หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

38 มรภ.ลงนามความร่วมมือใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 506/256138 มรภ.ลงนามความร่วมมือใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั้ง 38 แห่ง ในการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เข้าร่วม
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มรภ.อุตรดิตถ์ และประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกล่าวในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ว่าการฝึกหัดครูและการพัฒนาครู ถือเป็นรากเหง้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัด, วิทยาลัยครู, สถาบันราชภัฏ จนมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน ซึ่งข้าราชการครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มากกว่าครึ่งเป็นครูที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพราะฉะนั้น มรภ.ได้ตระหนักเสมอว่า การผลิตและการพัฒนาครูเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบกับพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทำคุณประโยชน์ในการพัฒนาคน และพัฒนาครูในท้องถิ่น
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน ตลอดจนก้าวไปสู่หลักสูตรสากล ที่ช่วยพัฒนาครูที่มีคุณภาพสูงขึ้น ทัดเทียมนานาประเทศ
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง และประธานคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน จำนวน 7 หลักสูตร และพยายามที่จะขยายไปให้ถึง 27 หลักสูตร ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมปรับปรุงเชิงคุณภาพ ให้เป็นหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ เหมาะสม และสอดคล้องกับสมรรถนะครูในทุก ๆ ภาคส่วน
ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.นครราชสีมา และประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ กล่าวว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นหลักสูตรอิงสมรรถนะที่มีความเป็นสากล โดยมีสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม คือ ด้านการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ที่เน้นการปฏิบัติกิจกรรมมากขึ้น พร้อมทั้งจะมีการพัฒนาครูอาจารย์ด้านการศึกษา และการนำหลักสูตรมาปรับใช้ในทางวิชาการต่อไป
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นช่วงของวิวัฒนาการ การปรับเปลี่ยนในทุกสาขาวิชาชีพ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องครูเท่านั้น เพื่อจะให้การผลิตผู้เรียนตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ซึ่งมีความเชื่อเสมอมาว่า ด้านของความสามารถ คนไทยมิได้ด้อยไปกว่าชาติใด ๆ แต่อย่างใด
ซึ่งการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ขณะนี้ ได้ปรับลดระยะเวลาเหลือ 4 ปี และไม่แน่ว่าในอนาคต อาจลดลงไปอีกจนเหลือเพียง 3 ปี เนื่องจากหลักการของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก หรือในหลาย ๆ ประเทศ หลักสูตรปริญญาตรีทั่วไปในหลายสาขาวิชาใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปีเท่านั้น ซึ่งจะสอดคล้องและตอบโจทย์เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีช่องทางการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ผ่านสื่อเทคโนโลยี สื่อดิจิทัล อินเตอร์เน็ต และอีกมากมาย
เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วยเสริมสร้างประเทศให้สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะการยกระดับทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้เราหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางให้ได้ ครูจึงมีความสำคัญอย่างมาก ในการผลิตคนที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และผู้ประกอบการเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญกับกำลังฐานสมรรถนะมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความสนใจในเรื่องของสถาบันการศึกษาลดลง
การลงนามในครั้งนี้ เพื่อการใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี อิงสมรรถนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จึงนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของการศึกษาไทย ในการผลิตบุคลากรครูที่จะไปสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 สอนนักศึกษาทั้งประเทศให้เป็นคนไทย 4.0 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูง เป็นคนไทยที่ทันสมัย ทันเทคโนโลยี ทันโลก และเป็นคนเก่ง สามารถแข่งขันและสร้างประโยชน์ให้กับทุกที่ที่ไปอยู่ ทั้งในประเทศและเวทีระดับโลก

ที่มา; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม