หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 505/2560การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ และบรรยายพิเศษเรื่อง ‘ศาสตร์พระราชา และสืบสานพระราชปณิธานโรงเรียนคุณธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม โรงแรมเอวาน่า เขตบางนา กรุงเทพฯ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ทั้งนี้ สพฐ. ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในปีการศึกษา 2560 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 225 เขต และโรงเรียนอย่างน้อย 10,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกแห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การสร้างคนดีให้บ้านเมือง 2) การเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5) การพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
การดำเนินงานของโครงการ มุ่งเน้นการขยายผลเชิงปริมาณและการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้แก่ ทีมขับเคลื่อนด่วนพิเศษระดับภูมิภาค (EMS: Express Moral Service) จำนวน 50 คน ทีมเคลื่อนที่เร็วระดับเขตตรวจราชการ (RT: Roving Team) 18 ทีม จำนวน 225 คน และผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 3 คน โดยมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ กำกับ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยผลการดำเนินงาน
ในระยะที่ผ่านมา มีการขยายผลการอบรมครูวิทยากรในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ครูวิทยากร จำนวน 135,529 คน จากโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 19,082 แห่ง ครูวิทยากร จำนวน 208 คน จากโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 208 แห่ง และครูวิทยากร จำนวน 174 คนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 58 แห่ง ภายหลังจากการขยายผลการดำเนินงานดังกล่าว ผู้รับผิดชอบในระดับเขตตรวจราชการ (RT: Roving Team) จำนวน 18 ทีม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนครู และนักเรียน ในระดับเขตตรวจราชการ และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีกระบวนการในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นเลิศ จำนวน 3 โรงเรียน จากแต่ละเขตตรวจราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 โรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูจำนวน 1 คน และนักเรียนผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม จำนวน 3 คน รวมโรงเรียนละ 5 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งสิ้น 285 คน

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานของโรงเรียน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้
  • โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 57 แห่งได้จัดทำโครงงานคุณธรรมภายในโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 857 โครงงาน
  • เมื่อจำแนกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พบว่าเป็นโครงงานที่มุ่งพัฒนาคุณธรรมด้านวินัยมากที่สุด จำนวน 331 โครงงาน (คิดเป็นร้อยละ 28.2) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ จำนวน 292 โครงงาน (คิดเป็นร้อยละ 25.9)พอเพียง จำนวน 216 โครงงาน (คิดเป็นร้อยละ 18.4) จิตสาธารณะ จำนวน 176 โครงงาน (คิดเป็นร้อยละ 15) ซื่อสัตย์ สุจริต จำนวน 98 โครงงาน (คิดเป็นร้อยละ 8.3) กตัญญู จำนวน 25 โครงงาน (คิดเป็นร้อยละ 2.1) สุภาพอ่อนน้อม จำนวน 23 โครงงาน (คิดเป็นร้อยละ 2) และอุดมการณ์คุณธรรม จำนวน 14 โครงงาน (คิดเป็นร้อยละ 1.2)
  • ผลการดำเนินงานของผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. พบว่า มีโรงเรียนที่มีความเหมาะสมเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ระดับยอดเยี่ยม” จำนวน 27 แห่ง และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. “ระดับดีเด่น” จำนวน 30 แห่ง
  • ได้ดำเนินการพัฒนาครู และนักเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนกำหนดขึ้น หรือสอดคล้องกับกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งมีผลงานภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมการพิจารณาจำนวน 225 เรื่อง จากแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผ่านการพิจารณาเข้ารอบจำนวน 45 เรื่อง เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภาพยนตร์สั้นขั้นสูง จากนั้นคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานภาพยนตร์สั้นเพื่อรับรางวัลในระดับประเทศจำนวนทั้งสิ้น 12 เรื่อง แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชนะเลิศ โดยผลงานภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ในช่องทางที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน และเยาวชนของชาติต่อไป
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม