หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

1 เรื่อง 1 หน้าวันนี้ 4 นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

- วัตถุประสงค์ ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ภาครัฐให้การสนับสนุน รายการหนังสือเรียน อุปกรณ์นักเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- สาระสำคัญ
หนังสือเรียน
- ก่อนประถมใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 200 บาท/คน
- ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้หนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้น
- อัตราค่าหนังสือ ก่อนประถม 200 บาท/คน
ประถมศึกษาปีที่ 1 483.20 บาท/คน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 739.20 บาท/คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1160.80 บาท/คนอุปกรณ์การเรียน
- แบบฝึกหัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ TEM ระดับประถม ไทย อังกฤษ คณิต
- อัตราค่าอุปกรณ์การเรียน ก่อนประถมศึกษา 100 บาท/ภาคเรียน
ประถมศึกษา 195 บาท/ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/ภาคเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
- ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ 2 ชุด/ปี
- อัตราค่าเครื่องแบบนักเรียน ก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน
ประถมศึกษา 360 บาท/คน
มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน
- มีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาติ/ชุดกีฬา กรณีซื้อชุดนักเรียนสูงกว่าราคาปกติอาจซื้อได้เพียงชุดเดียว
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
- เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้น ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด (ไม่มี รด.) ปีละ 1 ครั้ง
3. ทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
4. การบริการสารสนเทศ / ICT จัดให้ 40 ชั่วโมง/ปี/คน
กิจกรรมทั้ง 4 ต้องให้ภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการนักเรียน) และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมในการพิจารณา โดยผลพิจารณาต้องไม่รอนสิทธิ์ของเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่พึงได้รับ

แนวทางการการจัดซื้อจัดหา
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน
- สพฐ. จะโอนเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนตามขั้นตอน
ก. การคัดเลือกหนังสือเรียน
- ครูผู้สอนเป็นผู้คัดเลือกหนังสือเรียน เสนอ คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ครู ผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือ โดยเลือกหนังสือมีคุณภาพเหมาะสมราคาและมีผู้ขายไม่ต่ำกว่า 3 ราย
ข. การจัดซื้อ
1. สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
1.1 ตกลงราคา คำนึงคุณภาพเหมาะสมราคา และต่อรองราคา
1.2 สอบราคา และวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- พิจารณาหนังสือเรียนเป็นรายวิชาต่อชั้น จากหลายสำนักพิมพ์
- ไม่จัดซื้อหนังสือเรียนเป็นชุด
2. สถานศึกษาเตรียมดำเนินการหาผู้ขายไว้ พร้อมทำสัญญาเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติ
3. เมื่อได้รับเงินงบประมาณ ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับโอน
4. ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบราชการในนาม สถานศึกษา ตามจำนวนเงินที่ได้รับ
ส่ง สพท.
5. ดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนเสร็จ ให้สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียน
6. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มาจากประชาชนร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ (ถ้ามี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอย่างน้อย 1 คน
7. จัดระบบการยืมหนังสือเรียน ให้นักเรียนทุกคน และสามารถส่งต่อไป 3 รุ่น
8. โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันเปิดเทอม
9. เงินเหลือจากการจัดซื้อ สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน
- สพฐ โอนเงินงบอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีฝากธนาคารของโรงเรียน โรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดให้นักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อไปจัดซื้อ 2 ชุด คาสูงซื้อได้ 1 มีแล้ว ให้ซื้อเข็มขัด รองเท้าถุงเท้า ชุดลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ชุดกีฬา ตามขั้นตอน
1. เมื่อได้เงินงบประมาณ ตรวจสอบเงิน
2. ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราช ในนามสถานศึกษา ส่ง สพท.
3. แต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน
4. จ่ายเงินให้นักเรียน นร.ลงลายมือชื่อรับ ลงไม่ได้ ให้ผู้ปกครองรับแทน
5. แจ้งให้ซื้อ ให้ทัน
6. ติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียน/ผู้ปกครอง
7. ดูแลให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริง
8. สถานศึกษาตรวจสอบ หากพบใช้ผิด ให้ติดตามนำเงินกลับมาให้ราชการ
9. เงินเหลือจากการจัดซื้อ สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน
สพฐ.โอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นเงินงบอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รร.จ่ายเงินสดให้นักเรียนและผู้ปกครอง นำไปซื้อตามความต้องการและเหมาะสม
1. ก่อนประถม เช่น กระดาษ สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ
2. ประถม เช่น แบบฝึกหัด (TEM) สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้โปร วัสดุฝึกICT
3. มัธยมศึกษา เช่น สมุด ยางลบ ปากกา ดินสอ ไม้โปร เครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึกICY
การจัดซื้อจัดหากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สพฐ.โอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนเป็นเงินงบอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร รร.จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน
1. กิจกรรมวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
2. กิจกรรมคุณธรรม / ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด ปีละ 1 ครั้ง
3. กิจกรรมทัศนศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
4. การให้บริการสารสนเทศ / ICT ปีละ 40 ชั่วโมง/คน
การดำเนินการ
1. เมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณ ให้ตรวจสอบ จำนวนเงิน ถูกต้องตรงกัน
2. ออกใบเสร็จรับเงินในนาม สถานศึกษา ส่ง สพท.
3. กำหนดกิจกรรมตามความเห็นชอบภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ใช้จ่ายเงิน
5. เงินเหลือจากการจัดซื้อ สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี คุณภาพ ตามความจำเป็น เหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของภาคี 4 ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การติดตามควบคุมและกำกับ
1. พัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยให้ภาคี 4 ฝ่าย (นร.300 คนลงมา = 4 คน
นร.301 คนขึ้นไป = 8 คน) โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ามามีบทบาท ช่วยเหลือ ดูแล สนับสนุนและแก้ปัญหา
2. สพท. จัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ
3. สพฐ. ตั้งคณะกรรมการตรวจ สพท.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม