หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 127/2562ผลประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2562

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 3/2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
อนุมัติการออก-ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ที่ประชุมรับทราบ มติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 โดยได้พิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้น 3,342 ราย  แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,721 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1,335 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 53 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 233 ราย พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมจำนวน 8,214 ราย ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 7,435 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 677 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 59 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 43 ราย
รายงานผลการจัดงานวันครู และผลการดำเนินงานของ ศธ.
ที่ประชุมรับทราบ การรายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 และงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 4 ปี ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300,000 คน
ผลสำรวจพบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจมาก อีกทั้งการเข้าร่วมงานทำให้ได้ตระหนักถึงจรรยาบรรณและคุณธรรมสำหรับครู พร้อมทั้งได้ระลึกถึงบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณด้านการศึกษาด้วย โดยมีข้อเสนอแนะ อาทิ การเพิ่มรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายตามบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนแลงไป, การเพิ่มสถานที่ในการจัดนิทรรศการ, การประชาสัมพันธ์การจัดงานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
การรับรองปริญญาทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่ประชุมให้การรับรอง มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด โดยผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คือ ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 9 หลักสูตร, ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร, ปริญญาโททางการบริหารการศึกษา จำนวน 11 หลักสูตร และปริญญาเอกทางการบริหารการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร
การแก้ไขปัญหาให้สอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ที่ประชุมได้พิจารณาอนุญาต ให้ผู้ที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งครบตามกำหนดระยะเวลาแล้ว แต่ยังไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่สถานศึกษาต้องการให้ประกอบวิชาชีพต่อไป ให้สามารถขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลา 2 ปี พร้อมทั้งมอบให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคคลดังกล่าว พัฒนาตนเองให้ได้มาซึ่งความรู้ตามมาตรฐานของคุรุสภา เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป
นอกจากนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2560 เพื่อประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ที่จะเน้นการเปิดกว้างในการรับสมัคร พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกโดยจะประกาศหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ทราบต่อไป
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม