หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ข้อบังคับคุรุสภา
    โดยเห็นเป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๑๑) มาตรา ๔๕ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้ ดังต่อไปนี้ 
    ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
    ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
    ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (๑) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (๓) ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุรุสภา “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคุรุสภา “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตําแหน่งครู “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งออกให้ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้บริหารการศึกษา “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งออกให้ ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่ประกาศกําหนดในกฎกระทรวง “คําขอ” หมายความว่า คําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต คําขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต คําขอใบแทนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้รวมทั้ง ให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต 
    ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (ก) คุณสมบัติ (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง (๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกําหนด (ข) ลักษณะต้องห้าม (๑) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (๓) เคยต้องโทษจําคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
    ข้อ ๗ ชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษา จากต่างประเทศในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู นอกจากไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ (ข) แล้ว ต้องมีคุณสมบตัิ ดังต่อไปนี้ (๑) มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (๒) มีวุฒิการศึกษา ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า (ข) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ (ค) มีวุฒิปริญญาอื่นและมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (ง) มีวุฒิปริญญาอื่นและผ่านการรับรองความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานของคุรุสภา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด (๓) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) มีใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย (Work Permit) (๕) มีหลักฐานการให้พํานักอยู่ในประเทศไทย กรณี ผู้มีสัญชาติให้ยกเว้นคุณสมบัติในข้อ (๔) และ (๕) ทั้งนี้ สถานศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา ต้องให้ความรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่อง ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
    ข้อ ๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (๒) มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (๓) ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ส่วนที่ ๒ การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 
    ข้อ ๙ ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการตามแบบ ที่กําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) สําเนาวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรองพร้อมสําเนาใบรายงาน ผลการศึกษา (๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป (๔) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (๕) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) กรณี ผู้มีสัญชาติไทยแต่ใช้คุณวุฒิที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีเอกสารหลักฐาน แสดงคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ (๒) พร้อมต้นฉบับหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา ของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือต้นฉบับหนังสือรับรองสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (Professional Standing Certification) แล้วแต่กรณี 
    ข้อ ๑๐ ชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทย ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) สําเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและหน้าที่ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อทํางาน (Non-Immigrant Visa Category “B”)
(๒) สําเนาใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย (Work Permit) (๓) สําเนาวุฒิการศึกษา ให้แนบพร้อมสําเนาเอกสารหลักฐานข้อใดข้อหนึ่ง ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ (๒) (๔) สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (ถ้ามี) (๕) ต้นฉบับหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หรือ ต้นฉบับหนังสือรับรองสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (Professional Standing Certification) แล้วแต่กรณี (๖) แบบประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (๗) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป (๘) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (๙) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
    ข้อ ๑๑ ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) สําเนาเอกสารแสดงการมีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ (๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป (๔) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (๕) หลักฐานการรับรองการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงาน (๖) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
    ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้ว ประสงค์จะขอ หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด พร้อมด้วย เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป (๓) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาต ในอัตรา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (๔) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
    ข้อ ๑๓ ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่สถาบันการศึกษา เปิดการสอนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ยื่นคําขอ ต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๙ 
    ข้อ ๑๔ เมื่อตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้เลขาธิการเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต หรือออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตตามประเภท ของใบอนุญาตโดยวันที่ออกใบอนุญาตให้นับตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอมีคุณสมบัติครบถ้วน ทั้งนี้ ให้ใช้หลักฐานการชําระเงินเป็นหลักฐานแสดงการยื่นคําขอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้นแล้ว ผู้ยื่นคําขอจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต หรือออกหนังสือรับรอง การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอรับทราบ 
    ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ให้เป็นไปตามแบบที่ คณะกรรมการกําหนด ส่วนที่ ๓ การกําหนดอายุและการต่ออายุใบอนุญาต 
    ข้อ ๑๖ ใบอนุญาตให้มีอายุใช้ได้เป็นเวลาห้าปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต         ข้อ ๑๗ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด และประพฤติตน ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพให้ต่ออายุใบอนุญาตต่อเนื่อง เป็นครั้งที่สามตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด และไม่มีกรณีถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ หรือถูกลงโทษทางวินัยให้ถือเป็นใบอนุญาตตลอดชีพ ผู้ได้รับใบอนุญาตตลอดชีพ หากถูกวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ที่ไม่ใช่กรณี ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ใบอนุญาตตลอดชีพนั้นให้มีอายุใช้ได้ห้าปี นับแต่วันที่ได้รับทราบคําวินิจฉัยดังกล่าว 
    ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นคําขอต่อเลขาธิการ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) สําเนาใบอนุญาตฉบับที่ขอต่ออายุ (๓) เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกําหนด (๔) คํารับรองการประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจากผู้บังคับบัญชา (๕) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(๖) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (๗) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต โดยกําหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม ทั้งนี้ ให้ใช้หลักฐานการชําระเงินเป็นหลักฐานแสดงการยื่นคําขอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้องต้นแล้ว ผู้ยื่นคําขอจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ รับทราบ 
    ข้อ ๑๙ ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อ ๑๗ ให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑๘ และให้ชําระค่าดําเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละ สองร้อยบาท โดยระยะเวลาที่ล่าช้านับได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน การยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ต้องไม่พ้นระยะเวลาห้าปี ที่ใบอนุญาตมีอายุใช้ได้ เมื่อตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต โดยกําหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม ทั้งนี้ หลักฐานการชําระเงินใช้เป็นหลักฐานแสดงการยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตและผ่านการตรวจสอบ คุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ผู้ยื่นคําขอจะได้รับใบอนุญาตเมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กรณี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ รับทราบ 
    ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ไม่สามารถใช้สิทธิในการประกอบวิชาชีพ ตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับต่อไปได้ 
    ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) ใบอนุญาตหมดอายุตามข้อ ๑๖ (๒) ถูกสั่งเพิกถอน (๓) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
    ข้อ ๒๒ ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อพ้นกําหนดห้าปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน ประสงค์ขอรับ ใบอนุญาตตามประเภทที่เคยได้รับ ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปน
(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) ใบอนุญาตและสําเนาคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (๓) เอกสารที่แสดงหรือรับรองความประพฤติและการประกอบวิชาชีพหรือการทํางานระหว่าง ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งออกโดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ ผู้ยื่นคําขอ (๔) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป (๕) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (๖) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาประเมินความเหมาะสม จากความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาต และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการประกอบวิชาชีพ ประกอบการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต โดยวันที่ออกใบอนุญาตให้นับ ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติ กรณี คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่อนุมัติออกใบอนุญาต ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอ รับทราบ ส่วนที่ ๔ ใบแทนใบอนุญาต 
    ข้อ ๒๓ ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย ชํารุด สูญหาย หรือขอเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่ปรากฏในใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) ใบอนุญาตที่ถูกทําลาย ชํารุด หลักฐานการรับแจ้งความ หรือหลักฐานประกอบการขอ เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี (๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป (๔) หลักฐานการชําระเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแทนใบอนุญาต ในอัตราตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (๕) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต 
    ข้อ ๒๔ ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบตามข้อ ๑๕
ส่วนที่ ๕ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน 
    ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน ให้ยื่นคําขอต่อเลขาธิการ ตามแบบที่กําหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) สําเนาใบอนุญาต (๓) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน เมื่อตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต ส่วนที่ ๖ การอุทธรณ์ 
    ข้อ ๒๖ ผู้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาต ขอต่ออายุใบอนุญาต หรือขอใบแทนใบอนุญาต ที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาวินิจฉัยไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออก ใบแทนใบอนุญาต ผู้ยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง การไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาต การอุทธรณ์ ให้ทําเป็นหนังสือใช้ถ้อยคําสุภาพ และต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้อุทธรณ์ (๒) การกระทําทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตาม สมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกล่าว (๓) คําขอของผู้อุทธรณ์ (๔) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์ คําอุทธรณ์ใดมีรายการไม่ครบตามวรรคสอง หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ให้สํานักงาน เลขาธิการคุรุสภาให้คําแนะนําแก่ผู้อุทธรณ์นั้นให้ถูกต้อง ในการนี้ให้ถือวันที่ยื่นอุทธรณ์ครั้งแรกเป็นหลัก ในการนับอายุความ ถ้าผู้อุทธรณ์เห็นว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการไม่เป็นธรรมสําหรับผู้อุทธรณ์ สามารถยื่นฟ้อง ศาลปกครองได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง บทเฉพาะกาล 
    ข้อ ๒๗ ให้ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้วก่อน พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู และหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามตําแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นคําขอ ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตดังกล่าวตามแบบที่กําหนดต่อเลขาธิการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) เอกสารหลักฐานที่แสดงการเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ (๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป (๔) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อตรวจสอบแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้เลขาธิการเสนอ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาออกใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาต กรณี ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอยู่แล้วในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีสิทธิประกอบ วิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต หากไม่มาดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์ จะขอรับใบอนุญาตต่อไป ข้อ ๒๘ ให้ผู้ที่มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กําหนดให้เป็นคุณวุฒิ ที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใช้บังคับ ที่ได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตพร้อมชําระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาต ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ โดยมีเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน รับใบอนุญาตมาแล้วภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนด ตามประเภทที่ได้ยื่นคําขอไว้ต่อเลขาธิการได้อีกครั้งภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (๑) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (๒) เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าได้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตมาแล้วภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ (๓) รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป (๔) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) กรณี ผู้ยื่นคําขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอยู่แล้วในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต ให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต หากไม่มาดําเนินการตามกําหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับ ใบอนุญาตตามที่ได้ยื่นคําขอไว้ตอไป ่ 
    ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้วที่ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพพิจารณาต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ผู้ยื่นคําขอที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยกําหนดวันออกใบอนุญาตเป็นวันที่ต่อเนื่องจาก ใบอนุญาตฉบับเดิม 
    ทั้งนี้ ยังมิให้นําบทบัญญัติตามข้อ ๑๙ มาใช้บังคับจนกว่าจะพ้นระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานกรรมการคุรุสภา 

ที่มา ; เว็บ   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/286/67.PDF

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 
ติวสอบดอทคอม "

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม