หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สอศ.ในจังหวัดตาก

เรื่องใหม่ ...น่าโหลด...(วันนี้)

-1.กำหนดการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

 กำหนดกสอบครูผู้ช่วย (กรณีปกติ)

3.เครื่องแบบพนักงานราชการ  2557
-เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

-นโยบาย รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF
ตัวบ่งชี้ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ พื้นฐาน-อุดม-อาชีว 
โดย สมศ.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่ล่าสุด

 ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 53/2558 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สอศ.ในจังหวัดตาก
 จังหวัดตาก - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด อ.แม่สอด และวิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่  11-12 กุมภาพันธ์ 2558
  •  ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด : เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
11 กุมภาพันธ์ 2558 รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ตั้งอยู่ที่ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครู และนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สำหรับนักเรียนไทย กระเหรี่ยง และม้ง โดยจัดระบบการศึกษาออกเป็น หลักสูตร คือ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4 ประเภทวิชา
          1) วิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
          
2) วิชาพาณิชยกรรม ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          
3) วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาวิชาการโรงแรม
          
4) วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา
          
1) วิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้า
          
2) วิชาบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี
          
3) วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป)
 นอกจากนี้ ได้เปิดสอนวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับสถานประกอบการ หลักสูตร ได้แก่ ระดับ ปวช.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม และระดับ ปวส.สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (ระบบทวิภาคี)
 
 
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้ให้ความสนใจตรวจเยี่ยมกิจกรรมและความก้าวหน้าการเรียนการสอนของวิทยาลัย อาทิ สาขาวิชาการโรงแรม ซึ่งได้จำลองการจัดห้องพักภายในโรงแรม การทำเครื่องดื่ม Mocktail (มีส่วนผสมของน้ำผลไม้ โซดา หรืออื่นๆ แต่ไม่มีแอลกอฮอล์) และการทำเบเกอรี่  แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เป็นต้น
  •  ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคตาก  เน้นจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ
 12 กุมภาพันธ์ 2558 รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคตาก ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายมะณู คุ้มกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยที่เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยจัดระบบการศึกษาออกเป็น 2 หลักสูตร คือ
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 9 สาขาวิชา           1) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์           2) สาขาวิชาโครงสร้าง           3) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง           4) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง           5) สาขาวิชาช่างยนต์           6) สาขาวิชาการบัญชี           7) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ           8) สาขาวิชาการตลาด           9) สาขาวิชาการโรงแรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 7 สาขา 
           1) สาขาเทคนิคยานยนต์           2) สาขาเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม           3) สาขางานติดตั้งไฟฟ้า           4) สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม           5) สาขางานการบัญชี           6) สาขางานพัฒนาเว็บเพจ           7) สาขางานการตลาด
 

ในโอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าการเรียนการสอนของวิทยาลัย อาทิ สาขาวิชาโครงสร้าง สาขาเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก หรือ TTC Mart (Tak Technical College) ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของวิทยาลัยทั้งในร้านค้าและร้านกาแฟ 
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


โดย www.tuewsob.com (ผอ.นิกร เพ็งลี)

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 
เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)
เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ
... ห้อง ติวสอบ (กรณีศึกษา) 
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkruthailand.blogspot.com
ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


   คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2558 


ฟรี... ห้องเตรียมสอบ-ครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (อ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม