ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา จุด 12 - 16

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา จุด 12 - 16
ติวสอบผู้บริหาร บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด สารคาม ศรีสะเกษ นครปฐม

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา จ.ศรีสะเกษ 2557

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา จ.ศรีสะเกษ 2557
ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา จ.ศรีสะเกษ 2557

คลิ๊ก "สมัครติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โปรดเกล้าฯ ปธ.-รองปธ. สปช. แล้ว!

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

โปรดเกล้าฯ ปธ.-รองปธ. สปช. แล้ว!


โปรดเกล้าฯ ประธาน-รองประธาน สปช.แล้ว โดยมี "ประยุทธ์" รับสนองพระบรมราชโองการ
วันที่ 30 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ลงมติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติให้เป็นประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คือ

1. นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
3. นางสาวทัศนา บุญทอง เป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง
พร้อมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่มา ; เว็บ นสพ. ไทยรัฐ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ผลการประชุม สสค.1/2557

รื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 240/2557
ผลการ
ประชุม สสค.1/2557
 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ครั้งที่ 1/2557  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ที่ห้องประชุม สสค. 1 ชั้น 13 อาคาร IBM โดยมีสาระสำคัญสรุปดังนี้
ผลการดำเนินงานของ สสค.
นายแพทย์ศุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานว่า สสค.ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อทำหน้าที่เชื่อมช่วย” สร้างเครือข่าย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ผ่านภาคท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้ดำเนินภารกิจ 4 กลุ่มหลัก ที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของไทย คือ
1) สนับสนุนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการทำให้ครูผู้ปฏิบัติริเริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนท้องถิ่น ครอบคลุมทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยที่ผ่านมาได้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมไปแล้วกว่า 2,000 โครงการใน 2,580 โรงเรียน มีเด็กเยาวชนได้รับประโยชน์กว่า  350,000 คน (ในจำนวนนี้เป็นเด็กเยาวชนด้อยโอกาสมากถึง 250,000 คน)
2) พัฒนาสมรรถนะครูและเครือข่ายบุคลากร  เพื่อสร้างค่านิยมครูสอนดี และส่งเสริมให้เป็นต้นแบบทั่วประเทศ โดยได้เฟ้นหาครูสอนดีที่ “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง” จากชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ เกิดเครือข่ายบุคลากร และให้ทุนครูสอนดีเพื่อสอนเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส โดยในปีที่ผ่านมา สสค.ได้ต้นแบบครูสอนดี 18,870 คน และให้ทุนครูสอนดีเพื่อเด็กด้อยโอกาส 529 โครงการ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มเด็กด้อยโอกาส 38,000 คน เด็กและเยาวชนทั่วไป 70,000 คน และเกิดเครือข่ายเพื่อการพัฒนากว่า 30,000 คน
3) ค้นหาและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ  เพื่อให้เกิดพื้นที่ต้นแบบในจังหวัดนำร่องทุกภาค โดยพัฒนาระบบดูแลเฉพาะตัว (CMU) สำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส  สนับสนุนให้จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นจังหวัดนำร่องในทุกภาค โดยใช้ยุทธศาสตร์จังหวัดในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเท่ากับเป็นการย่อส่วนประเทศลงในระดับจังหวัด ที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาและการบริหารงบประมาณมีความคล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้มีการริเริ่มให้ท้องถิ่นพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อสัมมาชีพด้วยตนเอง  ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เกิดต้นแบบ CMU 80 พื้นที่ใน 14 จังหวัด (ครอบคลุมเป้าหมายเด็ก 50,000 คน) และเกิดจังหวัดต้นแบบปฏิรูปตนเอง 10 จังหวัด รวมทั้งเกิดชุมชนเรียนรู้สัมมาชีพ 91 แห่งใน 27 จังหวัด
4) จัดการความรู้เชิงระบบ  เพื่อให้ได้องค์ความรู้เชิงระบบและข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนานโยบาย โดยได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น UN, UNESCO, UNICEF, ธนาคารโลก เป็นต้น ที่ได้เน้นการศึกษาวิจัยเชิงระบบ วิจัยปฏิบัติการเชิงพื้นที่ เพื่อเตรียมชุดความรู้และต้นแบบสำหรับการพัฒนานโยบาย และร่วมพัฒนาหลักสูตรในส่วนทักษะชีวิตและโลกของงาน ซึ่งได้ดำเนินการจนเกิดระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษา (National Education Account : NEA) ที่ UNESCO ได้ให้ไทยเป็นประเทศต้นแบบด้วย นอกจากนี้ได้ร่วมสร้างชุดสิทธิประโยชน์เด็กด้อยโอกาส 9 ประเภท และ Unit Cost รวมทั้งมีการจัดทำ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ซึ่งเป็นรูปแบบในการพัฒนาระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยบรูณาการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
 รมว.ศธ. ได้กล่าวแสดงความชื่นชมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สสค. ทั้ง 4 ภารกิจหลัก ซึ่งเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระบบที่มี ศธ.ดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่หากจะดูจากชื่อก็จะเห็นได้ว่า สสค.มีภารกิจเกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้นั้นไม่ได้มีเฉพาะในระบบการศึกษาหรือในโรงเรียนเท่านั้น จึงต้องการให้ สสค. สนับสนุนการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรม สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา เช่น เด็กที่ออกจากระบบการศึกษา ประชาชนทั่วไปทุกช่วงวัย เปรียบเสมือนกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่ดูแลสุขภาพของคนในสังคมทั่วไป ไม่ได้ดูแลคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู่แล้ว
 รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการ สสค. ได้แสดงความเป็นห่วงถึงการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่ง ศธ.ได้รับงบประมาณในแต่ละปีมากถึง 6 แสนล้านบาท แต่ยังมีเสียงสะท้อนว่าไม่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเท่าที่ควร และจะเป็นจุดบอดของการศึกษาไทยหรือไม่อย่างไร จึงต้องการให้งบประมาณเหล่านี้ลงไปถึงโรงเรียนหรือนักเรียนให้มากที่สุด ทั้งยังได้เสนอว่าการปฏิรูปการศึกษาของไทยควรมีกำหนดวิสัยทัศน์และปรัชญาการศึกษาให้มีความชัดเจน เพื่อให้คนทั้งชาติรับรู้แนวทางการปฏิรูปร่วมกัน โดยให้ถือเป็นความสำคัญของทุกรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการด้านนโยบายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การปฏิรูประบบการศึกษาต่างๆ อาจเกิดการต่อต้านจากครูหรือผู้บริหารบางส่วนในระยะแรกๆ ซึ่ง สสค.สามารถมีบทบาทเข้าไปช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยส่งเสริมสนับสนุนได้ เช่น การให้ทุน สร้างนวัตกรรม หรือการสร้างครูเครือข่าย เพื่อให้ครูได้เข้าใจและสามารถเปลี่ยนบทบาทในการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาได้

● เห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการใน สสค.
ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ ของ สสค. รวม 3 คณะ ดังนี้
1) ที่ปรึกษาของ สสค. จำนวน 9 ราย คือ พระพรหมมังคลาจารย์  ศาสตราจารย์ประเวศ วะสี  ศาสตราจารย์กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์  คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา  นางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่  นายชุมพล พรประภา นายมานิจ  สุขสมจิตร  นายสมพร ใช้บางยาง  และนายนคร ตังคะพิภพ   
2) คณะอนุกรรมการกำกับทิศทางและนโยบาย โดยมีนางสุวรรณี คำมั่น เป็นประธาน นายนคร ตังคะพิภพ เป็นรองประธาน  มีอนุกรรมการ ประกอบด้วย นางนภา เศรฐกร นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า นางปภัสวดี วีรกิตติ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์  นายนพพร สุวรรณรุจิ  นายรังสรรค์ มณีเล็ก นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์  นางเอื้ออารี หมื่นอินกุล
3) คณะอนุกรรมการเตรียมการเพื่อดำเนินภารกิจของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยมีศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช เป็นประธาน  ศาสตราจารย์ภิชาน ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นรองประธาน มีอนุกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ นางสาวนวลอนันต์ ตันติเกตุ นายนพพร สุวรรณรุจิ

  
 
● รับทราบการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ซึ่งเป็นรางวัลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558  ถือเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น ครู ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์” ที่สังคมให้การยอมรับและยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการทำงานของตน สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ (ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ คน รวม 11 รางวัล ในปี 2557-2558 นี้ โดยจะมีการเข้ารับพระราชทานรางวัลครั้งแรกในวันที่ 2 ตุลาคม 2558

● รับทราบร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เนื่องจากเป็นร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงิน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 14 บัญญัติให้เสนอได้เฉพาะโดยคณะรัฐมนตรี

   
 

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2557

รื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.
- เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
- ระบบควบคุมภายใน 2557


ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 (  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 30 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 239/2557
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 
2557
วัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) เขตสัมพันธวงศ์  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557 โดยมีดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อถวายพระภิกษุสามเณร และถวายบำรุงพระอาราม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,410,259.25 บาท.
 
 
 
 
 
 

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com

สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค ภาค 30 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (4 ภาค 29 จุด)

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 1 สมรรถนะ

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก  เล่ม 1 สมรรถนะ
สมรรถนะ ก.ค.ศ.

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่
งาน 4 งาน

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ข 3 เล่ม พร้อม CD เนื้อหา (ฉบับปรับปรุงใหม่ V.4)

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก 6 ชุด (ปรับปรุงใหม่)
ชุด 1 สมรรถนะ
ชุด 2 งานในหน้าที่
ชุด 3 คลังข้อสอบ
ชุด 4 เรื่องเด่น
ชุด 5 กฎหมาย 5 เด่น
ชุด 6 สรุปย่อ + เทคนิคจำ
รวม 6 ชุด + DVD + EMS = 700 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ข 5 ชุด ปรับปรุง v.9
ชุด 1 กฎหมาย 58
ชุด 2 พลวัต 89
ชุด 3 รวมข้อสอบกฎหมายและพลวัต 1,000 - 3,000 ข้อ
ชุด 4 เพิ่มเติมเด่น
ชุด 5 สรุปย่อ +เทคนิคจำ

พร้อม DVD เนื้อหาฉบับเต็ม ไฟล์บรรยาย คลังข้อสอบ พลวัต สรุปย่อสั้น มีเทคนิคการจำ
ชุดรวม + DVD ราคา 700 บาท(รวมค่าจัดส่งแล้ว)
ชุดแยกเล่ม (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
เล่มที่ 1 สรุปย่อกฎหมาย + DVD ราคา ชุดละ 250 บาท
เล่มที่ 2 สรุปย่อพลวัต + DVD ราคา ชุดละ 300 บาท
เล่มที่ 3 รวมข้อสอบกฎหมายและพลวัต + DVD ชุดละ 300 บาท
เล่มที่ 4 เพื่มเติมเด่น + DVD ชุดละ 150 บาท
ชุด 5 สรุปย่อ เทคนิคจำ + DVD ชุดละ 100 บาท

(ทุกชุด + เรื่องปรับปรุงใหม่ ทันสมัย)
(ทุกชุด ทุกรูปแบบ จัดส่งด่วนระบบ EMS ครับท่าน)
(มีเวลาน้อย...ก็อ่านทัน , มีเวลามาก...ก็ดูฉบับเต็ม)


สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ
สรุปรวมข้อสอบสมรรถนะ-งานในหน้าที่ 4 งาน

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม