หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 204/2561บันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ ของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ครองชัย หัตถา ที่ปรึกษาทางวิชาการ ศูนย์สันติวิธี ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบบันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ (Southern Universities' Networking for Multicultural Societies and Human Development) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 18 แห่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาในพื้นที่ ซึ่งจะร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
การทำงานครั้งนี้ เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 โดยการนำของ พล.อ.ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ และที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ซึ่งมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้า เป็นหน่วยหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ สถาบันการศึกษา และคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่าย และคณะทำงานขับเคลื่อนและรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ จนกระทั่งเป็นการมอบบันทึกข้อตกลงให้แก่สถาบันการศึกษาในครั้งนี้
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าหน่วยงานทางวิชาการมีความสำคัญมากต่อการทำงานที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ เพราะเป็นแหล่งองค์ความรู้สังคมพหุวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ และมีทรัพยากรที่พร้อมให้การสนับสนุน ทั้งด้านบุคลากร อาจารย์ สถานที่ รวมทั้งการเชิญชวนให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันอาชีวศึกษา เข้าร่วมกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสื่อสารทำความเข้าใจให้ได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาการศึกษา ที่เป็นความดีงามที่มีคุณค่าต่อการอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หลักสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้หน่วยงานได้น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" รวมทั้งศาสตร์พระราชา 23 หลักการทรงงานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 23 "รู้ รัก สามัคคี" มาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันบนพื้นฐานความรักความสามัคคี งานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ดีอย่างแน่นอน
นอกจากนี้ จากการประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี" ซึ่งได้มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ดำเนินงานวางแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์การทำงานที่ชัดเจน เพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ และประสานกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมกำหนดให้มีผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ที่จะเป็นส่วนเชื่อมโยงการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค พร้อมบูรณาการความร่วมมือการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ตลอดจนสื่อมวลชน จึงเชื่อมั่นได้ว่าการจะเดินไปสู่เป้าหมายการสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ ก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
 
บันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย, วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ (Southern Universities' Networking for Multicultural Societies and Human Development)" ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วิทยาลัยอาชีวศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จำนวน 18 แห่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ ในการส่งเสริมและประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล, เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่จะเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พร้อมสร้างจิตสำนึกของนักเรียนนักศึกษา ในการพัฒนาคุณธรรม ความรัก ความเมตตา และความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักศาสนา, เพื่อให้มหาวิทยาลัย สถาบันอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือของเครือข่าย ทั้งด้านสถานที่ ด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ด้านยานพาหนะ เป็นต้น, การจัดทำแผนงาน โครงการวิชาการ และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้วย
นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขึ้นมา 2 ชุด ได้แก่
  • คณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือทางวิชาการของเครือข่าย ประกอบด้วย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยและรองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ โดยมีบทบาทในการอำนวยการ สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนดูแลและติดตามการทำงาน ตามแผนงานโครงการความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
  • คณะทำงานขับเคลื่อนและรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่สังคมพหุวัฒนธรรมประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา คณะทำงานที่มาจากตัวแทนครู คณาจารย์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานของรัฐบาล โดยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและขับเคลื่อนกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งหมดนี้เพื่อตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเป็นเวทีทางปัญญา เป็นแหล่งความคิดชี้นำสังคม ด้วยหลักความเป็นเลิศทางความรู้และวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนเป็นพื้นที่กลางทางความคิด ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่รู้ และสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาที่คุกคามความมั่นคง และความผาสุกของสังคมส่วนรวม รวมทั้งมีบทบาทในการสร้างปัญญาชนและคนดีสู่สังคม ที่จะทำให้สังคมเกิดการพัฒนาสู่ความก้าวหน้าภายใต้วิถีแห่งสังคมของพหุวัฒนธรรมและความหลากหลาย รวมทั้งพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ มีคุณธรรม มีจิตใจเปิดกว้าง และมีจิตอาสา ที่คำนึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เสมอ
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม