หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ครม.เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมการอ่าน และแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 30/2560
ครม.เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมการอ่าน
และแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ.

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  1) คือเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564  2) แต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  3) แต่งตั้งนายโศภณ นภาธร เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนนายอดินันท์ ปากบารา เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
● เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นกลไกผลักดันการขับเคลื่อนและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทัศนคติที่ดีและตระหนักถึงประโยชน์ของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยมีแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านทั้งในรูปแบบที่มีความหลากหลายสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย สะดวก ทั่วถึงและไม่จำกัดเวลาและสถานที่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้ประเทศไทยได้มีแหล่งเรียนรู้และสื่อการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัยและสามารถให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน/สังคมให้เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม มีกลไกขับเคลื่อนและมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สำหรับองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเลขาธิการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประเทศไทย พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการบูรณาการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน กำหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชนหรือประชาสังคมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านของประเทศไทย รวมทั้งกำกับ ติดตาม ประสานงาน สนับสนุน และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ

● แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)
โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

● แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายโศภณ นภาธร และนายอดินันท์ ปากบารา)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้
1. แต่งตั้ง นายโศภณ นภาธร เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมาย ให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ
2. แต่งตั้ง นายอดินันท์ ปากบารา เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมาย ให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ศธ.ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 28/2560
ศธ.ประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ
ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และ
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมการทำงานร่วมกับคณะทำงานสานพลังประชารัฐ กลุ่ม คือ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) โดยมีนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน E2 และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน E5 ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร ชั้น 3 อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีการประชุมคณะทำงานสานพลังประชารัฐ พร้อมกัน กลุ่ม คือ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อาทิ ภาครัฐ นำโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารองค์กรหลัก ส่วนภาคเอกชน นำโดยนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส หัวหน้าทีมภาคเอกชน E2 และนายศุภชัย เจียรวนนท์ หัวหน้าทีมภาคเอกชน E5 รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงสุดของภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 150 คน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่คณะทำงานโครงการประชารัฐด้านการศึกษาทั้ง 2 คณะ ได้มาประชุมร่วมกัน เพราะในเรื่องของการจัดการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการเน้นขับเคลื่อนงานและโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1. แนวทางดำเนินงานการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  "ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการยกระดับกำลังคนอาชีวศึกษาซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยระดมสรรพกำลังจากภาคเอกชนให้มากขึ้น และเปิดโอกาสให้เอกชนเป็นผู้นำด้านการอาชีวศึกษา เช่น การเพิ่มบริษัทหรือกลุ่มอุตสาหกรรมโครงการ EMS, การเรียนจากสถานที่ทำงานจริงในโครงการเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน หรือ “รางอยู่ที่ไหน เรียนที่นั่น” เป็นต้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นด้วยที่จะให้ภาคเอกชนเดินนำ เพราะมีองค์ความรู้ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยผลักดันอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาให้มีทักษะและฝีมือได้อย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และตลาดแรงงานในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม เมื่อให้ภาคเอกชนเป็นผู้นำในการยกระดับอาชีวศึกษาแล้ว กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะทำหน้าที่รับรองหลักสูตร การบริหารจัดการเข้าร่วมฝึกอบรม ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจด้านภาษีจากการบริจาคหรือจากการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ในอนาคตต้องการเห็นหลักสูตรอาชีวศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน เพื่อให้รูปแบบ One Size Fits All หรือการตัดเสื้อขนาดเดียวแล้วนำมาใช้กับทุกคนค่อย ๆ หมดไป เช่นเดียวกับระดับอุดมศึกษาที่ควรปรับให้ภาคเอกชนได้เข้ามาเป็นผู้นำในสาขา/คณะ/ในมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเช่นเดียวกันด้วย"
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน E2  "การดำเนินงานของคณะทำงาน Quick win ขณะนี้มีความก้าวหน้าในหลายส่วน ได้แก่ คณะทำงาน Re-Branding ได้จัดทำ VDO InfoGraphic และ Logo “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” เพื่อใช้สื่อสารแบบ One Single Massage ทางสื่อหลักและสื่อออนไลน์, คณะทำงาน Excellent Model School (EMS) ซึ่งมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยต้นแบบ 46 แห่ง กับสถานประกอบการ 14 แห่ง และในอีก 2 ปีข้างหน้าตั้งเป้าเพิ่มกลุ่มเป้าหมายให้ได้ 14,000 คน และระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนอีกกว่า 20 แห่ง เน้นกลุ่มบริษัทด้าน Internet of Things หรือ IoT ที่ทุกอย่างสามารถสื่อสารและเชื่อมต่อกันได้แบบใช้สายและไร้สาย นำไปสู่กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ คือ Industry 4.0
ส่วนคณะทำงาน Database of Demand and Supply แม้จะยังดำเนินการไม่ได้ตามแผนงาน แต่ในระยะยาวคณะทำงานต้องการให้มีระบบเชื่อมต่อข้อมูลทั้งฝ่ายการผลิตและฝ่ายใช้กำลังคน ที่บอกถึงความต้องการกำลังคนได้อย่างชัดเจนทั้งปริมาณ สาขา ระดับการศึกษา ในรูปแบบที่ Real-time มากที่สุด นอกจากนี้ Standard and Certification Center ซึ่งมีแผนงานในระยะยาวที่จะบรรจุการยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการจัดตั้งสำนักงาน (องค์กรกลาง) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น ขณะนี้ดำเนินงานใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมที่จะเสนอ รมว.ศึกษาธิการ ภายใน 1 เดือนต่อจากนี้
ทั้งนี้ มีความยินดีที่จะรับข้อเสนอของที่ประชุมเพื่อหารือกับคณะทำงานต่อไป ทั้งในประเด็นการเพิ่มความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านการขนส่งระบบโลจิสติกส์ หรืออุตสาหกรรมใหม่ ๆ, การจำแนกระดับความรู้พื้นฐานและความรู้ชั้นสูงเชื่อมโยงกับค่าตอบแทนตามระดับคุณวุฒิวิชาชีพ, การปรับแผนงานโครงการประชารัฐให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นอกจากนี้ ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการในการจัดตั้งคณะทำงานร่วม E2 และ E5 เพื่อวางแผนพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ และการสร้างแรงจูงใจกับภาคเอกชนเพื่อร่วมจัดการศึกษาด้วย"

2. แนวทางดำเนินงานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ  "กระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามที่จะส่งเสริมให้เด็กเป็นศูนย์กลางตามดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้เด็กเป็นตัวตั้งในการจัดการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับ Motivation ของเด็ก และต้องการให้เด็กทุกคนมีความฝัน ส่งเสริมให้รู้ว่าชอบอะไรอยากเรียนอะไรตั้งแต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องทำให้เด็กถึงฝันให้ได้ ไม่ควรมีเด็ก Drop Out หรือหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นนโยบายอันดับแรกที่จะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กตั้งแต่ระดับการศึกษาพื้นฐาน ทั้งนี้ในอนาคตหากสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ ก็จะดำเนินการนโยบายอื่น ๆ ต่อไปเพื่อให้ภาคเอกชนได้เข้ามาร่วมจัดการศึกษาด้วย เช่น การจัดหลักสูตรธุรกิจขนาดเล็ก หลักสูตรการค้าขาย ร่วมกับสำนักงาน กศน. และวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ให้เป็นผู้ประกอบการหรือเถ้าแก่น้อยให้กับประเทศ เป็นต้น"
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน E5 "คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ได้แบ่งลักษณะการดำเนินงานที่สำคัญออกเป็น 2 ส่วน คือ Soft Side และ Hard Side
  • การดำเนินงานด้าน Soft Side มียุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน (10 Strategic Transformations) ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency), การเข้าถึงข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน (Accessibility and ICT Infrastructure), กลไกตลาด และกองทุน (Market Mechanism), การจัดทำหลักสูตร (Curriculum), การพัฒนาครูใหญ่ (High Quality Principle), สุขภาพและศีลธรรม (Health and Heart), การจูงใจครูต่างประเทศ (International Teacher and Incentive), ภาษาอังกฤษ (English Language), ผู้นำเยาวชนสู่ท้องถิ่น (Young Leadership) และศูนย์กลางการศึกษา (Education Hub)
โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ คือ คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศฯ ได้จัดทำเว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ ซึ่ง School Partners จากภาคเอกชน 12 องค์กร ใช้เป็นตัวขับเคลื่อนดูแลให้ความช่วยเหลือโรงเรียนประชารัฐ ตามโครงการ CONNEXTEd School Partner Leadership Program พร้อมทั้งจัดทำตัวชี้วัด (KPI) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อวัดผลการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐด้วย, คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้รวบรวมหลักสูตรการเรียนการสอนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย และจัดฝึกอบรมให้กับครู อาทิ การอบรมการใช้สื่อออนไลน์, การอบรมภาษาอังกฤษผ่าน Video Conference เป็นต้น, คณะทำงานด้านพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาฯ ได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผ่านระบบออนไลน์, คณะทำงานด้านพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาฯ จัดตั้งกองทุนพร้อมทั้งจัดทำคู่มือกองทุนโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำข้อเสนอการลดหย่อนทางภาษีในอัตราที่เหมาะสม และคณะทำงานพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษาฯ ซึ่งมีการรวบรวมกิจกรรมด้าน STEM Education เพื่อผลักดันให้เกิดสาขาอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ R&D Excellent Center Workshop แล้วจำนวน 2 ครั้ง
  • การดำเนินงานด้าน Hard Side คณะทำงานได้พัฒนาระบบ ICT ด้วยการสร้างโครงข่าย Fiber Optics ในโรงเรียนกว่า 1,300 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2559 นอกจากนี้ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ Multimedia ในห้องเรียนของโรงเรียนประชารัฐ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนทำงานระหว่างเรียน (Summer School) เมื่อทำงานแล้วสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องได้ และจัดกิจกรรม Road Show โดยนำโรงเรียนที่มี Best Practice ที่ดีในด้านกระบวนการสอนแบบให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ไปให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ
ทั้งนี้ การศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา และเกี่ยวข้องกับค่านิยมของคนในประเทศ ภาคเอกชนเป็นเพียงกลไกหนึ่งที่จะช่วยดึงผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งไม่ได้หมายความว่าคนที่มีอยู่ไม่มีศักยภาพ แต่เราต้องการคนที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบการศึกษาให้มากขึ้น"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า รัฐบาลมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนคือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตามที่ รมว.ศึกษาธิการได้กล่าวไว้แล้ว จึงฝากให้คณะทำงานโครงการประชารัฐทั้ง E2 และ E5 กำหนดแผนการดำเนินงานในแต่ละห้วงให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจน Road Map ของรัฐบาล พร้อมทั้งระบุจุดเน้นในการพัฒนาอาชีวศึกษาแต่ละสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นความต้องการพัฒนาประเทศด้วย

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 4 ราย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 27/2560ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 4 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ราย
มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นายประเสริฐ บุญเรือง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
2. นายพิษณุ ตุลสุข พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นายประชาคม จันทรชิต พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. นายกฤตชัย อรุณรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ก.ค.ศ.อนุมัติเกณฑ์/ย้าย/ ผอ.เขตและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 66 รายทั่วประเทศ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 29/2560ผลการประชุม ก.ค.ศ. 1/2560

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าที่ประชุมได้อนุมัติหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และอนุมัติย้ายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 66 รายทั่วประเทศ
● อนุมัติในหลักการ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ประชุมอนุมัติหลักการ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในการสอบข้อเขียนและการประเมิน โดยเน้นในเรื่องของ Proficiency การประเมินประวัติ ประสบการณ์การบริหาร Performance การประเมินผลงาน และ Potential การประเมินศักยภาพ และภาวะผู้นำ ซึ่งจะสามารถคัดกรองผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางการบริหารสูง
ในส่วนของการคัดเลือกนั้น จะให้คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
     ภาค ก. ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย การประเมินประวัติและประสบการณ์ทางการบริหาร และการประเมินผลงาน
     ภาค ข. ประเมินศักยภาพ และ ภาค ค. ประเมินวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา และการสอบสัมภาษณ์ ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามหลักการที่อนุมัติ พร้อมปฏิทินดำเนินการ โดยจะนำหลักเกณฑ์นี้มาใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งต่อไป ซึ่งมีตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่างอยู่ จำนวน 39 ตำแหน่ง และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่างอยู่ จำนวน 204 ตำแหน่ง และขณะนี้ไม่มีผู้สอบคัดเลือกได้ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ ทั้งสองตำแหน่ง

 อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ประชุมอนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ทางราชการ และเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมในการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา และบริหารจัดการศึกษา เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558) รวมทั้งสิ้น 66 ราย แบ่งเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 47 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 19 ราย
ทั้งนี้ ให้มีผลการย้าย ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2560 โดยพิจารณาย้ายตามลำดับ ดังนี้
   ก. ตำแหน่งโครงสร้าง ไปดำรงตำแหน่งโครงสร้าง
   ข. ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ไปดำรงตำแหน่งโครงสร้าง
   ค. ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข ไปดำรงตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข
   ง. การพิจารณาย้ายตามข้อ ก. ข. และ ค. พิจารณาจากผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกันก่อน คือ สายงานประถมศึกษาไปสายงานประถมศึกษา หรือ สายงานมัธยมศึกษาไปสายงานมัธยมศึกษา แต่หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ จึงจะพิจารณารับย้ายจากผู้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน คือ สายงานประถมศึกษาไปสายงานมัธยมศึกษา หรือ สายงานมัธยมศึกษาไปสายงานประถมศึกษา
  • การย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งโครงสร้าง – ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 10 ราย ได้แก่
1. นายสมภูมิ ธรรมมายอดดี 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
2. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
3. นายอุทัย กาญจนะ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
4. นายธนาดุล พาลี 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
5. นายชาติชาย วงศ์กิตตะ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
6. นายบุญสม โพธิ์เงิน 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
7. นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
8. นายพิจิตร ทานะ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
9. นายสวัสดิ์ แสงขัน 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
10. นายบุญพร้อม ทาสมบูรณ์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  • การย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข – ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 21 ราย ได้แก่
1. นายวิทยา สิงคิวิบูรย์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
2. นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
3. นายพีรพล จริงจิตร 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
4. นายเสกสรรค กอเส็ม 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
5. นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
6. นายยุทธนา จินดา 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
7. นายสนิท ณ ระนอง 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
8. นายวินัย ยงเขตรการณ์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
9. นายประสงค์ แย้มศิริ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
10. นางกัลยา มาลัย 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
11. นายทินกร หมวกแก้ว 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
12. นายวินัย เมฆหมอก 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
13. นายธวัชชัย ชูหน้า 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
14. นายธรรมนูญ พิชัย 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
15. นายสมพงศ์ พรหมจันทร์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
16. นายประพันธ์ รินพล 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
17. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
18. นายสุชิต ชมภูวงศ์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
19. นายณรงค์ โลห์คำ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
20. นายประหยัด โพนสิงห์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
21. นายเฉลียว มนัส 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
  • ย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข – ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข) จำนวน 14 รายได้แก่
1. นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
2. นายอัมพรพิสุทธิ์ เทวพงษ์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
3. นายอภิเชษ คีรีโชติ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
4. นายชุมพร จำปา 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
5. นายไกรสิทธิ์ เกษี 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
6. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
7. นายเสถียร อ่วมพรหม 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
8. นายณัฏฐกันย์ ใจกันทา
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
9. นายสมโภชน์ ศรีชะนา 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
10. นายนิพล เมืองชมภู 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
11. นางศุภมาส สินมณี 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
12. นายคูณ พุดซ้อน 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
13. นายเสด็จ ทะยะราช
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
14. นายสายทอง ไตรยะวิภาค 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
  • ย้ายสายงาน (ตำแหน่งโครงสร้าง – ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นายสัญชัย พวงมาลี 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์/อุทัยธานี)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
2. นายปรีชา นาคจำรูญ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์/อุทัยธานี)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
  • ย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งโครงสร้าง – ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นายศักดิพัฒน์ สุขกลัด 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี/สระบุรี)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี/พระนครศรีอยุธยา)
2. นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย/พะเยา)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี/นครนายก/สระแก้ว)
3. นายสุทธิ กล่ำรักษ์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่/น่าน)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก/อุตรดิตถ์)
4. นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี/กาญจนบุรี)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี/ประจวบคีรีขันธ์/สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร)
5. นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา/สตูล)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี/สระบุรี)
  • ย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข - ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี/กาญจนบุรี)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี/กาญจนบุรี)
2. นายวีรวัฒน์ คงพิน ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา)
3. นายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง/ลำพูน)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง/ลำพูน)
4. นายสัมฤทธิ์ ไวเปีย ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์)
5. นายวิรัตน์ ศิริอ่อน ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร/พิจิตร)
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร/พิจิตร)
  • ย้ายต่างสายงาน (ตำแหน่งโครงสร้าง - ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 5 ราย ได้แก่
1. นายโสภณ โปธินันท์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน)
2. นายสมมาตร์ สุวรรณทวี 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง/กระบี่)
3. นายจิตติ เสือสา 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี/อำนาจเจริญ)
4. นายบุญชอบ โตคำ
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์/อุทัยธานี)
5. นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์/อุทัยธานี)
  • ย้ายต่างสายงาน (ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข - ตำแหน่งชั่วคราวและมีเงื่อนไข) จำนวน 4 รายได้แก่
1. นายชูเกียรติ บุญรอด 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี/ลพบุรี/ชัยนาท/อ่างทอง)
2. นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน)
3. นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
4. นางรัตติกร ทองเนตร 
ตำแหน่งเดิม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ/ยโสธร)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์การได้มาของวิทยฐานะ โดยนำพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้เป็นแนวทาง ความว่า  “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตำราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค. 55) และ “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค. 55)

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม