หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2561

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2561
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้ง ๕ ผู้บริหารระดับสูง ศธ.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ ๓๘๐/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้ง ๕ ผู้บริหารระดับสูง ศธ.

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ๕ รายแล้ว มีผลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
๒. นายอํานาจ วิชยานุวัติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๓. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง
๔. นายศรีชัย พรประชาธรรม พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง
๕. นายณรงค์ แผ้วพลสง พ้นจากตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ปฏิรูปการศึกษาเอกชน

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 379/2561รมว.ศธ.บรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมเสวนา "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา" ในการประชุมเสวนา "รวมพลังปฏิรูปการศึกษาไทย ปฏิรูปการศึกษาเอกชน" เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โดยมีนายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนผู้บริหารสถาบันการศึกษาเอกชน และครูอาจารย์ ร่วมรับฟัง
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การมาพบปะกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงให้ทราบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการประเมินคุณภาพการศึกษาแบบเดิมที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก และมีการรายงานผลแบบ Copy and Paste โดยต้องทำความเข้าใจนิยามของคุณภาพทางการศึกษาก่อนว่า "คุณภาพทางการศึกษา" คือ การที่โรงเรียนสามารถสนับสนุนหรือจัดการศึกษาแก่นักเรียนให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการได้ดีเพียงใด และสุดท้ายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนเป็นอย่างไร ส่วน “การประกันคุณภาพ” คือ กระบวนการในการตรวจสอบว่าคุณภาพตามความคาดหวังที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งการประเมินตนเองอย่างเข้มงวดจะเป็นหัวใจของการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่นั้น จะสะท้อนความสามารถของผู้บริหารและเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไปในอนาคต โดยให้สถานศึกษารับประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองด้วยการประเมินโรงเรียนตามรูปแบบโรงเรียนประชารัฐ โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ประเมินและเขียนรายงาน เพื่อตอบคำถาม 3 ข้อ อย่างสั้นและกระชับที่สุด คือ ปัจจุบันโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับใด, มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ใดที่แสดงว่าโรงเรียนมีคุณภาพหรือมาตรฐานในระดับนั้น และโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นได้อย่างไร จากนั้นส่งรายงานดังกล่าวให้กับต้นสังกัด เพื่อส่งต่อให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าไปช่วยดูโรงเรียนทั้งในเรื่องคุณภาพตามที่รายงาน และการเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม ก่อนรายงานผลกลับมายังต้นสังกัดอีกครั้ง
ในส่วนของสถานศึกษาเอกชน ก็สามารถประเมินในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่โรงเรียนจะได้รู้ว่าคุณภาพการศึกษาของตนเองอยู่ในระดับใด และนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน ที่จะไม่สร้างภาระงานให้ครูอีกต่อไป
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สถานศึกษาเอกชนมีส่วนสำคัญต่อระบบการจัดการศึกษาไทยอย่างยิ่ง เนื่องจากได้ร่วมจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กหลายล้านคนทั่วประเทศ แม้ว่าครูโรงเรียนเอกชนจะได้รับเงินเดือนเฉลี่ยน้อยกว่าครูในสถานศึกษาของรัฐ แต่ก็สามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มีแนวทางที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนหลายส่วน อาทิ การจัดสรรงบประมาณค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

"การปฏิรูปการศึกษาไทย : Thailand Education Reform"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 378/2561รมว.ศธ.บรรยาย "การปฏิรูปการศึกษาไทย : Thailand Education Reform"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ "การปฏิรูปการศึกษาไทย Thailand Education Reform" ในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมผู้นำทางการศึกษา "World Class Educational Resources: International Expo and Conference" พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis ประธานสมาคม Didacta Germany, Mr. Danny Gauch ประธานกรรมการจัดงานและประธาน Worlddidac Association Switzerland, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ เข้าร่วมงาน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยในหลายด้าน เช่น
- วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นจริง ลดภาระงานของครู และนำผลการประเมินไปต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาได้ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินโรงเรียน ด้วยการเขียนรายงานเพื่อตอบคำถาม 3 ข้อ คือ ปัจจุบันโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับใด, มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ใดที่แสดงว่าโรงเรียนมีคุณภาพหรือมาตรฐานในระดับนั้น และโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นได้อย่างไร โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดทราบคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน และสามารถวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษานั้น ๆ ได้
- โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ซึ่งถือเป็นการลดอำนาจจากส่วนกลาง ให้ครูมีสิทธิ์เลือกหลักสูตรที่จะอบรมผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ โดยมีส่วนกลางทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน และเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน มาเปิดหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันคุรุพัฒนา ทำให้ครูได้อบรมในหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจของตน ไม่ใช่การอบรมรูปแบบเดียวกันทุกปี อีกทั้งชั่วโมงการอบรมยังเชื่อมโยงกับวิทยฐานะด้วย
- การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย (Boot Camp for English Teachers) ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูชาวไทย โดยมีผลการดำเนินงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ ในปี 2560 ได้อบรมครูภาษาอังกฤษ จำนวน 7,500 คน และในปี 2561 อบรมครูภาษาอังกฤษ จำนวน 13,500 คน อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์ Boot Camp ในระดับภูมิภาค จำนวน 15 ศูนย์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ครูที่เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีทักษะการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนดีขึ้น
- การเปิดกว้างให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากการพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศไทย 4.0 นั้น ควรมีความร่วมมือจากต่างชาติเพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย เช่น Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขา Robotics และ Computer Science, National Taiwan University ร่วมกับมหาวิทยาลัยอมตะ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา Intelligent Manufacturing System, Pearson สหราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตร BTEC ในสาขาวิชาด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ National Institute of Technology, Japan หรือ KOSEN ที่จะเข้ามาจัดตั้งสถาบัน KOSEN จำนวน 2 แห่ง เปิดสอนหลักสูตร Electrical Engineering (E&E)
- การปฏิวัติด้านดิจิทัล จากในอดีตที่ ศธ. ใช้งบประมาณเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในสถานศึกษากว่า 3 พันล้านบาท ในขณะที่โรงเรียน 2 ใน 3 ของโรงเรียนทั้งหมดไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้จัดการเรียนการสอน แต่เมื่อทำการปฏิรูปด้านดิจิทัล ส่งผลให้โรงเรียนร้อยละ 99 มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการ PISA Online, Online English Assessment และการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) สำหรับสถานศึกษาด้วย


นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ศธ. ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการปฏิรูปการศึกษาไทย เช่น การจัดการเรียนการสอน STEM Education, การปฏิรูประบบบริหารจัดการทั้งการคัดเลือกผู้บริหาร การป้องกันการคอร์รัปชัน, โครงการห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนกีฬา, โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา, โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ บัณฑิตพันธุ์ใหม่, การอบรมครูภาษาจีน เป็นต้น


ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่มีใครเก่งที่สุด แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการป้องกันและแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น เพราะการคอร์รัปชันเปรียบเสมือนรูรั่ว หากมีรูรั่วมากก็จะทำให้เรือร่ม แม้ว่าจะมีนโยบายและแผนดีเพียงใด ก็ไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งบอร์ด สสวท.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ ๓๗๗/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งบอร์ด สสวท.

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘) อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๑๓ คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น
บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใินคณะกรรมการดังกล่าว จะดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๑๓ คน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้
๑. นายประสาท สืบค้า ประธานกรรมการ
๒. นายศรัณย์ โปษยะจินดา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. นายยืน ภู่วรวรรณ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายพินิติ รตะนานุกูล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางเอมอร สุมามาลย์ 
ครูผู้สอนด้านคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายวิฑูรย์ สืบโมรา 
ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา 
ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคกลาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายอำนาจ มณีดุลย์ 
ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ภาคใต้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ ๓๗๖/๒๕๖๑
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยสาระสำคัญคือ จากการที่มีการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้มีการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน ชื่อว่า “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู” อยู่ในสำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดยมีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ทำหน้าที่บริหารเงินทุนดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
การุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม