หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ศธ.หารือความร่วมมือกับออสเตรเลีย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร





 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

 
ข่าวที่ 23/2561
ศธ.หารือความร่วมมือกับออสเตรเลีย

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับนายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ที่อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
รมช.ศึกษาฺธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลียประมาณ 30,000 คน ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของเยาวชนออสเตรเลียในการเดินทางมาศึกษาต่อ ดังนั้น การพบปะกับเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยในครั้งนี้ ได้หารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและออสเตรเลียใน 3 ประเด็นหลัก คือ
- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กไทย: เนื่องจากทักษะภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับการสื่อสาร ค้นคว้าหาความรู้ และการเรียนรู้ จึงต้องการจะส่งเสริมทักษะและศักยภาพของเด็กไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร แม้เด็กไทยจะมีความสามารถด้านวิชาการ แต่หากไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้ ก็จะทำให้ความเก่งหายไปเกินครึ่ง และเท่าที่ทราบออสเตรเลียก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ หากจะมีการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษร่วมกันอย่างเป็นระบบ ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง
- การพัฒนามาตรฐานคุณภาพอาชีวศึกษา: ศธ.มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมามีต้นแบบความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทย-เยอรมนี และไทย-ญี่ปุ่น แล้ว หากเป็นไปได้ต้องการขยายความร่วมมือกับออสเตรเลียด้วย เพราะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีมาตรฐานด้านอาชีวศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อไทยจะได้ศึกษาและนำมาปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษาของไทยต่อไป
- การปฏิรูปการศึกษาภาพรวม: ขณะนี้ระบบการเรียนการสอนไทยยังสอนให้เด็กท่องจำเป็นหลัก ทำให้ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์และไม่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้  ดังนั้น หากออสเตรเลียซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีในระดับโลก จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการปรับมาตรฐานการศึกษาของไทยอย่างเป็นระบบ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก ไม่ว่าจะเป็น การส่งบุคลากรมาฝึกอบรมครู การสร้างแรงบันดาลใจ เทคนิคการสอนคิดวิเคราะห์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น โดยอาจเริ่มจากการประชุมหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับหน่วยงานของไทย การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการดำเนินงานที่ดีและประสบความสำเร็จ ก็จะเกิดประโยชน์กับการศึกษาไทยอย่างมาก

นอกจากนี้ ได้หารือถึงระบบการประกันคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งออสเตรเลียมีหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีชื่อเสียงคือ “Tertiary Education Quality and Standard Agency (TEQSA)” จึงต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้จากต้นแบบการประกันคุณภาพที่ดี เพื่อนำมาต่อยอดและขยายผลกับสถานศึกษาของตนเอง ในขณะเดียวกันก็จะช่วยสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา กับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันอุดมศึกษาไทยด้วย

นายพอล โรบิลลียาร์ด เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ออสเตรเลียและไทยมีความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ New Colombo Plan ทำให้มีนักเรียนนักศึกษาไทยจำนวนมากไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย ในขณะเดียวกันในปี 2561 จะมีนักเรียนนักศึกษาจากออสเตรเลียประมาณ 500 คน เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ที่ประเทศไทยภายใต้โครงการดังกล่าวด้วย 

นอกจากนี้ ออสเตรเลียยินดีที่จะสานต่อและขยายความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยในด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มจำนวนนักเรียนนักศึกษาของออสเตรเลียที่จะเข้ามาศึกษาต่อในไทย, การพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษา ที่จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ, การส่งเสริมความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา ซึ่งออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเข้มแข็งในเรื่องนี้, การพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร ทักษะการสอน การวิจัย เป็นต้น โดยจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) กับบุคลากรของไทยบนพื้นฐานความต้องการของระบบการศึกษาไทยเป็นหลัก

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ
www.tuewsob.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม