หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมแก้ปัญหา จชต.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 450/2559
 คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนแก้ปัญหาชายแดนใต้ ปี 2560 กับหน่วยงานในกลุ่มภารกิจงานที่ 4 (ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)

คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล หรือ "รัฐบาลส่วนหน้า" ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดประชุม 5 หน่วยงานหลัก ในกลุ่มภารกิจงานที่ 4 (ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และร่วมวางแผนขับเคลื่อนการบริหารงานปีงบประมาณ 2560 โดยเน้นการประสานงาน-เชื่อมโยงเป้าหมายและกลยุทธ์-สร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกัน-ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีฯ พร้อมทั้งย้ำให้ร่วมกันสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่แนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมกระทรวงวัฒนธรรม : คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองหัวหน้าคณะฯ และ 5 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่ประชุมได้รับทราบ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาพรวมของกลุ่มภารกิจงานที่ 4 (งานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม) ซึ่งดำเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเป้าหมายสถาบันการศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้รับการยกระดับคุณภาพตามนโยบายรัฐ และเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ สามารถดำเนินวิถีชีวิตตามประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชนในท้องถิ่น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกระดับ ทั้งผลการทดสอบ O-NET อิสลามศึกษา (I-NET) การทดสอบวิชาชีพ (V-NET) ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐและชุมชนมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกลุ่มภารกิจงานที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้
1. กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการศึกษาใน จชต.ไว้ 7 จุดเน้น คือ การรักษาความปลอดภัย, การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา, การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และการมีงานทำ, การศึกษาเพื่อความมั่นคง, การสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ ภายใต้งบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรจำนวน 2,777 ล้านบาท โดยมีแผนงาน/โครงการรองรับจำนวน 128 โครงการ
2. กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 2 ด้าน คือ การส่งเสริมการใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา จชต. ในทุกด้าน และการส่งเสริมอัตลักษณ์และสังคมพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทสังคมของ จชต. โดยมีแผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนฯ ใน 4 หน่วยงานในสังกัด คือ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา กรมศิลปากร และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใต้งบประมาณที่กระทรวงวัฒนธรรมได้รับจำนวน 79 ล้านบาท มีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้ โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น
3. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  มีโครงการตามยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน จชต. โดยได้เน้นไปที่การเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเป้าหมายเพื่อลดความหวาดระแวง การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ภายใต้บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อสนับสนุนและอุดหนุนองค์กรศาสนาอิสลามประจำจังหวัดใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ประธานกรรมการอิสลามฯ 5 คน, กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 145 คน, อิหม่าม 2,464 คน, คอเต็บ 2,464 คน, บิหลั่น 2,464 คน, กรรมการอิสลามประจำมัสยิด 2,464 คน รวมทั้งเงินอุดหนุนในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการฯ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  มีโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และโครงการพัฒนาศาสนสถาน โดยมุ่งเน้นการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เน้นเป้าหมายการดำเนินงาน เช่น การเสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน การส่งเสริมการจัดการศึกษาสงฆ์เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมและร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง เป็นต้น
สรุปผลลัพธ์ที่ต้องการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  • นักเรียนในระบบการศึกษาที่ออกกลางคันและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น
  • การจัดการศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ทั้งของรัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวนโยบายที่รัฐกำหนด โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษา
  • นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
  • ประชาชนในพื้นที่ จชต.ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันบนความหลากหลาย เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการบูรณาการ กลุ่มภารกิจงานกลุ่มที่ 4 โดยเน้นให้มีการประสานงาน-เชื่อมโยงเป้าหมายและกลยุทธ์-สร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกัน-ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีฯ พร้อมทั้งเน้นการสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่แนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และเชื่อมโยงประสานการทำงานและข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง “ศึกษาธิการส่วนหน้า” ซึ่งย้ายมาอยู่ในพื้นที่เดียวกับ “สำนักงาน คปต.ส่วนหน้า” ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย พล.ร.15 จ.ปัตตานี เพื่อให้เกิดการประสานงานเป็นไปด้วยความใกล้ชิดและรวดเร็ว นำไปสู่การบูรณาการการทำงานอย่างแน่นแฟ้นตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมถึงการประชุมในครั้งนี้ว่า นอกจากได้เน้นย้ำแนวทางบูรณาการงานที่เข้มแข็งของ 7 กลุ่มภารกิจงาน ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเร่งรัดขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยมิติการศึกษาจะต้องพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ภายใต้การร่วมมือกันของทุกฝ่ายอย่างเข้มแข็ง
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ก.ค.ศ.อนุมัติใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการในการประเมินวิทยฐานะ และอนุมัติย้าย ผอ.สพท. 2 ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   
ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 449/2559
ก.ค.ศ.อนุมัติใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการในการประเมินวิทยฐานะ และอนุมัติย้าย ผอ.สพท. ราย


นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมได้อนุมัติให้สำนักงาน ก.ค.ศ.นำโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการมาใช้ในการประเมินวิทยฐานะ และอนุมัติย้ายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ราย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อสะท้อนจากกรรมการพิจารณาผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งพบว่าบางรายมีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ โดยการคัดลอกวิทยานิพนธ์ หรือคัดลอกผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน ซึ่งทำให้ไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการและวงวิชาชีพ
จึงอนุมัติให้สำนักงาน ก.ค.ศ.พิจารณานำเทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบเอกสารที่ใช้ในการเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะ ซึ่งคงไม่พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใหม่ แต่จะเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งใช้ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่เป็นสิ่งพิมพ์ออนไลน์ พร้อมชี้แจงแหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำและแสดงรายการลอกเลียนเป็นแถบสีและระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซ้ำ โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปัจจุบันโปรแกรมดังกล่าวใช้ตรวจสอบในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยขอให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำโปรแกรมมาใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
1) นายวิชัย แสงศรี
  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2
2) นายโกวิท เพลินจิตต์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สำหรับประเด็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 55 ที่กำหนดให้มีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพเป็นระยะๆ นั้น
 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้มีการแชร์ใน Social Mediaในเรื่องการประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ ซึ่งระบุว่าหากใครไม่ผ่านการประเมินจะต้องถูกออกจากราชการ เรื่องนี้ขอชี้แจงว่า พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ กำหนดว่าต้องมีการประเมินเพื่อคงไว้ซึ่งวิทยฐานะอยู่แล้ว หากใครไม่ผ่านประเมินต้องถูกให้ออกจากราชการจริง แต่ครูไม่ต้องตกใจว่าประเมินไม่ผ่านแล้วจะถูกให้ออกจากราชการ เพราะหลักเกณฑ์และวิธีการที่ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปกำหนด ได้ให้โอกาสในการพัฒนาหลายครั้ง เช่น หากไม่ผ่านการประเมินครั้งแรก จะให้พัฒนาตนเองก่อน แต่หากครั้งที่ ไม่ผ่าน ให้งดเงินวิทยฐานะ, ครั้งที่ ให้งดเลื่อนเงินเดือน และครั้งที่ ให้ออกจากราชการ ตามมาตรา 110 (6)
ทั้งนี้ ครูเกือบทั้งประเทศร้อยละ 80 มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ดังนั้นการได้มาซึ่งวิทยฐานะถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเป็นความภาคภูมิใจ แต่การให้เงินวิทยฐานะเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งยอมรับว่าเป็นผู้นำเรื่องนี้มาดูเอง เพราะครูถูกคนปรามาสว่าได้รับเงินเดือนมาก มีสวัสดิการดี แต่เด็กไม่มีคุณภาพ ซึ่งเรื่องนี้ตนเองยอมไม่ได้ ดังนั้นครูต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการประเมิน แต่วิธีการประเมินจะไม่ให้เป็นภาระกับครู ไม่ต้องมีกระดาษรายงาน แต่เป็นสิ่งที่ครูทำอยู่แล้ว และจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ PA ซึ่งผู้รับการประเมินต้องยอมรับ
ดังนั้น ครูไม่ต้องตื่นตระหนก แต่ครูก็ต้องปรับตัว เพื่อให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง

สำหรับผลการประชุม ก.ค.ศ.ในเรื่องอื่น ๆ
"ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี" และสื่อมวลชน
จะเผยแพร่เพิ่มเติมในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม