หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

"การปฏิรูปการศึกษาไทย : Thailand Education Reform"

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 378/2561รมว.ศธ.บรรยาย "การปฏิรูปการศึกษาไทย : Thailand Education Reform"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ "การปฏิรูปการศึกษาไทย Thailand Education Reform" ในงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่และการประชุมผู้นำทางการศึกษา "World Class Educational Resources: International Expo and Conference" พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis ประธานสมาคม Didacta Germany, Mr. Danny Gauch ประธานกรรมการจัดงานและประธาน Worlddidac Association Switzerland, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ เข้าร่วมงาน
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยในหลายด้าน เช่น
- วางระบบการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นจริง ลดภาระงานของครู และนำผลการประเมินไปต่อยอดพัฒนาสถานศึกษาได้ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนจะเป็นผู้ประเมินโรงเรียน ด้วยการเขียนรายงานเพื่อตอบคำถาม 3 ข้อ คือ ปัจจุบันโรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับใด, มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์ใดที่แสดงว่าโรงเรียนมีคุณภาพหรือมาตรฐานในระดับนั้น และโรงเรียนมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นได้อย่างไร โดยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดทราบคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน และสามารถวางแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษานั้น ๆ ได้
- โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ซึ่งถือเป็นการลดอำนาจจากส่วนกลาง ให้ครูมีสิทธิ์เลือกหลักสูตรที่จะอบรมผ่านระบบการลงทะเบียนออนไลน์ โดยมีส่วนกลางทำหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน และเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน มาเปิดหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากสถาบันคุรุพัฒนา ทำให้ครูได้อบรมในหลักสูตรตามความถนัดและความสนใจของตน ไม่ใช่การอบรมรูปแบบเดียวกันทุกปี อีกทั้งชั่วโมงการอบรมยังเชื่อมโยงกับวิทยฐานะด้วย
- การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย (Boot Camp for English Teachers) ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูชาวไทย โดยมีผลการดำเนินงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ ในปี 2560 ได้อบรมครูภาษาอังกฤษ จำนวน 7,500 คน และในปี 2561 อบรมครูภาษาอังกฤษ จำนวน 13,500 คน อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์ Boot Camp ในระดับภูมิภาค จำนวน 15 ศูนย์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ครูที่เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีทักษะการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนดีขึ้น
- การเปิดกว้างให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาร่วมจัดการศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากการพัฒนาประเทศให้กลายเป็นประเทศไทย 4.0 นั้น ควรมีความร่วมมือจากต่างชาติเพื่อเข้ามาร่วมกันพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีศักยภาพสูงเข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทย เช่น Carnegie Mellon University สหรัฐอเมริกา ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขา Robotics และ Computer Science, National Taiwan University ร่วมกับมหาวิทยาลัยอมตะ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชา Intelligent Manufacturing System, Pearson สหราชอาณาจักร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอนหลักสูตร BTEC ในสาขาวิชาด้าน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และ National Institute of Technology, Japan หรือ KOSEN ที่จะเข้ามาจัดตั้งสถาบัน KOSEN จำนวน 2 แห่ง เปิดสอนหลักสูตร Electrical Engineering (E&E)
- การปฏิวัติด้านดิจิทัล จากในอดีตที่ ศธ. ใช้งบประมาณเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในสถานศึกษากว่า 3 พันล้านบาท ในขณะที่โรงเรียน 2 ใน 3 ของโรงเรียนทั้งหมดไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้จัดการเรียนการสอน แต่เมื่อทำการปฏิรูปด้านดิจิทัล ส่งผลให้โรงเรียนร้อยละ 99 มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการ PISA Online, Online English Assessment และการจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) สำหรับสถานศึกษาด้วย


นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ศธ. ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการปฏิรูปการศึกษาไทย เช่น การจัดการเรียนการสอน STEM Education, การปฏิรูประบบบริหารจัดการทั้งการคัดเลือกผู้บริหาร การป้องกันการคอร์รัปชัน, โครงการห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนกีฬา, โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา, โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ บัณฑิตพันธุ์ใหม่, การอบรมครูภาษาจีน เป็นต้น


ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไม่มีใครเก่งที่สุด แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการป้องกันและแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น เพราะการคอร์รัปชันเปรียบเสมือนรูรั่ว หากมีรูรั่วมากก็จะทำให้เรือร่ม แม้ว่าจะมีนโยบายและแผนดีเพียงใด ก็ไม่สามารถประสบผลสำเร็จได้

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม