หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา และให้เลิกกิจการ ๒ มหาวิทยาลัย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๕๕๕/๒๕๖๐
ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ต.ค.๖๐
เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา
และให้เลิกกิจการ ๒ มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา และคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ และมหาวิทยาลัยเอเชียน
● เผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษา ๒๘ คน/รูป
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ และ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน ๔๑ คน/รูป และต่อมาได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน ๑ คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ และลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้ กรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา จำนวน ๒๘ คน/รูป ดังนี้
๑. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน : นายอรรถการ ตฤษณารังสี
๒. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
๓. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ : นายวรชาติ เฉิดชมจันทร์
๔. กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ :
    ๔.๑ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)
    ๔.๒ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร)
๕. กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์วินัย ดะห์ลัน
๖. กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น : นายปานชัย สิงห์สัจเทพ
๗. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ :
    ๗.๑ ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ : ด้านการศึกษา
    ๗.๒ นายสุภกร บัวสาย : ด้านการศึกษา
    ๗.๓ รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี : ด้านการศึกษา
    ๗.๔ นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี : ด้านกฎหมาย
    ๗.๕ นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ : ด้านกฎหมาย
    ๗.๖ นายอำนาจ บัวศิริ : ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
    ๗.๗ นางจรวยพร ธรณินทร์ : ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
    ๗.๘ รองศาสตราจารย์จีรเดช อู่สวัสดิ์ : ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลการศึกษา
    ๗.๙ ศาสตราจารย์ชนิตา รักษ์พลเมือง : ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และการวัด และประเมินผลการศึกษา
    ๗.๑๐ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล : ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
    ๗.๑๑ นายนนทวัฒน์ สุขผล : ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
    ๗.๑๒ นายบดินทร์ อูนากูล : ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
    ๗.๑๓ นายสุกิจ อุทินทุ : ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ
    ๗.๑๔ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ : ด้านพัฒนาสังคมและสิทธิมนุษยชน
    ๗.๑๕ ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว : ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร
    ๗.๑๖ นายธาดา เศวตศิลา : ด้านสื่อสารมวลชน
    ๗.๑๗ นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ : ด้านการเมืองการปกครอง
    ๗.๑๘ รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    ๗.๑๙ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
    ๗.๒๐ พลเอก พหล สง่าเนตร : ด้านส่งเสริมการป้องกัน และการปราบปรามการทุจริต
    ๗.๒๑ นายกิติ มาดิลกโกวิท : ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

● เผยแพร่คำสั่ง ศธ.ให้เลิกกิจการ ๒ มหาวิทยาลัย
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยศรีโสภณ โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยศรีโสภณ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขอเลิกดำเนินกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ ซึ่งที่ประชุม กกอ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ ๑๔๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน  เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเอเชียน ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ขอเลิกดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน  ซึ่งที่ประชุม กกอ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

โหลด - อ่าน - เรื่องเด่น 

เกณฑ์สอบผู้บริหารการศึกษา ปี 2560

โหลด-อ่าน ฉบับเต็มรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา -อปท. ที่ 
ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม