หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

2 เรื่อง 1 หน้า ส้วมสุขสันต์ & นโยบาย 3 ดี(ดีไทย ดีอังกฤษ)

ส้มสุขสันต์
วัตถุประสงค์ 1. พัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง HAS
(Healthu สะอาด Accessibility เพียงพอ Safety ปลอดภัย)
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมอย่างถูกสุขลักษณะ
กลุ่มเป้าหมาย มี 3 กลุ่ม
1. สพท.ต้นแบบพัฒนาส้วม อยู่ในพื้นทีท่องเทียว มีชื่อเสียง ได้แก่ เขต 1 เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี
2. สพท. เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการพัฒนาส้วมโรงเรียน ได้แก่ สพท. 2 ชุมพร
บทเรียน (Lesson 3 Learned) ให้กับ สพท.และโรงเรียนอื่น ๆ
3. สพท.ทั่วไป 180 เขต ต้องพัฒนาส้วมในโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน HAS
แนวทางการพัฒนาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน
ระดับ สพฐ. ตั้ง ระดม ปรับปรุง จัดสรรงบลงทุน ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม ให้ สพท. จัดประกวด “ส้วมหรรษา” ระดับ สพฐ.
ระดับ สพท. ตั้งคณะทำงานพัฒนาส้วมของ สพท. (Happy Toilet Team)
มอบหมาย รอง.ผอ.เขต รับผิดชอบโครงการ (Project Director) สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ จำแนก 3 กลุ่ม ไม่ใช้เงินงบประมาณ ใช้บางส่วน ใช้ทั้งหมด
จัดประกวด “ส้วมหรรษา” ของโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก
ระดับสถานศึกษา - ตั้งคณะทำงานพัฒนาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy Toilet School Team) - ระดมทรัพยากร – ซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์ – ถ่ายภาพก่อน ระหว่าง หลัง - ประเมินตนเองตามเกณฑ์ HAS ก่อนและหลัง - จัดสัปดาห์รณรงค์ส้วมพร้อมกัน ในสัปดาห์ที่ 2 ของวันเปิดเทอม 2 (Toilet Cleaning Day) - บูรณาการในกลุ่มสาระต่าง ๆ
- รายงานผล


3D สู่วิถีไทย (3D to thai style Expro 2009)
1. Democracy ส่งเสริมประชาธิปไตย
- เชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - รังเกียจการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
2. Decency คุณธรรม ความเป็นไทย
- มีครูพระสอนศีลธรรม
โรงเรียนมีครูศีลธรรม ครูพระสอนเสริม
โรงเรียนไม่มีครูศีลธรรม ครูพระสอนเต็ม
ศาสนาอิสลาม ใช้อิสลามศึกษา โต๊ะอิหม่าม
- สอนวิชาประวัติศาสตร์ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์
สำเร็จ เด็กภูมิใจไทย 38 %
3. Drug-Free ห่างไกลยาเสพติด
- To be number one - เพื่อนช่วยเพื่อน
- ใช้ 5 รั้ว ป้องกัน ได้แก่
1. รั้วครอบครัว
2. รั้วชุมชน
3. รั้วสังคม
4. รั้วโรงเรียน
5. รั้วชายแดน
ใช้การป้องกัน ป้องปราม ปราบปราม
- เด็กค้ายา ครูค้ายา ต้องปราบปราม - ติดยา ต้องบำบัดรักษา
- D1D2 วัดง่าย D3 วัดยาก
- วันปิดโครงการ 28 มิย. 52 ต่อยอด
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สามดี
เรียงความสามดี รางวัลละ 3 แสนบาท

ข้อสอบ ภาค ข พลวัต 6

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้ปี 2552 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ข้อใดกล่าวผิด
ก. ระยะที่ 1 เป็นการเตรียมการให้ความรู้
ข. ระยะที่ 2 เป็นระยะดำเนินงาน
ค. ระยะที่ 3 การผดุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ง. ระยะที่ 4 การพิจารณาคัดกรอง
เฉลย ง
2. บัญชีเอกสารหมายเลขใด คือบัญชีที่แสดงถึงการสำรองวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ก. บัญชีหมายเลข 2
ข. บัญชีหมายเลข 3
ค. บัญชีหมายเลข 4
ง. บัญชีหมายเลข 5
เฉลย ง
3. การสอนแบบทวิภาษา เป็นนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. กรอบปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ข. การพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ค. การเสริมความพร้อมโรงเรียนบนดอย
ง. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เฉลย ข
4. การเสริมความพร้อมโรงเรียนดีบนดอย ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด
ก. การดูแลสุขภาพอนามัย
ข. โภชนาการของนักเรียน
ค. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ง. ถูกต้องทุกข้อ
เฉลย ง
5. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ เงินวิทยฐานะ 5,600 บาท
ข. ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษาเชี่ยวชาญ เงินวิทยฐานะ 13,000 บาท
ค. ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ เงินวิทยฐานะ 3,500 บาท
ง. ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เงินวิทยฐานะ 13,000 บาท
เฉลย ค
6. การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่ผู้ใดกำหนด
ก. ก.ค.ศ.
ข. อ.ก.ค.ศ.
ค. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
ง. ก.พ.
เฉลย ก
7. ระบบการประกันคุณภาพภายใน มี 8 องค์ประกอบ ข้อใดไม่ใช่
ก. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ข. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ค. การจัดทำแผนการปฏิบัติการ
ง. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เฉลย ค (เทคนิคการจำ 8 ขั้นตอน คือ จัด/พัฒ/แผน/ดำ/ตรวจ/เมิน/รายงาน/ผดุง)
8. "สำนักงานพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา" ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปี
ข. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี
ค. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 2 ปี
ง. อย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 1 ปี
เฉลย ก
9. รัฐธรรมนูญ 2550 มาตราใด กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียง
ก. มาตรา 83
ข. มาตรา 237
ค. มาตรา 49
ง. มาตรา 190
เฉลย ก ของแถม ม.51 รักษาฟรี/ ม.53 60 ปี ไม่มี รัฐช่วย/ม.54 คนพิการ บ้า / ม.55 ไร้ที่อยู่ / ม.63 ชุมนุมโดยสงบ /
ม.83 รัฐส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงมาตรฐานผู้บริหาร ไม่ถูกต้อง
ก. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
ข. นโยบายและการวางแผนการศึกษา
ค. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ง. คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร
เฉลย ค
11. จังหวัดที่ได้รับรางวัลป่าชุมชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ
ของกรมป่าไม้
ก. เชียงใหม่
ข. ลำพูน
ค. ลำปาง
ง. ตาก
เฉลย ข
12.ข้อใดคือพระราชดำริ แนวทางแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ
ก. เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา
ข. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ค. พัฒนา เข้าถึง เข้าใจ
ง. เข้าใจ พัฒนา เข้าถึง
13. ข้อใดไม่ใช้โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ก. สาระการเรียนรู้
ข. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. เกณฑ์การจบหลักสูตรหรือผ่านช่วงชั้น
ง. คำอธิบายรายวิชา
เฉลย ง
14. หัวใจสำคัญของระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานกำกับ คือข้อใด
ก. มาตรฐานการเรียนรู้
ข. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ค. สมรรถนะของผู้เรียน
ง. คุณลักษณะค่านิยมที่พึ่งประสงค์
เฉลย ก
15. คำกล่าวที่ว่า"ควรสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนมีภาระกิจหลักที่จะพัฒนานักเรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้.." เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
ก. สาระสำคัญ
ข. จุดหมาย
ค. โครสร้างหลักสูตร
ง. วิสัยทัศน์
เฉลย ง
16. ข้อใดสะท้อนให้เห็นคุณภาพผู้เรียนได้ชัดเจนที่สุด
ก. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
ข. มาตรการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค. สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะที่เกิด
ง. สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ
เฉลย ค
17. ตัวชี้วัดชั้นปี สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. ประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6
ข. การศึกษาภาคบังคับ
ค. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. ถูกทุกข้อ
เฉลย ข
6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนคุณภาพ
ก. มุ่งนำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน
ข. ใช้ ICT เพื่อการสอน
ค. สร้างวินัยเชิงบวก
ง. เกี่ยวข้องทุกข้อ
เฉลย ง
18. ข้อใดคือการประเมินความก้าวหน้าโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
ก. การประเมินระดับสถานศึกษา
ข. การประเมินระดับห้องเรียน
ค. การประเมินระดับชั้นเรียน
ง. การประเมินระดับช่วงชั้น
เฉลย ค (ชั้น สถาน เขต ชาติ)
8. ข้อใด ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับครูผู้สอน
ก. ครูมีวิทยฐานะสูงขึ้น
ข. หลักสูตรรายวิชามีประสิทธิภาพ
ค. แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ง. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เฉลย ก
19. Effective Assessment คือข้อใด
ก. วัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ข. หลักสูตรรายวิชามีประสิทธิภาพ
ค. แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
ง. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เฉลย ก
20. การออกเยี่ยมนิเทศงาน คือแนวทางใดของห้องเรียนคุณภาพ
ก. เทคนิคหลากหลายในการติดตามงาน
ข. ประเมินผลการดำเนินงาน
ค. พัฒนาระบบการสื่อสาร
ง. ทำแผนงานหรือกิจกรรมการพัฒนา
เฉลย ก
21.ประเทศใดไม่อยู่ในกลุ่ม G20 ?
ก. อาร์เจนติน่า
ข. ออสเตรีย
ค. อินโดนีเซีย
ง. แอฟริกาใต้
เฉลย ข
ปัจจุบันกลุ่ม G-20 มีสมาชิกได้แก่ อาร์เจนติน่า ออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ตุรกี สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และกลุ่มอียู
22. Classroom Meeting อยู่ในขั้นตอนใดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ?
ก. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ข. คัดกรอง
ค. ส่งเสริม
ง. ป้องกัน แก้ไข
เฉลย ค
23. ข้อใดไม่เข้าพวก
ก ปฎิรูปการศึกษาทั้งระบบ
ข ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ค ส่งเสริมภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
ง จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี
เฉลย ข (เทคนิคการจำ นโยบายรัฐบาลอภิสิทธิ์ ข้อ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต 3.1 การศึกษา มี 8 ข้อ คือ
ทั้งระบบ/เอกชนร่วม/พัฒครู/ฟรี 15 /ยกอาอุดม/ปรับกยศ/เทคโนบวก/เร่งลงทุนบูรณาการ บวรร่วมมือ)
24. วันนี้ 25 กันยายน หนังสือที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแต่งขึ้นมีวางจำหน่าย ชื่อว่า
ก.ฟื้นภาษา ได้ภาษา
ข.ฟื้นภาษา ได้อาหาร
ค.ได้อาหาร ฟื้นภาษา
ง.ฟื้นภาษา ฟื้นอาหาร
เฉลย ข
25.คอนเสริตที่วัดบูรราวาทจัดเพื่อแรงงานชาวพม่าที่ถูกยกเลิกเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
ก.นี่ซาอา
ข.อานี่ซา
ค.อาซานี่
ง.อาอาซา
เฉลย ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม