หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผลการประชุม ป.ย.ป. 4/2562

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 198/2562ผลการประชุม ป.ย.ป. 4/2562

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เห็นชอบองค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.ในภูมิภาค
ที่ประชุมเห็นชอบหลักการ องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) โดยให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ ตาม (ร่าง) กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ. ในภูมิภาคทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
1) ภาคภูมิศาสตร์ 6 ภาค (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน) โดยมีศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร์แต่ละภาคเป็นประธาน และรองศึกษาธิการภาคภูมิศาสตร์แต่ละภาคเป็นเลขานุการ
2) ภาค 1 - 18 โดยมีศึกษาธิการภาค 1 - 18 แต่ละภาค เป็นประธาน และรองศึกษาธิการภาคเลข 1 - 18 แต่ละภาค เป็นเลขานุการ
3) ระดับจังหวัด/กรุงเทพฯ  มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน ป.ย.ป. ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธาน และศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นเลขานุการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นว่า การถ่ายอำนาจการทำงานจากส่วนกลาง (ป.ย.ป.ศธ.) ลงไปตามระดับชั้น ควรเป็นอำนาจทางกฎหมาย เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ไม่ควรเป็นการถ่ายอำนาจในเชิงบังคับบัญชา เพื่อมุ่งหวังให้เป็นอำนาจที่เชื่อมโยงไปถึงการบริหารงานทั้งระบบ
 
อนุมัติหลักการยกร่างรูปแบบแนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.
ที่ประชุมอนุมัติหลักการ ให้มีคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ยกร่างรูปแบบแนวทางการกำกับ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน ป.ย.ป. ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ. เป็นคณะทำงาน เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีรูปแบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลใกล้เคียงกัน และเพื่อให้กลไกการทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ตลอดจนการออกแบบกระบวนการทำงานรองรับระบบ eMENSCR ของ ศธ. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รับทราบความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่ประชุมรับทราบ ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนเมษายน 2562 ดังนี้
  • ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และการปรับปรุงแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญและมีความสอดคล้องกับ 15 ประเด็นเร่งด่วนในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก (พ.ศ.2561-2565) ของยุทธศาสตร์ชาติ
  • ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่ง สศช. กำลังดำเนินการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานต่อรัฐสภาทราบทุก 3 เดือน
  • ความก้าวหน้าการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  ซึ่งได้ออกระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. .... และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
  • ความก้าวหน้าการสร้างการรับรู้และขยายหุ้นส่วนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เช่น การจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น
สำหรับการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ (ป.ย.ป.ศธ.) ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 5/2562) จะจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม