หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ประกาศฯ กำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาศิลปกรรมศาสตร์ และแต่งตั้งนายกฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 51/25598ประกาศฯ กำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาศิลปกรรมศาสตร์
และแต่งตั้งนายกฯ 
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวง กำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยต่างๆ
 
ประกาศกระทรวงฯ กำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กำหนดให้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 การจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2560
ข้อ 4 กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/026/7.PDF

 ประกาศกระทรวงฯ กำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กำหนดให้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 การจัดทำหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 ที่แนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2560
ข้อ 4 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/026/8.PDF

แต่งตั้ง นายมนูญ สรรค์คุณากร เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นางชนิกา ตู้จินดา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นั้น เนื่องจาก นางชนิกา ตู้จินดา ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 502 (11/2558) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายมนูญ สรรค์คุณากร ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดลแทน และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/026/2.PDF

แต่งตั้ง นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 นั้น เนื่องจาก พลเอก ศิริ ทิวะพันธุ์ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 109 (5/2558) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายสมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/026/3.PDF

แต่งตั้งนายกฯ-กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวม 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 นั้น เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 12 ราย ดังนี้
1. นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายปลื้ม ศุภปัญญา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายพรชัย เทพปัญญา เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายมนัส สุวรรณ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายมนูญ ใยบัวเทศ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายวีรชัย พุทธวงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสมเกียรติ ผลพิสิษฐ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสุรพล วิรุฬห์รักษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นางอัจฉรา ชีวพันธ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายอาสา เม่นแย้ม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามที่เสนอทุกราย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/026/4.PDF

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 นั้น เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 11 ราย ดังนี้
1. นายจำรัส ปิติกุลสถิตย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางสาวชุติมา สัจจานันท์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายเทื้อน ทองแก้ว เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายบัณฑูร ทองตัน เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายรงค์ บุญสวยขวัญ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายวิบูลชัย ณ ระนอง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสมชาย เสียงหลาย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางอรวรรณ ชยางกูร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางอรอนงค์ นัยวิกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/026/5.PDF

แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 11 ราย ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 นั้น เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 11 ราย ดังนี้
1. นายคมเพชร ฉัตรศุภกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายดุสิต เจริญควนิช เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายถนอม อินทรกำเนิด เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายทองหล่อ วงษ์อินทร์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายเปรื่อง กิจรัตน์ภร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายวิษณุ เครืองาม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายสนิท อักษรแก้ว เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสมศักดิ์ สุโมตยกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม  พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/026/6.PDF


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 
เตรียมสอบครูผู้ช่วย

ฟรี... ห้องเตรียม-ครูผู้ช่วย
-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม