หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต / รอง.ผอ.รร./ภาค ก (กพ)/ครูผู้ช่วย

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2552

การบริหารและการจัดการศึกษา

การบริหารและการจัดการศึกษา
- สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือโรงเรียนตามมาตรา 18 (2) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ เอกชน และสังกัดสถาบันพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล
โรงเรียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน (นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน = มูลนิธิ)

- อำนาจและหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ม.39 พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ได้แก่ (บริหาร ประสานระดม เป็นผู้แทน จัดทำรายงาน อื่น)
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาตามกฎหมายระเบียบ ของราชการ
2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษา ทำนิติกรรมสัญญา ตามวงเงินและอำนาจที่ได้รับมอบ
4. จัดทำรายงานประจำปี กิจการของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
5. อนุมัติประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรตามระเบียบ สพฐ กำหนด
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก รมต.ศธ

- อำนาจและหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคล ม.27 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ตามที่ กคศ หรือ อกคศ. กำหนด
2. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. จัดทำมาตรฐาน ภาระงานสำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามาตรฐานครูและบุลากร เสนอ อกคศ.
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตาม อกคศ. หรือ คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
- การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management ; SBM)
กล่าวไว้ในกลยุทธ์ข้อที่ 5 ของ สพฐ. ปี 52 การมีส่วนร่วม รองรับการกระจายอำนาจบนหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาประเภทที่ 1 โดยใช้ SBM

หลักของการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน (กระจาย ตน ร่วม ทั้งระบบ รับผิด)
1. หลักการกระจายอำนาจ 2. การบริหารตนเอง
3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 4. พัฒนาทั้งระบบ
5. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ลักษณะสำคัญของโรงเรียนที่บริหารแบบ SBM คือ พันธกิจชัดเจน / เกี่ยวกับมนุษย์ใช้ทฤษฎี Y / ประเมินทั้ง Input Process Output
เงื่อนไขความสำเร็จของการนำ SBM สู่การปฏิบัติ คือ ผู้นำมีภาวะผู้นำ / ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าใจบทบาทของตน / มีการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง
- รูปแบบการบริหาร มี 4 รูปแบบ
1. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก
2. ครูเป็นหลัก
3. ชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก (ปัจจุบันใช้)
4. ครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลัก
- การวางแผนกลยุทธ์ 9 ขั้นตอน (กิจ ล้อม swot สัย หา ยุทธ์ นโย กรรม แผน)
1. วิเคราะห์ภารกิจ (Mission Analysis)
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต (Environmental)
3. วิเคราะห์องค์การ (Situation Analysis)
4. กำหนดวิสัยทัศน์ (Visison)
5. ค้นหาอุปสรรคและปัญหาในการทำงาน (Obstacles)
6. กำหนดกลยุทธ์ (Strategy Decision)
7. กำหนดนโยบาย (Policy Decision)
8. การกำหนดกิจกรรม (Activity)
9. การจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ (Strstegy Planning)

- แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ พ.ศ.2551 - 2553
- โรงเรียนขนาดเล็ก (นร.น้อยกว่า 120 ลงมา) ประสบปัญหา 4 ด้าน 1. การบริหารจัดการ 2. การเรียนการสอน 3. ความพร้อมด้านปัจจัย 4. การมีส่วนร่วม
- วัตถุประสงค์ 3 ข้อ
1. พัฒนาระบบวางแผนโรงเรียนในระดับ สพท. ประกันโอกาสและคุณภาพ
2. พัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอน มาตรฐานอัตรากำลัง
3. ระดมทรัพยากรและความร่วมมือ จากภาครัฐและเอกชน
- เป้าหมาย 3 ปี 2551 - 2553
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ยุทธศาสตร์
(แผน ประกัน พร้อมแข็ง ร่วม)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์ โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมมีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าหมาย โรงเรียนทุกแห่งมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการ
แนวทาง/มาตรการ
1. พัฒนาระบบการวางแผนการจัดตั้งและพัฒนาโรงเรียน ร่วมกับ จุฬา อปท.
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. สร้างแรงจูงใจ เช่น พิจารณาความดีความชอบ การโยกย้าย
กิจกรรม
1. จัดทำ School Mapping
2. จ้างธุรการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 1 คนต่อ 4 โรงเรียน
3. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
4. วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค์ ให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด ร้อยละ
แนวทาง/มาตรการ
พัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร ครู ผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยี นิเทศ ติดตาม
วิจัยและพัฒนาสื่อ
กิจกรรม
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน
2. พัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
3. พัฒนาผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน
4. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
5. ประเมินโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของโรงเรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งมีบุคลากร งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์เพียงพอ
ตัวชี้วัด ร้อยละ
แนวทาง/มาตรการ
จัดทำมาตรฐาน ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เรียน จัดอัตรากำลังครู พัฒนาผู้บริหาร พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรม
1. จ้างวิทยากร บุคคลภายนอกเพื่อช่วยสอน
2. ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
3. จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์และสื่อมัลติมีเดีย
4. ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน อปท. เอกชน ศาสนา มีส่วนร่วม
เป้าหมาย โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งได้รับความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว
ตัวชี้วัด ร้อยละ
แนวทาง/มาตรการ พัฒนาคณะกรรมการฯ สร้างเครือข่าย ให้อปท.ช่วย ระดมทรัพยากร วิจัยและพัฒนา จัดหา Best Practice
กิจกรรม
1. จ้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 6 จุด คือ
ชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น กรุงเทพ อุบลฯ นครศรีธรรมราช
2. พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง

- หลักในการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ม.8 หลักในการจัดการศึกษา 3 ประการ
1. ตลอดชีวิต
2. การมีส่วนร่วม (SBM)
3. การพัฒนาสาระและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ม.9 หลักในการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา
(เอกภาพ กระจาย มาตร เสริม ทรัพ ร่วม)
1. เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลายการปฏิบัติ
2. กระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่ สถานศึกษา และ อปท.
3. กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
4. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู
5. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6. การมีส่วนร่วม
- รูปแบบของการจัดการศึกษา มี 3 รูปแบบ
1. การศึกษาในระบบ (แน่นอน)
2. การศึกษานอกระบบ (ยืดหยุ่น)
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (ตามความสนใจ ศักยภาพ พร้อม โอกาส)
- ระดับการศึกษา มี 2 ระดับ
1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ
- ก่อนประถมศึกษา (3-6 ปี)
- ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
- มัธยมศึกษา แบ่งเป็น 2 คือ ม.ต้น ม.ปลาย
2. ระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็น 2 itdy[
- ต่ำกว่าปริญญา
- ปริญญา
- ระบบการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน (จัด พัฒ แผน ดำ ตรวจ เมิน รายงาน ผดุง)
1. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
2. พัฒนามาตรฐานการศึกษา
3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. ดำเนินงานตามแผน
5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
6. ระเมินคุณภาพการศึกษา
7. รายงานคุณภาพการศึกษา
8. ผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- การจัดทำระบบสารสนเทศ มี 5 ขั้นตอน
1. รวบรวม 2. ตรวจสอบ 3. ประมวล 4. นำเสนอ 5. จัดเก็บ
- มาตรฐานการศึกษาของชาติ มี 3 มาตรฐาน 11 ตังบ่งชี้
ม. 1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
ม. 2 แนวการจัดการศึกษา (SBM)
ม.3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้
- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน 18 ม. 84 ตังบ่งชี้
ด้านคุณภาพผู้เรียน
ด้านการเรียนการสอน
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
- มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 4 ด้าน 18 ม. 82 ตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพเด็ก
ด้านการจัดการเรียนรู้
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
- มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินภายนอก รอบ 2 (2549-2553)
3 ด้าน 14 ม. 60 ตัวบ่งชี้
ด้านผู้เรียน (7ม.32ตบช) ด้านครู(2 ม.13ตบช) ด้านผู้บริหาร(5 ม.15 ตบช)


- การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มี 6 ขั้นตอน
(เตรียม ประเมิน เคราะห์ กำหนด เขียน ปฏิบัติ)
1. เตรียมการ 2. ประเมินความต้องการจำเป็น 3. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
4. กำหนดแผนรายปี 5. เขียนแผน 6. นำไปปฏิบัติ
- การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา มี 4 บท
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป สภาพโดยรวม งบประมาณทรัพยากร ผลในรอบปี ผล สมศ.
บทที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
ปรัชญา วิสัยทัศน์ , แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี
บทที่ 3 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 4 ด้าน
คุณภาพผู้เรียน การเรียนการสอน การบริหารและจัดการศึกษา การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนาและการนำผลไปใช้
1. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ
2. จุดเด่นจุดควรพัฒนา
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
4. ความต้องการสนับสนุนและช่วยเหลือ

ข้อสอบ ภาค ข กฎหมายและพลวัต 8 28 กันยายน 2552

1.หนังสือดีสำหรับเด็กที่พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงแนะนำคือ
( รามเกียรติ์,อิเหนา,พระอภัยมณี, กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง, นิทานชาดก,พระราชพิธี 12 เดือน )
2.นโยบายเรียนฟรี 15 ปีให้อะไรบ้าง
( หนังสือเรียน,อุปกรณ์การเรียน,เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน )
3.ห้องสมุด 3D
( หนังสือดี บรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี )
4.ผลลัพธ์ที่เกิดจากภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
( ก้าวกระโดดในการทำงาน)
5.จำนวนคอมพิวเตอร์ ต่อนักเรียน ในโครงการ SP2
( 10:1)
6.วัตถุประสงค์ของโครงการคืนครูให้นักเรียนคือ
(ลดภาระงานครูผู้สอน)
7.วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 คือ
( สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน)
8.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีคือ
(หลักธรรมาภิบาล)
9.ข้อใดคือศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค
( Education Hub )
10.แผนปฏิบัติการราชการแผ่นดินปี
( 2552-2554) 3 ปี
11.แผนปฏิบัติราชการกระทรวงคือ
( 2552-2555 ) 4 ปี
12.เงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ
( ความรู้คู่คุณธรรม)
13.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ
( ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัว)
14.แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใดนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
( แผนฯ 9 )
15.นักศึกษา ที่มีฐานะยากจนใช้โครงการใด
( กยศ)
16.โครงการ กยศ. เริ่มมีสมัยท่านใดเป็นนายก
(นายชวน หลีกภัย)
17.ข้อใดไม่ใช่สมาชิกลุ่มอาเซียน
(จีน)
18.กลุ่มอาเซียน +3 คือประเทศใดบ้าง
(จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้)
19.กลุ่มอาเซียน +6 คือประเทศใดบ้าง
(จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้,ออสเตรเลีย,นิวซีแลนด์,อินเดีย)
20. คำขวัญวันหัวใจโลก(วันที่ 27 กันยายน) ตรงกับข้อใด
ก. กินถูกหลัก รักเคลื่อนไหว ห่างไกลบุหรี่ มีหัวใจแข็งแรง
ข. กินถูกหลัก รักเคลื่อนไหว ห่างไกลยาเสพติด มีหัวใจแข็งแรง
ค. กินถูกหลัก รักเคลื่อนไหว ห่างไกลบุหรี่ มีใจแข็งแกร่ง
ง. กินถูกหลัก รักเคลื่อนไหว ห่างไกลบุหรี่ มีหัวใจแข็งแกร่ง
ตอบ ก
21. "คนที่มีเกียรติคือคนที่ไม่ขายตัว ไม่ต้องมีเงินเป็นแสนล้านหรือยศตำแหน่ง" เป็นคำกล่าวของ นพ.เกษม วัฒนชัย ที่กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาตนเองทั้ง 8 ข้อ ตรงกับข้อใด
ก. เป็นสุขได้ด้วยตนเอง
ข. รับผิดชอบต่อเกียรติยศตนเอง
ค. พอใจในการกระทำสิ่งที่ดีของตนเอง
ง. บังคับตนเองให้อยู่ในร่องในรอย
ตอบ ข
22. SP2 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
ข. โครงการภายใต้ฟื้นฟูแผนเศรษฐกิจระยะที่ 2
ค. สำนักงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
ง. สำนักงานโครงการภายใต้ฟื้นฟูแผนเศรษฐกิจระยะที่ 2
ตอบ ข
23. ข้อใดไม่ใช่คณะบุคคล คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันระดับโรงเรียน
ก. ผู้บริหารสถานศึกษา
ข. ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรส่วนท้องถิ่น
ง. ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตอบ ง
24. ข้อใดไม่ใช่คณะบุคคล คณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ก. กรมปศุสัตว์
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. หน่วยงานสถานีอนามัย
ง. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ตอบ ค
25. มูลนิธิใด เจ้าของ "โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต"
ก. มูลนิธิชัยดำรงธรรม
ข. มูลนิธิดำรงธรรมชัย
ค. มูลนิธิดำรงชัยธรรม
ง. มูลนิธิชัยธรรมดำรง
ตอบ ก
26. กยศ.หมายถึงข้อใด
ก. คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา
ข. กองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา
ค. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ง. กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ตอบ ค
27. กรอ.ศธ.หมายถึงข้อใด
ก. กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษา
ข. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษา
ค. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษาและการปฏิรูปศึกษา
ง. กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา
ตอบ ข
28. เว็บไซด์ KM ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
ก. Moe Network
ข. Obec Network
ค. Mangmoom
ง. Spider
ตอบ ค
29. ข้อใดคือเบอร์โทรศัพท์ สายด่วนการศึกษา(Hot Line) ของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. 1579
ข. 1669
ค. 1759
ง. 1996
ตอบ ก
30. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก.มีเหตุผล ข.พอประมาณ ค.มีภูมิคุ้มกันที่ดี ง.มีคุณธรรมจริยธรรม
ตอบ ง
31.ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี โรงเรียนต้องเก็บใบรับเงินที่ผู้ปกครองลงนามรับเงิน จากโรงเรียน ต้องเก็บเพื่อการตรวจสอบเป็นเวลาเท่าใด
ก.1 ปี ข.2 ปี ค.3 ปี ง.5 ปี
ตอบ ง (ถ้าเป็นหลักฐานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี)
32.ข้อใดคือเป้าหมายการปฎิรูปการศึกษารอบสอง
ก.สร้างคนไทยให้ เก่ง ดี มีความสุข
ข.พัฒนาคนไทยสู่ความเป็นเลิศ
ค.คนไทยไดเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ค
33.ข้อใดไม่ใช่ผลผลิตของ สพฐ.
ก.ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
ข.ผู้จบการศึกษาตอนต้น
ค.ผู้จบการศึกาามัธยมศึกษาตอนปลาย
ง.เด็กด้อยโอกาส
ตอบ ข
34.www.moe.go.th คือเว็บไซต์ของหน่วยงานใด
ก.กระทรวงศึกษาธิการ
ข.คุรุสภา
ค.สพฐ.
ง.กคศ.
ตอบ ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม