หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

คุณหญิงโค้ดดิ้งโชว์เทคนิค Unplug Coding นำร่องอบรมครู พร้อมเริ่มสอนจริง พ.ย.62

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


คุณหญิงโค้ดดิ้งโชว์เทคนิค Unplug Coding นำร่องอบรมครู พร้อมเริ่มสอนจริง พ.ย.62
(19 กันยายน 2562) คุณหญิงโค้ดดิ้ง “กัลยา โสภณพนิช” รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ให้ผู้บริหาสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสังกัด 350 โรงเรียน รวม 1,050 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเคพาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงทพฯ
ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เร่งขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งในโรงเรียนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง สามารถจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้นได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาของรัฐบาล
สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณ จัดอยู่ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการรู้ดิจิทัล ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงที่ทำให้สามารถรับมือกับปัญหาที่มีความซับช้อนได้ ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างสมรรถนะของนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ขณะนี้การเตรียมสอนโค้ดดิ้งมีความพร้อม 100% เนื่องจากครูสอนวิชาวิทยาการคำนวณมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว เมื่อได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติก็สามารถสอนนักเรียนได้เลย ทั้งนี้การสอน Unplug Coding ถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทยที่มีการสอนเด็กในระดับปฐมวัย แต่ด้วยความร่วมมือของ สสวท. และ สพฐ. ในวันนี้ มั่นใจว่าจะสามารถผลักดันให้ครูและโรงเรียนนำร่องทุกสังกัด จำนวน 350 แห่งพร้อมสอนได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอน
สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการวันนี้ มีหลักสูตรสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตรและตัวชี้วัดวิชาวิทยาการคำนวณ รวมทั้งวิธีจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว เมื่อผู้อำนวยการโรงเรียนมีความเข้าใจอย่างดี ก็จะสามารถผลักดันการสอนโค้ดดิ้งอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของครูผู้สอนนอกจากจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้แล้ว ยังสามารถคิดต่อยอดการสอนได้อีก เช่น การสร้างอุปกรณ์การสอนใหม่ คิดเกมใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียน เป็นต้น
รมช.ศึกษาธิการ ฝากถึงครูผู้สอนว่า ขอให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่น่าเรียน ช่วยให้เด็กสนุกสนานกับการเรียน การคิดวิเคราะห์ หากครูและนักเรียนมีความสุขในการเรียนโค้ดดิ้งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งหลังจากเริ่มสอนโค้ดดิ้งไประยะหนึ่ง จะมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยขอให้เชื่อมั่นว่า ศธ. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชายขอบ โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูง โรงเรียนพื้นที่ห่างไกลทุกแห่งจะได้เรียนโค้ดดิ้ง เนื่องจากการสอนรูปแบบ Unplug Coding ไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มากมาย แต่ใช้การสอนให้เด็กคิดเป็น วางแผนเป็นขั้นตอน แก้ปัญหาด้วยเหตุผล สร้างสรรค์ นำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ตามช่วงวัย
รมช. ศึกษาธิการ กล่าวทิ้งท้ายว่า Coding สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ นำไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า “Coding for All, All for Coding” เพื่อให้คนไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมั่นใจและเต็มภาคภูมิ
ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

ติวสอบ ความรอบรู้ ประจำวันที่ 19-20 ก.ย.62

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) (เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


ติวสอบ ความรอบรู้ ประจำวันที่ 19-20 ก.ย.62

•นายกฯ ระบุเป็นสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเรื่องถวายสัตย์
นายกฯ ระบุ เป็นสิทธิ์ หลังไม่ตอบเรื่องถวายสัตย์ ฯ  มอบ "วิษณุ" แจงแล้ว พร้อมรับฟังทุกข้อคิดเห็นจากฝ่ายค้าน

•นายกฯ ชี้แจงสภาประเด็นการแถลงนโยบายรัฐบาล ไม่ชี้แจงปมถวายสัตย์ฯ
นายกฯ ชี้แจงสภาประเด็นการแถลงนโยบายรัฐบาลโดยไม่บอกแหล่งที่มาของรายได้  โดยไม่ชี้แจงปมถวายสัตย์ ยืนยัน ประกาศใช้งบฯ ปี 63 จะมีที่มาของงบประมาณในทุกโครงการ และจัดสรรงบทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม  

•วิษณุแจงการถวายสัตย์ฯ เป็นเรื่องระหว่างรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์
“วิษณุ” แจงแทนนายกฯ ยืนยัน กระดาษแข็งที่อ่านคำปฏิญาณเป็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไม่มีการสลับ ย้ำไม่มีปัญหาภายหลังเพราะ เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญย้ำชัดการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเรื่องระหว่าง รัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์

•ศาลรัฐธรรมนูญชี้ หัวหน้า คสช. ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ศาลรัฐธรรมนูญชี้ตำแหน่งหัวหน้า คสช. เป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะ และเป็นการชั่วคราวเท่านั้น จึงไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

•ตัดสินประหารชีวิต “เสี่ยอ้วน” ยิง "สปาย-ฟอส" ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ศาลตัดสินประหารชีวิต "เสี่ยอ้วน-บ่าว-บอล" ร่วมฆ่า "สปาย-ฟอส" บริเวณหน้าพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี แต่จำเลยทั้ง 3 ให้การเป็นประโยชน์ จึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต

•ทีมผู้เชี่ยวชาญจีนบินด่วน เตรียมผ่าพิสูจน์สาเหตุการตาย "แพนด้าช่วงช่วง"
ทีมผู้เชี่ยวชาญจีนเตรียมตัวเดินทางมา จ.เชียงใหม่ เพื่อผ่าพิสูจน์สาเหตุการตายของ "แพนด้าช่วงช่วง" คาดใช้เวลาราว 1 สัปดาห์ จะทราบสาเหตุการตายที่ชัดเจน  

•ป.ป.ช.ชี้มูลอดีตผอ.รร.สามเสนวิทยาลัยกับพวกทุจริตแป๊ะเจี๊ยะ
ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดอดีตผอ.รร.สามเสนวิทยาลัยกับพวก ทุจริตเบียดบังเงินบริจาคการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ ถือเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

•ผลตรวจ “ลัลลาเบล” ไม่เป็นทางการ พบมีการล่วงละเมิดทางเพศ
ผลตรวจ “ลัลลาเบล” ไม่เป็นทางการ พบมีร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ เร่งตรวจสารคัดหลั่งของใคร

•เรียก”น้ำอุ่น”ชายที่อยู่กับ”ลัลลาเบล”ให้การเพิ่มเติม
ตำรวจเรียกสอบ”น้ำอุ่น”ชายคนสุดท้ายที่อยู่กับ“ลัลลาเบล”ก่อนเสียชีวิตให้การเพิ่มเพื่อสืบหาข้อเท็กจริงการตาย

•ดำเนินคดีสาวบริษัทรับส่งพัสดุย่านชลบุรีแจ้งเท็จถูกกระชากเงินนับแสนบาท
ตำรวจตามรวบชายวัย 37 ปี ขับ จยย.โผล่วงจรปิดเหตุกระชากกระเป๋าย่านชลบุรี หลังสาวพนักงานบริษัทรับส่งพัสดุชื่อดังแจ้งความสูญเงินนับแสนบาท สุดท้ายทั้งคู่ยอมรับเป็นพี่น้องกันต่างพ่อ วางแผนสร้างเรื่องนำไปใช้หนี้
ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ศธ.มอบทุนเยียวยาต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


ศธ.มอบทุนเยียวยาต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต.
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา มอบหมาย “ศปบ.จชต.” ดูแลทุนเยียวยาต่อเนื่องแก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้
(16 กันยายน 2562) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง แก่ทายาทผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. เป็นประธานในพิธี มีนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกว่า 400 คน ณ ห้องพญาตานี 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองฯ จังหวัดปัตตานี
ปลัด ศธ. กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศธ.ได้รับมอบหมายภารกิจในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในกรณีที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเองในสังคม ที่สำคัญคือ การสร้างโอกาส และความเท่าเทียมทางการศึกษา ให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
การให้ทุนการศึกษา จะเริ่มตั้งแต่ทายาทเข้ารับการศึกษาไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ โดยได้มอบให้ ศปบ.จชต. ซึ่งมีภารกิจหลักในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ดำเนินการโครงการติดตามประเมินผลการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องในแต่ละปีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
“การสนับสนุนทุนการศึกษา ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นไปตามข้อสั่งการของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกท่านที่ร่วมดำเนินการเพื่อช่วยเหลือทายาทผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น”

ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

รมว.ศธ.เปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)
เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ ) 
(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


รมว.ศธ.เปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
16 กันยายน 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น (ASEAN Conference on Out-of-School Children and Youth : OOSCY Conference) ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Royal Orchid Sheraton กรุงเทพฯ

รมว.ศธ.เปิดการประชุมระดับอาเซียนว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น

ประเด็นสำคัญ
– เป็นการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เด็กที่ตกหล่นระบบการศึกษาในอาเซียน
– ผลประชุมจะนำเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เดือน พ.ย.62
– รมว.ศธ.ย้ำหากปล่อยให้เด็กตกหล่นมีจำนวนสูงขึ้น จะเป็นภาระของภาคสังคม
– ตั้งเป้าหมายลดจำนวนเด็กตกหล่นจากหลักแสนเหลือหลักหมื่นคน ภายใน 2 ปีนี้
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในที่ประชุม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางการศึกษา สร้างโอกาสในการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของผู้นำในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในภูมิภาค
โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Leaving no one behind : Through Advancing Partnershipอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถพัฒนาคนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง สามารถนำพาประเทศก้าวผ่านความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐสังคม (Socioeconomic) และนำมาซึ่งโอกาสในการพัฒนาที่เสมอภาคระหว่างกัน เป็นเป้าหมายของวิสัยทัศน์อาเซียนในการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
หากปล่อยให้จำนวนเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคตจะเกิดปัญหา เนื่องจากเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา สุดท้ายจะกลายเป็นภาระของภาคสังคมและรัฐบาล โดยเฉพาะเด็กที่พิการและเด็กที่ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา จะต้องเร่งหาคนกลุ่มนี้ให้เจอ และพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้ดีที่สุด เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะกระจายงานตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นจากหลักแสน เหลือจำนวนหลักหมื่น ให้ได้ภายในเวลา 2 ปี รมว.ศึกษาธิการกล่าว
ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


เตรียมเตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม