หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ศธ.จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน “PISA" ปี 2018

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


ข่าวที่ 201/2561
ศธ.จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน “PISA" ปี 2018

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ โครงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประจำปี 2561 “PISA 2018" สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ระดับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา กว่า 300 คน เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพฯ
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “PISA” ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for the Economic Cooperation and Development: OECD) เมื่อปี 2543 เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ด้วยการประเมินความสามารถพื้นฐานด้านการใช้ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทำการสุ่มประเมินนักเรียนอายุ 15 ปี อย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี ซึ่งเป็นเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว สำหรับสาระสำคัญในการประเมินมี 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ซึ่งการสอบแต่ละครั้งจะให้ค่าน้ำหนักการวัดความสามารถแต่ละด้านแตกต่างกันไป
โดยความสำคัญของการเข้าร่วมสอบ PISA คือการวิเคราะห์ผลหลังการสอบ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้มีผลลัพธ์ด้านการจัดการศึกษาที่ดีขึ้น ซึ่งผลการวิเคราะห์คะแนน PISA ของเด็กไทยในแต่ละปี ทำให้ทราบว่าผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีต่าง ๆ ได้ผลเป็นอย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษา และความสามารถในการนำความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่านไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรบ้าง ดังนั้น PISA จึงเป็นปรอทวัดผลด้านการจัดการศึกษาที่เชื่อถือได้ มีชื่อเสียงและมีการนำไปใช้ในประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาในด้านอื่นที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของประเทศนั้น ๆ
สำหรับประเทศไทยที่เข้าร่วมสอบ PISA มาตั้งแต่ปี 2543 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนน PISA ของเด็กไทยห่างจากประเทศสมาชิก OECD ประมาณ 3 ปีการศึกษา แต่เมื่อวิเคราะห์เจาะลึกลงในรายละเอียด จะพบว่าเด็กไทยที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของประเทศ อยู่ที่ 550 คะแนน ซึ่งติดอยู่ในอันดับที่ 2-3 ของโลก ในขณะที่เด็กที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ที่ 150 คะแนน นั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในกลุ่มเด็กไทยเองมากถึง 7 ปีการศึกษา จึงอาจสรุปได้ว่าการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่าง ๆ ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็น เพราะในขณะที่เราสร้างเด็กเก่งออกไปแข่งขันในระดับโลกได้จำนวนน้อย แต่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ช่องว่างของคะแนนซึ่งสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ก็ไม่เคยแคบลงเช่นกัน
ในส่วนของการเข้าร่วมสอบ PISA ปี 2018 ซึ่งให้ค่าน้ำหนักของคะแนนกับการวัดความสามารถ “ด้านการอ่าน” ซึ่งจะเป็นการสะท้อนผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วม ดังนั้น ขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้กับเด็กที่จะเข้าสอบ พร้อมชี้แนะและสร้างความคุ้นเคยกับการสอบ PISA ด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ วิเคราะห์ข้อสอบย้อนหลังเพื่อจัดทำเป็นคลังข้อสอบ, การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแนะนำครูให้จัดทำแบบประเมินหรือปรับข้อสอบวิชาต่าง ๆ ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับข้อสอบ PISA เพราะ PISA ไม่ใช่ข้อสอบที่จะติวได้ แต่การสร้างให้เด็กเกิดความคุ้นชินกับข้อสอบแนวนี้ อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลการสอบดีขึ้นก็เป็นได้
สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ “การแปลข้อสอบ PISA” เป็นภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านข้อสอบไม่เข้าใจของเด็กไทย เพราะมีโครงสร้างภาษาที่แตกต่างออกไปจากเดิม โดยขอให้ PISA Center ช่วยดูแลให้มีการแปลข้อสอบ พร้อมให้ความสำคัญกับการตรวจสอบในเรื่องของภาษาอย่างจริงจังเพื่อความถูกต้องด้วย และหากพบว่าไม่มีการตรวจสอบที่เชื่อถือได้ในภายหลัง ก็อาจไม่ส่งเด็กเข้าร่วมสอบเพื่อประเมินในโครงการ PISA ปี 2018 เพราะผลการสอบที่ออกมา ไม่ได้ส่งผลแค่การวัดผลในระดับนานาชาติเท่านั้น แต่จะเป็นพื้นฐานการประเมินผลการจัดการศึกษาด้านอื่น ๆ ต่อไปด้วย
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การประชุมในครั้งนี้ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากโรงเรียนทุกสังกัดที่เข้าร่วมการสอบ PISA 2018 มาร่วมหารือและถอดบทเรียนจากการสอบ PISA ที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแนวทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ PISA ในอีก 3 ปีข้างหน้า จึงขอให้รับฟังซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือดูแลกันอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับผลคะแนนการสอบของเด็กไทยให้มีแนวโน้มค่าคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น และลดช่องว่างคะแนนสูงสุดกับต่ำสุดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  


 ติวสอบครูผู้ช่วสย 2561

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม