หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน Partnership School จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 302/2561
รมช.ศธ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน Partnership School จ.
ฉะเชิงเทรา

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยมีฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และคณะทำงาน, นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา, นายชาญวิทย์ ผลชีวิน กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจสู่โรงเรียน
นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับและแสดงความขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ ที่เลือกดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งถือเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของอาชีพและทรัพยากร ทั้งการเป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็นแหล่งเพาะปลูกเกษตรกรรม มีป่าไม้และเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดทะเล ตลอดจนมีแม่น้ำบางปะกง เป็นแม่น้ำสายหลักหล่อเลี้ยงชีวิต ที่มีลักษณะพิเศษเป็นทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย นอกจากนี้ จังหวัดฉะเชิงเทรายังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC อีกด้วย
ซึ่งเชื่อว่าการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา จะสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และในส่วนของจังหวัดก็มีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ที่เป็นแรงสนับสนุนและมีส่วนช่วยส่งเสริมการศึกษาของเด็กฉะเชิงเทราให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมาโดยตลอด

นางราตรี โชคพานิชศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มฯ กล่าวถึงผลการดำเนินงานว่า เดิมในปี 2478 โรงเรียนวัดกระทุ่ม (โสมประชาสรรค์) ใช้ศาลาการเปรียญวัดกระทุ่มเป็นที่เรียน จากนั้นมีพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง ระดมทุนจัดสร้างอาคารโรงเรียน และได้รับการสนับสนุนทุนและอุปกรณ์ในการบูรณะซ่อมแซมและสร้างอาคารเพิ่มเติม ทั้งจากศิษย์เก่า ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน จนมีความพร้อมและเหมาะสมต่อการจัดการศึกษามาโดยลำดับ
ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน รวม 101 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม 6 คน จัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มีทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และเป็นคนดี เน้นฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงตามความถนัดและความชอบ ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ กีฬา คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการทำมาค้าขาย เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ซึ่งตลอดการดำเนินงานในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปี 2558 มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วมกับทุกภาคส่วน ส่งผลให้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน มีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งในปี 2559 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ และในปี 2561 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาด้วย นอกจากนี้ยังมีผลงานความภาคภูมิใจที่สำคัญคือ นักเรียนได้ฝึกทำขนมทองม้วนออกจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้เสริมทั้งในโรงเรียนและงานต่าง ๆ จนทั่งเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ผลิตภัณฑ์ “ขนมทองม้วน” สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด OTOP Junior ระดับประเทศ และต่อมาได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนำผลิตภัณฑ์ไปจัดแสดงถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นในการเป็นหน่วยสนับสนุนของทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาทั้ง 50 โรงเรียนแรกของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งต้องถือว่าการศึกษาพื้นฐานมีความสำคัญมาก ที่จะเป็นฐานในการต่อยอดไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ดังนั้น ขณะนี้ทุกคนกำลังช่วยกันดูแลการศึกษาพื้นฐานของอนาคตของชาติ จึงขอให้ปรับใจยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงของเด็กยุคใหม่ ทั้งการรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีการเรียนรู้ โดยเฉพาะครู ซึ่งเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดและอบรมบ่มสอนนักเรียน ขอให้พยายามเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวคิดในการพัฒนา โดยนำแนวคิดทางธุรกิจที่มุ่งเป้าหมายชัดเจน มาปรับใช้ให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างลูกหลานของเราให้สามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงให้ได้
"ต้องการเห็นพื้นที่นี้มีโรงเรียนที่ดีสักแห่ง เพื่อการศึกษาของลูกหลาน นี่คือเป้าหมายสูงสุดที่จะสร้างให้เกิดขึ้น ดังเช่นในประเทศต่าง ๆ ที่มีโรงเรียนดี ๆ กระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเด็กจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนในเมือง อย่างไรก็ตาม คนไทยมีความเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ที่เห็นว่าคนในประเทศเพื่อนบ้านหรือชาติต่าง ๆ อาจเก่งกว่านั้น เพราะได้รับโอกาสในการปลูกฝังเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างดีตั้งแต่เล็ก ๆ จนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งเชื่อว่าการศึกษาไทยก็เป็นเช่นนั้นได้ หากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมจริง ๆ และ ศธ.เอง ก็จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนอย่างจริงจัง ซึ่งถือว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ดี เพราะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับต้น ๆ เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในระดับโลก" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม