หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
ข่าวที่ 69/2562สอศ.ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System (ภาคกลางและกรุงเทพฯ)

พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษา (ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ วรวนา หัวหิน โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินการพัฒนาแผนจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ทั้งระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาค และในระดับประเทศ ซึ่งครั้งนี้เป็นการดำเนินการของภาคกลาง ที่จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับภาคอื่น ๆ ของประเทศต่อไป
การจัดประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงาน วางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ในระยะแรก ได้มีการวางแผนและขยายผลสู่ความสำเร็จในพื้นที่ EEC พร้อมจัดตั้ง "ศูนย์ประสานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก" เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงาน (Demand Side) การวางแผนการจัดการเรียนการสอน เน้นมีทักษะฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีงานทำหลังจบการศึกษา และมีอาชีพสู่มาตรฐานสากล เมื่อปรากฏภาพความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ขยายผลการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ไปสู่ภาคอื่น
ในปัจจุบันมีศูนย์ประสานงานฯ ประกอบด้วย 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค และ 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด พร้อมนำระบบรวบรวมข้อมูล Big Data System มาใช้เพื่อเก็บข้อมูลความต้องการกำลังคนไว้ในที่เดียวกัน ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชา จำนวนความต้องการ จำนวนผู้จบการศึกษาแต่ละสาขา เป็นต้น โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างสถานศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนด้านทรัพยากร ด้านวิชาการ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจะถูกต้องแม่นยำเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ในการเก็บและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ทันต่อการนำไปใช้วางแผนหรือไม่ ซึ่ง ศธ.ได้วางเป้าหมายเร่งจัดทำข้อมูล Big Data System ให้แล้วเสร็จทันต่อการวางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรของอาชีวศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำการทำงานด้วยเอกภาพแห่งความพยายาม (Unity of Effort) กล่าวคือ "ให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม อย่างมีเป้าหมาย บนฐานความเข้าใจในเรื่องเดียวกัน และถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง" ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน และเชื่อมั่นว่า "การอาชีวศึกษา" จะเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการพัฒนาข้อมูลกำลังคนสายอาชีพ ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือสถานประกอบการ โดยคาดว่าปีการศึกษา 2562 จะมีผู้เลือกเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 เนื่องจากอาชีวะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมอาชีวะอาสาช่วยเหลือบริการประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งในช่วงเทศกาลและช่วงสภาวะวิกฤตในเรื่องต่าง ๆ กำลังคนอาชีวะที่มีทักษะฝีมือและทักษะการดำรงชีวิต เพื่อช่วยพัฒนาประเทศ
อีกทั้งการพัฒนาด้านวิชาการอาชีวศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญ และการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ โดยในปีที่ผ่านมาได้นำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ได้มูลค่าถึง 141 ล้านบาท อีกทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษามีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ผ่านการประกวดมากกว่า 1,000 ชิ้น ถือเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทั้งสิ้น
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม