หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน


โปรแกรมติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2556

โดย "ติวสอบดอทคอม"

สมัครติว/เข้าห้องสอบออนไลน์ฟรี ได้ที่ "ติวสอบดอทคอม" หรือ

(แจ้งยืนยัน)


จุด 10 จ.อุบลราชธานี  จันทร์ 1 - อังคาร 2 เมษายน 2556 ณ โรงแรมปทุมรัตน์

จุด 11 จ.นครราชสีมา พุธ 3 - พฤหัสบดี 4 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมราชพฤกษณ์
จุด 12 จ.ขอนแก่น  ศุกร์ 5 - เสาร์ 6 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมแก่นนคร
จุด 13 จ.สุรินทร์ จันทร์ 8 - อังคาร 9 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมเพชรเกษม
จุด 14 จ.ปราจีนบุรี พุธ 10 - พฤหัสบดี 11 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมโซเฟีย
จุด 15 จ.สงขลา  อังคาร 16 - พุธ 17 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัลโฮเต็ล
จุด 16 จ.ร้อยเอ็ด  เสาร์ 20 - อาทิตย์ 21 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมสาเกตุนคร
จุด 17 จ.พิษณุโลก เสาร์ 27 - อาทิตย์ 28 เมษายน 2556 
ณ โรงแรมไพลิน
จุด 18 จ.เลย เสาร์ 4 - อาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2556 
ณ โรงแรม....
จุด 19 จ.สกลนคร เสาร์ 11 - อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2556 
ณ โรงแรมอิมพีเลียล

ศธ.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียนพัฒนาภาษาอาเซียนแก่สตรี
ศึกษาธิการ - ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศธ.เตรียมเพิ่มขีดความสามารถของสตรีทั่วประเทศด้านภาษาอาเซียน โดยจับมือกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารกว่า ๑๐ ภาษา พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เปิดตัว ๑๐ เมษายนนี้
ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีแนวทางดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ศธ. ที่ได้กำหนดให้มี 2 Flagship ที่สำคัญ คือ โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาเมืองการศึกษานานาชาติ นั้น

ในส่วนของโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากจะได้กำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สมรรถนะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับอาชีพ การยกระดับมาตรฐานหลักสูตร การวิจัย การจัดตั้งสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางทางการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา ครู ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรในสังกัดแล้ว
 เพื่อให้ครอบคลุมแก่บุคคลทุกกลุ่มเป้าหมาย และทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ธ.จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน แก่สตรีทุกกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคธุรกิจสตรี เกษตรกร แม่บ้าน ผู้รับจ้าง เยาวชนวัยเรียน ฯลฯ ให้สามารถใช้ภาษาของประเทศกลุ่มอาเซียนได้อย่างน้อย ๑ ภาษา ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้สตรีได้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร่วมกันจัดตั้ง "ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน" ทั้งส่วนกลางที่ ศธ. และส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งได้กำหนดให้นำร่องในสถานศึกษา สพฐ.ที่มีความพร้อม ๑๑ ศูนย์ทั่วประเทศ คือ
- รร.แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จ.เชียงราย  เปิดสอนภาษาอังกฤษ เมียนมาร์ จีน
- รร.ปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย 
เปิดสอนภาษาอังกฤษ ลาว เวียดนาม
- รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร  
เปิดสอนภาษาอังกฤษ เวียดนาม จีน
- รร.นารีนุกูล จ.อุบลราชธานี  
เปิดสอนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว
- รร.ประสาทวิทยาคาร จ.สุรินทร์  
เปิดสอนภาษาเขมร ลาว เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น
- รร.คลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด  
เปิดสอนภาษาเขมร
- รร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี  
เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน รัสเซีย
- รร.สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ  
เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ตากาล็อก
- รร.พรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี  
เปิดสอนภาษาเมียนมาร์ จีน
- รร.พิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง  
เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เมียนมาร์ มลายู
- รร.สตรีภูเก็ต  
เปิดสอนภาษาอังกฤษ จีน
 ในส่วนของ กศน. ได้กำหนดให้ตั้งศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน ในสำนักงาน กศน.จังหวัดนำร่อง รวม ๑๑ จังหวัด คือ สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ตาก มุกดาหาร นครพนม ชลบุรี หนองคาย สุรินทร์ ภูเก็ต สงขลา และระนอง
ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียนส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะภาษาต่างๆ ดังกล่าว แบ่งเป็น ๔ หลักสูตรๆ ละ ๑๐๐ ชั่วโมง โดยเริ่มจากการออกเสียงที่ถูกต้อง การฟัง การพูด ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานขั้นต้น ตามลำดับไปจนถึงหลักสูตรขั้นกลางต่ำ หลักสูตรขั้นกลางสูง และหลักสูตรขั้นสูง ซึ่งสามารถสนทนาโต้ตอบได้ และจะมีการเปิดตัว "ศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน" ในวันที่ ๑๐ เมษายนนี้ ที่ รร. สตรีศรีสุริโยทัย โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ และนางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเปิดตัวโครงการ

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ

สมัครติว/เข้าห้องสอบออนไลน์ฟรี ได้ที่ "ติวสอบดอทคอม" หรือ

ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม