ข่าว/ประกาศ/ระเบียบใหม่...จาก สพร.

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2
ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา รอบ 2

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2559

เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2559
เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย 2559

คลิ๊ก "สมัครเตรียมสอบครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร "เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2558

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ศธ.จัดงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 170/2558
ศธ.จัดงานมิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย
ศึกษาธิการ - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย” พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานด้านการศึกษาทั้ง 9 โซน โดยมีพลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอกเรืองทิพย์ เทียนทอง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ พันเอกดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการสภาการศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณโดยรอบอาคารราชวัลลภ
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดงานมีใจความสำคัญว่า ได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของความมั่นคงทางด้านการศึกษา ความมั่งคั่งของทุกภาคส่วน และมีความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
นอกจากนี้มีความเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศที่ติดหล่มมาเป็นเวลานาน โดยรัฐบาลได้เข้ามาช่วยบริหารจัดการและหาวิธีการทำงานเพื่อดึงศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารที่มีความเก่ง ครูที่สอนดีมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับจะบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และทั่วถึงด้วย
 
นายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในหลายประการ อาทิ
● การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ชายขอบและท้องถิ่นห่างไกล และจะบริหารจัดการให้สามารถอบรมครูในพื้นที่ต่างๆ ในอนาคต แต่ขณะนี้ยังพบปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า สัญญาณ wi-fi ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำครูที่สอนเก่งสอนดีมาช่วยสอนควบคู่กับการสอนโดยครูตู้ด้วย อีกทั้งจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเชื่อมต่อกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และใช้เป็นศูนย์ติวนักเรียนในการสอบต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาของผู้ปกครอง แต่หากครอบครัวใดที่มีศักยภาพก็สามารถส่งบุตรหลานไปเรียนกวดวิชาได้เช่นเดิม ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใด
● การอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์ได้ เป็นเรื่องสำคัญ เราจะต้องสอนให้เด็กมีวิสัยทัศน์ คิดต่อได้ โดยเริ่มคิดตั้งแต่ตัวเรา ครอบครัวเรา สังคมเรา ไปจนถึงประเทศของเรา เพื่อให้เด็กคิดไปข้างหน้าได้ เห็นความต้องการและเป้าหมายของตัวเอง ของครอบครัว และของประเทศในอนาคต
● ค่านิยมคนไทย 12 ประการ เป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้น ควรสอนให้เด็กรู้ถึงความหมายและวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อด้วย มิใช่สอนเพียงให้ท่องจำเท่านั้น
● การจัดการศึกษาเพื่อมีอาชีพและการมีงานทำ ต้องพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มากขึ้น เช่น การเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จะต้องให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของทั้งระบบ เช่น การข้ามแดน โลกไร้พรมแดน การค้าการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างกำลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมระบบราง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความต้องการกำลังคนด้านวิศวกร แพทย์ พยาบาล อีกกว่า 6 แสนคน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงควรจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพและมีงานทำ โดยจัดหลักสูตร ครู และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนอาชีพคู่ขนานกับการเรียนสามัญในโรงเรียน เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่ผู้เรียนทั้งสายอาชีวะและสายสามัญต่อไป
● ครู การปรับปรุงคุณภาพครูให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ให้ครูได้อยู่ในพื้นที่มากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของลูกหลานในพื้นที่ตนเองต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อดูแลครูทั้งฐานะความเป็นอยู่และการครองชีพที่ดีขึ้น ก็ขอให้ครู นักเรียนและผู้ปกครองเห็นใจซึ่งกันและกัน จะทำอย่างไรให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีความสุข เมื่อนั้นประเทศชาติก็จะมีความสุขไปด้วย
● การเรียนรู้ตลอดชีวิต ควรมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งในการพัฒนาการเรียนรู้ เช่น การอ่านหนังสือ ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่

● การกระจายการศึกษาไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คงยังไม่ดำเนินการในระยะนี้ เพราะยังไม่มีความพร้อม แต่อาจกระจายความรับผิดชอบการจัดการศึกษาเชิงหน้าที่ให้ อปท.ไปติดตาม ดูแล หรือช่วยเหลือครูและนักเรียนก่อนได้ เมื่อมีความพร้อมก็จะกระจายอำนาจในระยะต่อๆ ไป
● การนำเสนอข่าวสารต่างๆ ขอให้สื่อมวลชนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลได้นำเสนอข่าวอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนกับผลประโยชน์ของชาติ และจะต้องมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างรัฐบาลกับสื่อมวลชน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งขึ้น เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ที่จะต้องดำเนินการโดยเคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่น ก็คือเคารพกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันคนไทยไม่ได้เรียนรู้กฎหมายหรืออาจจะเรียนเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ดังนั้น จึงต้องการให้สร้างการรับรู้และเรียนรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กควบคู่กับการเรียนการสอนอื่นๆ โดยกระทรวงศึกษาธิการอาจจะออกแบบการเรียนในลักษณะการสอดแทรกในบทเรียนหรือแจกเป็นชีทก็ได้
 
 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานที่ผ่านมา เป็นการสร้างการรับรู้สู่สังคม ซึ่งในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการศึกษาไทยในระยะยาว โดยได้ยึดนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นแนวทางหลักในการดำเนินการ
 โดยมีรูปแบบการจัดงาน คือ เป็นนิทรรศการที่บูรณาการงานขององค์กรหลักเข้าด้วยกันตามงานสำคัญที่ดำเนินการ ประกอบด้วย 9 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนและการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โซนที่ 2 การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โซนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู โซนที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โซนที่ 5 การขยายโอกาสทางการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โซนที่ 6 การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ โซนที่ 7 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โซนที่ 8 การจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ และโซนที่ 9 การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีเวทีสัมมนาทางวิชาการในห้วงเวลาที่จัดงาน 2 วัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 ภาพรวมของการจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายสำคัญที่สุดของการพัฒนาการศึกษา เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติให้มีศักยภาพในการแข่งขัน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ในปี 2015-2020 สืบไป
 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้ช่วยดูแลครู นักเรียน และจัดการเรียนการสอนโดยนำนวัตกรรมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความทันสมัยมาใช้พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ มีความคิดความอ่าน และมีความรู้มากขึ้น ทั้งนี้จากการที่ได้เยี่ยมชมผลงานในโซนต่างๆ พบว่าการศึกษาของชาติในอนาคตไม่น่าเป็นห่วง เพราะมีการพัฒนาการศึกษาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ หากกระทรวงศึกษาธิการสามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ เด็กทุกคนในประเทศไทยก็จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

บิ๊กตู่ ขอบคุณทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ตลอด 1 ปี อย่ากลับไปเหมือนอดีต

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

บิ๊กตู่ ขอบคุณทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ตลอด 1 ปี อย่ากลับไปเหมือนอดีต“ประยุทธ์” ย้อนความหลังรัฐประหาร 22 พ.ค. 57 ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือ คสช.ตลอด 1 ปี วอน อย่าให้เกิดเหตุการณ์เหมือนอดีต วางกรอบปฏิรูปให้ รบ.หน้ามาสานต่อ ย้ำ แก้ “โรฮีนจา” ไม่ตั้งศูนย์อพยพเพิ่ม ทุกวันนี้ดูแลคนกว่าแสน จ่อ แจงในที่ประชุม 29 พ.ค.นี้
วันที่ 22 พ.ค. 58 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ตอนหนึ่งถึงโอกาสครบรอบ 1 ปี การทำรัฐประหาร 22 พ.ค.57 ว่า วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เป็นเวลา 1 ปีเต็ม ที่ คสช. ได้เข้ามาบริหารประเทศไทยของเราร่วมกับประชาชนทุกกลุ่ม สถานการณ์ประเทศก่อน 22 พ.ค.57 นั้น ทุกคนทราบดีถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ความแตกต่างทางความคิด ซึ่งเกิดเป็นเวลานานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงปลายปี 56 ถึงต้นปี 57 สถานการณ์ทางการเมือง ทำให้เกิดการติดเดดล็อก รัฐบาลบริหารราชการไม่ได้ การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ก็ทำไม่ได้อีก ในการแสดงออกทางการเมือง ต่างฝ่ายต่างก็ใช้อาวุธสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ไม่หวังดี ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ควบคุมไม่ได้ จึงเกิดเป็น คสช. เข้ามาควบคุมสถานการณ์
“ผมว่ามันเป็นอดีตนะ อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเลย อดีตคืออดีตอย่าให้มันเกิดขึ้นอีก อะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำอีก เราทำปัจจุบันให้ดีกว่า เพื่อจะสร้างอดีตวันนี้ให้เป็นอนาคต เพื่อสร้างปัจจุบันวันนี้ให้เป็นอนาคต แล้วก็อดีตเหล่านั้น อย่าให้มันเกิดขึ้นมาอีก เราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราสร้างอนาคตได้ สร้างปัจจุบันได้” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ในระยะแรกที่ คสช.เข้ามาบริหารราชการ ได้ดำเนินการยุติความรุนแรง ปราบปราม จับอาวุธสงคราม สิ่งที่ผิดกฎหมาย บ่อนการพนัน ยาเสพติด บุกรุกทำลายป่า การจัดระเบียบสังคม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล แล้วก็ทำให้กระบวนการยุติธรรมสามารถทำงานได้ โดยไม่มีแรงกดดัน ซึ่งมีการใช้กฎหมายพิเศษบ้าง เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้ ระยะที่สอง คือ หลังจากมีรัฐธรรมนูญชั่วคราว 57 แล้ว จัดตั้งรัฐบาลขึ้น โดยรัฐบาลและข้าราชการทุกคน ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบริหารราชการ สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ ปัญหาสำคัญที่กังวลมาก คือ ปากท้องพี่น้องประชาชน พอดีกับปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว นอกจากนั้นยังมีปัญหาการค้ามนุษย์ การทำประมงผิดกฎหมาย ปัญหาโรฮีนจา ซ้อนเข้ามาอีกหลายอย่าง ปัญหาเหล่านี้หมักหมมมานานแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข วันนี้ก็ต้องให้ทั้งฝ่ายการเมือง ฝ่ายความมั่นคง ภาคประชาสังคม ร่วมมือกันแก้ไขจริงจัง โปร่งใส เป็นธรรม
นายกฯ ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า 'เราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เราสร้างอนาคตได้'
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในเรื่องการปฏิรูปประเทศนั้น ก็ให้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นผู้ดำเนินการ มีหน้าที่ทำกระบวนการในการปฏิรูปต่อจากรัฐบาลนี้ โดยความรับผิดชอบของรัฐบาล และ คสช.ในการวางรูปแบบไว้ รัฐบาลต่อไปก็ไปว่ากันต่อ หากต้องการแก้ไขในสิ่งใดก็ไปแก้กันในอนาคต หาแนวทางวิธีการที่เหมาะสม มีกลไกที่จะควบคุมไม่ให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิม ส่วนวันนี้ต้องเป็นแนวทางที่ได้วางไว้ โดยเราก็ได้มีการปรับรูปแบบการบริหารราชการ การใช้จ่ายงบประมาณ การวางแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ก็ขอให้ประชาชนทุกคน ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ และให้กำลังใจ กับ คสช. อย่ายอมให้ใครมาทำให้บ้านเมืองเสียหายอีก หรือ อย่าไปฟังคำพูดต่างๆ ที่มีการบิดเบือน หากสงสัยสิ่งใดสามารถสอบถามมาที่ตน ซึ่งตนตอบได้ทั้งหมด
“วันนี้เป็นวันครบรอบ 1 ปี คสช.ได้ดำรงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการคืนความสุขให้คนในชาติตลอดมา คืนมากบ้าง น้อยบ้าง ตามลำดับของปัญหา ปัญหาน้อยก็คืนได้เร็ว ปัญหามากก็คืนได้ช้า ปัญหามันซับซ้อนก็ยังคืนไม่ได้ ต้องใช้เวลา ก็ขอขอบคุณในความร่วมมือ ร่วมใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านเป็นอย่างสูง ขอบคุณสื่อทุกสื่อที่มีความหวังดี มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการที่จะช่วยรัฐบาล” หัวหน้า คสช.กล่าว
พล.อ.ประยุทธ์ ยังได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจาด้วยว่า เรื่องศูนย์อพยพ หรือที่พักพิงไม่เกิดขึ้นแน่นอน ปัจจุบันเรามีศูนย์อพยพพักพิงอยู่แล้ว 9 ศูนย์ใน 8 จังหวัด มีคนอาศัยอยู่ 1.4 แสนคน จากเมื่อก่อน 4-5 แสนคน ผ่านไป 20 กว่าปีลดลงได้มาก แต่ก็ยังเหลืออยู่พอสมควร นี่คือสิ่งที่เป็นพันธสัญญากับประชาคมโลก และสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ในเรื่องของมนุษยธรรม เพราะฉะนั้น เราคงไม่สามารถจะไปรับเพิ่มเติมได้มากไปกว่านี้ โดยไม่จำเป็น โดยในการประชุมว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ในวันที่ 29 พ.ค.นี้ ก็จะมีตัวแทนจากหลายประเทศมาร่วมพูดคุย ว่า จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยไทยก็จะต้องเอาปัญหาของเราให้เขาทราบด้วย ว่า ขณะนี้เรามีภาระในการดูแลคนทั้งในศูนย์พักพิงทั้ง 9 แห่ง และกลุ่มที่ถูกควบคุมตัวอยู่แล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายของรายการได้มี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ มาชี้แจงถึงแนวนโยบาย และผลการดำเนินงานของรัฐบาลในแง่มุมเศรษฐกิจ และการลงทุน สำหรับสกู๊ปพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี คสช.นั้น จะมีการนำไปออกอากาศใน “รายการเดินหน้าประเทศไทย” ของวันที่ 23 พ.ค.นี้
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

2 กมธ.ปฏิรูป สปช. ชงตัดทิ้ง 'โอเพ่นลิสต์-นายกฯ คนนอก-ม.181-182'

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

2 กมธ.ปฏิรูป สปช. ชงตัดทิ้ง 'โอเพ่นลิสต์-นายกฯ คนนอก-ม.181-182'


2 กมธ.ปฏิรูป ผนึกกำลังร่วมแก้เพิ่มเติม รธน. ชงตัดทิ้ง โอเพ่นลิสต์-ส.ว.สรรหา-ม.181, 182 ปรับ กก.ปรองดอง ยัน ไม่เอานายกฯ คนนอก ถือฤกษ์ 25 พ.ค. ยื่น "กมธ.ยกร่างฯ"
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 พ.ค. 58 คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ที่มีนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานและคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. ที่มีนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธาน ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาคัดกรองประเด็นที่จะเสนอให้ กมธ.ยกร่างฯ แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ โดยใช้เวลานานกว่า 8 ชั่วโมง
นายดิเรก ถึงฝั่ง กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช. เปิดเผยถึงผลการหารือร่วมว่า จากการหารือร่วมกันนานถึง 2 วัน คือ วันที่ 20-21 พ.ค. สปช. ในกลุ่มมีข้อสรุปร่วมในแนวทางเดียวกัน ในประเด็นหลักๆ คือ 1. ประเด็นที่มา ส.ส. เห็นพ้องเสนอปรับแก้ให้มี ส.ส. รวม 500 คน มาจากการเลือกตั้งแบบเขตใหญ่เรียงเบอร์ เขตละ 2-3 คน จำนวน 400 คน และจากบัญชีรายชื่อโดยใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง จำนวน 100 คน เรียกว่าระบบสัดส่วนคู่ขนาน โดยตัดระบบโอเพ่นลิสต์และไม่เอากลุ่มการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้ง
กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช. กล่าวต่อว่า 2. ที่มา ส.ว. ขอปรับแก้ให้มีจำนวน 154 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 2 คน หากยังคงอำนาจถอดถอนจำเป็นต้องมาจากเลือกตั้งเพื่อยึดโยงกับประชาชน แต่หากไม่มีอำนาจถอดถอน ก็มาจากการสรรหาได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างสมดุลระหว่างที่มาของ ส.ว. และการใช้อำนาจของ ส.ว. และ 3. ขอให้ตัดมาตรา 181, 182 ทิ้ง ส่วนคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติ ที่หลายฝ่ายห่วงใยเรื่องการนิรโทษกรรมและการปฏิรูปในองค์กรต่างๆ ที่ระบุในร่างรัฐธรรมนูญก็เสนอให้ขอแก้ไข ดังนี้

"ให้รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี จัดให้มีการปฏิรูปประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ส่วนการดำเนินการสร้างความปรองดองให้เป็นไปตามกฎหมายเสริมสร้างความปรองดอง" คือ ให้ออกมาเป็นกฎหมายลูกแทน ที่จะบัญญัติไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ เพราะคณะกรรมการปรองดอง และชุดต่างๆ ควรต้องให้รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีไปปรึกษาร่วมกัน เพื่อสรรหา" นายดิเรก กล่าว
กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช. กล่าวด้วยว่า ส่วนที่มานายกฯ เห็นว่า 1. ต้องให้มาจาก ส.ส.เท่านั้นโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎร 2. ทั้งนี้หากเกิดวิกฤติ ก็เสนอให้บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลแนบท้าย ให้นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกได้ โดยต้องมีเสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภารับรอง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 7 โดยในกรณีที่เกิดวิกฤติไม่มีคณะรัฐมนตรี ไม่มีสภาฯ จากเหตุการยุบสภา เราเสนอให้ปลัดกระทรวงทำหน้าที่รักษาราชการแทนรัฐมนตรี และให้คัดเลือกตัวแทนปลัดกระทรวงหนึ่งคน ขึ้นมาเป็นรักษาการนายกฯ ตามมาตรา 184 ให้ทำหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มีการเลือกตั้ง เพื่อแก้วิกฤติเฉพาะหน้า โดยไม่มีผลผูกพันทำสัญญาระหว่างประเทศ หรือไม่มีอำนาจจัดทำงบประมาณใดๆ โดยข้อเสนอนี้ปรากฏอยู่ในร่างของ กมธ.ยกร่างฯ แล้วก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ข้อเสนอเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญนี้ กมธ.ทั้งสองคณะ จะแถลงร่วมในภาพรวม ก่อนยื่นต่อ กมธ.ยกร่างฯ ในวันที่ 25 พ.ค. 2558 จะตัดทอนร่างรัฐธรรมนูญให้รัดกุม ถูกต้องตามหลักร่างรัฐธรรมนูญ และถูกต้องตามหลักประชาธิปไตย.
ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

มะกันมาแล้ว! ‘ฮีโร่’ ช่วยผู้อพยพโรฮีนจา ประเดิมส่งเครื่องบินชี้ตำแหน่งเรือ

เรื่องใหม่น่าสนใจ 

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558

-ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (P.A.)

                    ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

มะกันมาแล้ว! ‘ฮีโร่’ ช่วยผู้อพยพโรฮีนจา ประเดิมส่งเครื่องบินชี้ตำแหน่งเรือสหรัฐฯ ประกาศยื่นมือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาผู้อพยพชาวโรฮีนจาจริงจัง ...โฆษกเพนตากอน แถลงภารกิจแรกของกองทัพอเมริกัน เตรียมส่งเครื่องบินลาดตระเวนชี้ตำแหน่งเรือผู้อพยพกลางทะเลในภูมิภาคอาเซียน
เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 58 สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือผู้อพยพชาวมุสลิม โรฮีนจาที่กำลังเผชิญชะตากรรมบนเรือที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเล หลังเดินทางออกมาจากเมียนมา และคาดว่าอาจมีจำนวนถึง 3,000 คนว่า ล่าสุด รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศเตรียมตัวให้ความช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ด้วยการส่งเครื่องบินลาดตระเวนชี้ตำแหน่งของเรือบรรทุกผู้อพยพชาวโรฮีนจาเหล่านี้
พ.ท.เจฟฟรีย์ พูล โฆษกประจำกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 21 พ.ค. (ตามเวลาท้องถิ่น) ว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กำลังเตรียมตัวแก้ไขวิกฤตการณ์นี้และจะดำเนินการอย่างจริงจัง โดยจะส่งเครื่องบินบินลาดตระเวนทั่วท้องทะเลในภูมิภาคอาเซียน และประสานงานกับชาติพันธมิตรในอาเซียนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้อพยพชาวโรฮีนจา
ด้านสำนักข่าวอัลจาซีรา รายงานว่า การเคลื่อนไหวให้ความช่วยเหลือดังกล่าวของทางการสหรัฐฯ ถือเป็นครั้งแรกที่กองทัพสหรัฐฯ พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือโดยตรงในวิกฤตการณ์ผู้อพยพชาวโรฮีนจา ขณะที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศอาเซียนควรร่วมมือกันค้นหาและช่วยเหลือผู้อพยพโรฮีนจา รวมถึงการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้อพยพโรฮีนจาหลายพันคน
ก่อนหน้านี้ แมรี ฮาร์ฟ โฆษกหญิงประจำกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันที่ 20 พ.ค.ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มีการเตรียมตัวสำหรับบทบาทการเป็นผู้นำในความพยายามช่วยเหลือผู้อพยพชาวโรฮีนจา ที่ดำเนินการโดยสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาติ ด้วยการรับผู้อพยพชาวโรฮีนจามาพำนักอยู่ในสหรัฐฯ มากขึ้นกว่าเดิม หลังจากได้ดำเนินการหาที่พำนักให้แก่ชาวโรฮีนจาไปเรียบร้อยแล้วกว่า  1,000 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา

ที่มา ; เว็บ นสพ.ไทยรัฐ


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้
เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอบ 2)

ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  โดย อ.นิกร 
เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
(เตรียมสอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 1 สมรรถนะ

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก  เล่ม 1 สมรรถนะ
สมรรถนะ ก.ค.ศ.

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่
งาน 4 งาน

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ
สรุปรวมข้อสอบสมรรถนะ-งานในหน้าที่ 4 งาน

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม
เตรียมสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม