ข่าว/ประกาศ/ระเบียบใหม่...จาก สพร.

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2558 ( 5 ภาค )

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2558 ( 5 ภาค )
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ปี 2558 ( 5 ภาค )

คลิ๊ก "สมัครเตรียมสอบครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร "เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2558

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กแล​ะเยาวชนแห่งชาติ

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 104/2558
ผล
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กแล​ะเยาวชนแห่งชาติ
 ทำเนียบรัฐบาล - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

 ภาพ สถาพร ถาวรสุข
 เห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก พ.ศ.2558-2564 (ระยะเวลา 7 ปี) ตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  • สัยทัศน์ “เด็กและเยาวชนทุกคนในราชอาณาจักรไทยปลอดจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”
  • นโยบาย
 1) มุ่งขจัดการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบต่อเด็กและเยาวชน
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการไม่ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ
 3) เสริมสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพและทักษะการดำรงชีวิต โดยใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา
 4) ปรับปรุง แก้ไข หรือตรากฎหมาย และผลักดันขับเคลื่อนให้มีการบังคับใช้กฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการไม่ใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 5) ให้มีการดำเนินงานและติดตามผล ในเรื่องการป้องกัน ช่วยเหลือ คุ้มครอง บำบัดฟื้นฟู แก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
 6) ให้มีมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมในทุกเรื่องสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง
  • ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันการกระทำความรุนแรง
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาความรุนแรงและเป็นผู้กระทำความรุนแรงเพื่อให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านกฎหมาย เพื่อตราหรือปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลไกระดับชาติ ระดับพื้นที่ และการบริหารจัดการ มีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน เพื่อนำมาสร้างระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งให้มีขั้นตอน วิธีการ ระบบการเก็บข้อมูลรายบุคคลของเด็กและเยาวชนในพื้นที่และกลไกการทำงานทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกทุกระดับ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประสานงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ระหว่างกลไกหน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน องค์กรธุรกิจ องค์กรสื่อสารมวลชน องค์กรกลุ่มเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นโยบายและยุทธศาสตร์ให้ทันต่อเหตุการณ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคี และระดับภูมิภาค ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรุนแรงที่สังคมให้ความสนใจ เช่น การตี การใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสถานศึกษา จึงเสนอให้มีการรณรงค์และให้ความรู้ โดยนำผลงานวิจัยเกี่ยวกับการลงโทษรูปแบบอื่นๆ มารองรับ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครูได้เห็นวิธีการลงโทษอื่นที่ได้ผลมากกว่าการตี เช่น การกอด การสัมผัส เป็นต้น โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำกรอบแนวทางการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและคู่มือการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอพร้อมกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก พ.ศ.2558-2564 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

เห็นชอบตั้ง “คณะอนุกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
จากการที่ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับทีมประสานงานส่วนกลาง (Core Team) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ของ พม. และกรมอนามัย กระทรวงสาธารสุขให้เป็นฉบับเดียวกัน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้
 ดังนั้น เพื่อให้การประสานขับเคลื่อนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการคณะทำงานร่วมกัน (Task Force) พร้อมทั้งเพิ่มเติมองค์ประกอบและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบ การปรับชื่อคณะทำงานร่วม (Task Force) เพื่อประสานขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็น “คณะอนุกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” พร้อมทั้งมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบและปรับปรุงอำนาจหน้าที่ เช่น เพิ่มปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวัลลภ พลอยทับทิม เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษา เป็นต้น

เห็นชอบให้เยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน โดยไม่ถือเป็นวันลา
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนรายละเอียดร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียนและนักศึกษาไปทำกิจกรรมนอกสถานศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรากฏรายละเอียด เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนโดยไม่ถือเป็นวันลา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ทบทวนร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียนและนักศึกษาไปทำกิจกรรมนอกสถานศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งได้มีการปรับแก้ชื่อเป็น “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้นักเรียน นักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. ....”  และมีสาระสำคัญคือ ให้นักเรียนนักศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนโดยไม่ถือเป็นวันลา แต่ก็จะต้องไม่กระทบเวลาเรียนอย่างมีนัยสำคัญด้วย เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง เตรียมสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2/2558

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

 1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด
 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 103/2558ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 2/2558
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 23มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรองประธานกรรมการบริหารฯ  นายวัชรินทร์ จำปี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมประชุม
เห็นชอบข้อเสนอของผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายต่างๆ
ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอของผู้ตรวจการลูกเสือฝ่าย ในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ฝ่ายต่างๆ ดังนี้
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร - ที่ประชุมเห็นชอบการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมายวูดแบดจ์สี่ท่อนกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
 ฝ่ายต่างประเทศ - ที่ประชุมเห็นชอบในการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 26 ในปี พ.ศ.2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะขอเสนอตัวในการประชุมครั้งที่ 25 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่สาธารณรัฐเกาหลี นอกจากนี้ในการพิจารณาคัดเลือกคณะผู้แทนลูกเสือไทยที่จะลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่จะครบวาระในปีนี้ มอบให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศไปกำหนดหลักเกณฑ์และคัดเลือกบุคคลที่จะส่งลงสมัครเลือกตั้ง เพื่อเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมนี้ให้ความเห็นชอบต่อไป
ฝ่ายวิชาการ - ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายวิชาการที่สำคัญ อาทิ การรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับลูกเสือ การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมลูกเสืออาสา กกต. หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด เป็นต้น
ฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์ - ได้เห็นชอบโครงการหารายได้ให้แก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีนี้ โครงการ คือ
1) โครงการราตรีการกุศลลูกเสือไทย ซึ่งจะจัดช่วงปลายปี 2558 โดยมีท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย เป็นประธานโครงการจัดงาน
2) โครงการเดิน-วิ่งการกุศลลูกเสือไทย ในวันที่ 21มิถุนายน 2558 ที่สวนลุมพินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยมีนายวรพล ตั้งงามจิตต์ เป็นประธานจัดงาน
3) โครงการงานมหกรรมลูกเสือไทย ในระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2558 ที่สวนลุมพินี ที่เป็นการออกร้านสินค้า OTOP โดยมีนางพิริยาภรณ์ ธรรมรักษ์ เป็นประธานจัดงาน
4) โครงการจัดให้เช่าบูชาพระพุทธรูปและเหรียญรุ่นโลกศตวรรษานุสรณ์ ที่ได้ดำเนินการในโอกาสกิจการลูกเสือโลกครบ 100 ปี ซึ่งยังคงมีพระพุทธรูปและเหรียญค้างอยู่คิดเป็นเงินโดยประมาณ 1.5 ล้านบาท จึงมีแผนที่จะจำหน่ายให้หมดภายในสิ้นปีนี้


- เห็นชอบการเสนอชื่อบุคคลให้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
ที่ประชุมเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2558 ชั้นที่ จำนวน ราย ดังนี้
- นายนรพนธ์ แรงผลสัมฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จากการไปช่วยเหลือนักเรียนรายหนึ่งให้พ้นอันตรายจากอุบัติเหตุวิ่งชนกระจกจนเป็นแผลฉกรรจ์
- นายวีรภัทร์ มีแก้ว  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จากการช่วยเหลือประชาชนให้รอดพ้นจากอุบัติเหตุที่รุนแรง
- นายพงศ์บุณย์ หิรัญเจริญนนท์ และนายศรัณย์ กิ่งรุ้งเพชร์  ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากการช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล ให้บริการจราจร และร่วมนำส่งประชาชน รายที่ประสบอุบัติเหตุขับจักรยานยนต์ชนกับบิ๊กไบค์ จนทำให้ประชาชนทั้งสองที่บาดเจ็บสาหัส รอดชีวิตในเวลาต่อมา
- นายสุชาติ โสภานุสนธิ์  ผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ฯ และว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์  รองผู้กำกับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงฯ  ที่ได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนจนรอดพ้นจากอัคคีภัย
- ว่าที่ร้อยเอกวฤษฎิ์ อินทร์มา  ผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสตรีรายหนึ่งจากอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์ชน จนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ภาพ สถาพร ถาวรสุข
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการเตรียมการจัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558"ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 1กรกฎาคม 2558 โดยในภาคเช้ามีพิธีทางศาสนา ที่บริเวณลานหน้าอาคารกีฬานิมิบุตร ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ รวมทั้งการเตรียมการจัดงาน "พิธีมอบเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555" ชั้นที่ และชั้นที่ 3จำนวน 1,820 ราย ในวันศุกร์ที่ มิถุนายน 2558 ณ เวทีใหม่สวนอัมพร พระราชวังดุสิต

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โดย www.tuewsob.com  

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องเตรียมสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง เตรียมสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาทั่วไป  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบครูผู้ช่วย 5 ภาค ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)  

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 1 สมรรถนะ

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก  เล่ม 1 สมรรถนะ
สมรรถนะ ก.ค.ศ.

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่
งาน 4 งาน

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ
สรุปรวมข้อสอบสมรรถนะ-งานในหน้าที่ 4 งาน

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม
เตรียมสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม