หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รมช.ศธ.ลง​พื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ประสาน​งานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ พื้นที่กลุ่ม​จังหวัด​ภาคกลาง

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม 

คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

เตรียมความรู้ผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 67/2562รมช.ศธ.ลง​พื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์ประสาน​งานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ พื้นที่กลุ่ม​จังหวัด​ภาคกลาง ที่ จ.ราชบุรี

พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม​ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน​ศูนย์​ประสาน​งานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ พื้นที่กลุ่ม​จังหวัด​ภาคกลาง​เมื่อวันศุกร์ที่​ 8 กุมภาพันธ์​ 2562 โดยมี พล.อ.สุทัศน์​ กาญจนา​นนท์กุล​ ที่ปรึกษา​รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ, นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการ​คณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา, ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการ​จังหวัด, ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วม ณ ศูนย์​ประสาน​งานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลาง ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พล.อ.สุรเชษฐ์​ ชัย​วงศ์​ กล่าว​ว่า​ การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านอาชีวศึกษา​ ควรเน้นให้ได้ข้อมูล​ที่ถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริง และมีความแม่นยำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับฝ่ายผลิตกำลังคนและสถานประกอบการ พร้อมสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับ ก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ ขอให้ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ทุกแห่ง ทบทวนข้อมูลภารกิจแต่ละด้าน พร้อมจัดกลุ่มและประเภทอย่างเหมาะสมและทันสมัย รวมทั้งสานต่อการพัฒนาภาษาต่างประเทศ และข้อมูลความต้องการในแต่ละพื้นที่ มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศูนย์ประสานงานฯ ในภาคอื่น ๆ ได้
สำหรับการสรุปผลการทำงานในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการทำงานในห้วงต่อไปให้ทันการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2562 โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้
ศูนย์ประสานงาน​การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 ตั้งอยู่ที่วิทยาลัย​เทคนิคราชบุรี​ (ประกอบด้วยเครือข่าย 7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี​ สุพรรณบุรี​ ราชบุรี​ เพชรบุรี​ สมุทรสาคร​ สมุทรสงคราม​ และประจวบ​คีรีขันธ์) มีผลการดำเนินงาน 6 ภารกิจ ดังนี้
 • ภารกิจที่ 1 ฝ่ายข้อมูล​กลาง: ได้เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของภาคกลาง พร้อมวิเคราะห์ความต้องการ ผลการผลิตและพัฒนากำลังคนของแต่ละจังหวัด ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลระบบ Big Data System สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมของสถานประกอบการ ทั้ง 7 จังหวัดผ่านเว็บไซต์ และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
 • ภารกิจที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ: ได้พัฒนาหลักสูตรรายวิชาระบบทวิภาคี ร่วมกับสถานประกอบการ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ และอบรมแนะแนวการศึกษาต่อ ตลอดจนจัดมหกรรมตลาดนัดแรงงาน และส่งเสริมการทดสอบความรู้ความสามารถทางการศึกษา (V-NET)
 • ภารกิจที่ 3 ฝ่ายระดมทรัพยากรและความร่วมมือ: มีความร่วมมือกับสถานประกอบการเพิ่มขึ้น พร้อมส่งครู นักเรียนและนักศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน ฝึกอบรม และฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ โดยสนับสนุนให้ครูและบุคลากรอบรมหลักสูตรบ่มเพาะนักวิจัยอาชีวศึกษา และ PLC
 • ภารกิจ​ที่ 4 ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ: โดยจัดอบรมและแนะแนวอาชีพการศึกษาต่อ ใช้แอพพลิเคชั่นวัดความถนัดทางอาชีพ พร้อมส่งเสริมให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง วางแผนแนวทางการผลิตและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการ
 • ภารกิจที่ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: ได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) และสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 • ภารกิจที่ 6 ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้: ใช้ Application Line เป็นช่องทางแจ้งสรุปผลการดำเนินงานและนำข้อมูลเข้าระบบ พร้อมประชุมผู้บริหารศูนย์ประสานงานฯ เพื่อรายงานผลการจัดทำข้อมูล Big Data ร่วมกับภาคอื่น ๆ
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร​ ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี (ประกอบด้วย สถานศึกษาของรัฐ 21 แห่ง สถานศึกษาของเอกชน 79 แห่ง และสถานประกอบการรวม 16,482 แห่ง) โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 • ภารกิจที่ 1 ฝ่ายข้อมูล​กลาง: ได้รวบรวมข้อมูลสถานประกอบการในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ที่ขึ้นทะเบียนในระบบ Big Data System พร้อมได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในระบบทวิภาคีและครูในสถานประกอบการช่วยกันเก็บข้อมูล
 • ภารกิจที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ: ได้จัดการฝึกอบรม อาทิ การทดสอบมาตรฐาน​ฝีมือแรงงาน การทดสอบการศึกษา​แห่งชาติด้านอาชีวศึกษา​ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC เป็นต้น อีกทั้งได้ดำเนินโครงการด้านอื่น ๆ เช่น โครงการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะ​วิชาชีพ​ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น​ฐานสมรรถนะ​ เป็นต้น​
 • ภารกิจที่ 3 ฝ่ายระดมทรัพยากรและความร่วมมือ: ได้รับการสนับสนุน​งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร​บุคคล เครื่องจักรอุปกรณ์​ และบุคลากร​ผู้เชี่ยวชาญ​
 • ภารกิจ​ที่ 4 ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ: ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำและมีรายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม​ โดยสาขาที่ได้รับความนิยมมาก 5 อันดับ คือ ช่างซ่อมบำรุงอาคารสูง การจัดการงานคหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ช่างไฟฟ้ากำลัง การจัดการธุรกิจ​ค้าปลีก/การตลาด
 • ภารกิจที่ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: ได้ทำการศึกษาวิจัยหลานด้าน ประกอบด้วย ความต้องการคุณลักษณะ​ของพนักงานและจำนวนความต้องการของสถานประกอบการ, นวัตกรรมด้านซอฟท์แวร์และสมองกล, ผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร, เครื่องมือแพทย์หรือการสาธารณภัย, ผลิตภัณฑ์ด้านหัตถศิลป์ และด้านเทคโนโลยีชีวภาพ​
 • ภารกิจที่ 6 ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้: จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา​ พร้อมประชุมสร้างการรับรู้ร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ และประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์​ "BEC Website Fanpage" และสื่อโฆษณา​ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา​ R-Radio
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ภาคกลางและปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ​ นนทบุรี​ นครปฐม​ และปทุมธานี​ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 • ภารกิจที่ 1 ฝ่ายข้อมูล​กลาง: จัดประชุมชี้แจงและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Big Data System ให้กับสถานศึกษาและสถานประกอบการในเขตภาคกลางและปริมณฑล พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล Demand และ Supply ในระบบ Big Data System ให้เป็นปัจจุบัน
 • ภารกิจที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ: ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา จำนวน 87 หลักสูตร พร้อมทั้งดำเนินโครงการ Fix It Center อาชีวะอาสา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา​
 • ภารกิจที่ 3 ฝ่ายระดมทรัพยากรและความร่วมมือ: มีความร่วมมือกับสถานประกอบการจำนวน 1,687 แห่งในปี 2561 ส่งผลให้นักศึกษาเข้าฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี จำนวน 3,225 คน รวมทั้งได้พัฒนาครูฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวม 228 คน ตลอดจนได้รับการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก
 • ภารกิจ​ที่ 4 ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ: พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนทวิภาคี อาทิ โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และบริษัท Mercedes Benz ประเทศไทย, โครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกับบริษัทช่างอากาศยานไทยโดยมีแนวทางที่จะพัฒนาโครงการ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งการเปิดสาขาวิชาเพิ่มเติม การเพิ่มจำนวนห้องเรียนในสาขาวิชาเดิม และการเปิดหลักสูตรระยะสั้น E to E
 • ภารกิจที่ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เช่น เครื่องจำหน่ายผ้าอัดเม็ดอเนกประสงค์ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด, เครื่องแกะสลักด้วยเลเซอร์, อุปกรณ์อเนกประสงค์สำหรับงานมุ้งลวดและกระจก เป็นต้น
 • ภารกิจที่ 6 ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้: ได้จัดทำสื่อวีดิทัศน์แนะนำศูนย์ประสานงานจำนวน 4 แห่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โดยจัดทำคู่มือและของที่ระลึกมอบให้สถานศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานประกอบการ ตลาดจนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CEC TVET DATA โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการเข้าร่วมจำนวน 120 คน
ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ ภาคกลางตอนบน ณ วิทยาลัย​เทคนิค​สระบุรี​ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา​ ลพบุรี​ อ่างทอง​ สิงห์บุรี​ และชัยนาท​ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
 • ภารกิจที่ 1 ฝ่ายข้อมูล​กลาง: รวบรวมข้อมูลบุคลากร​ หลักสูตร​ที่เปิดสอน ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา​ และข้อมูลผู้จบหลักสูตรระยะสั้น เป็นต้น
 • ภารกิจที่ 2 ฝ่ายส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานอาชีพ: โดยดำเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมในหลายด้าน อาทิ การฝึกประสบการณ์​วิชาชีพ​ การส่งเสริมทักษะ​ภาษาอังกฤษ​ การเยี่ยมชมดูงานในสถานประกอบการ การเข้าร่วมกิจกรรมอาชีวะอาสาและ Fix It Center
 • ภารกิจที่ 3 ฝ่ายระดมทรัพยากรและความร่วมมือ: ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์​ สื่อ และอุปกรณ์การสอนจากหน่วยงาน​ภายนอก อีกทั้งมีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานและฝึกอาชีพ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น ๆ ร่วมสอนกับครูในสถานศึกษา​
 • ภารกิจ​ที่ 4 ฝ่ายจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ: ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และจัดให้อบรมทักษะวิชาชีพ​ หลักสูตร​ระยะสั้น​ Local Need โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่หรืออาชีวะพรีเมี่ยม เป็นต้น
 • ภารกิจที่ 5 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา: ส่งนักเรียนนักศึกษา​เข้าร่วมประกวด "สุดยอดนวัตกรรม​อาชีวศึกษา" ระดับภาค ปี 2561 โดยได้รับรางวัล อาทิ วิทยาลัยเกษตร​และเทคโนโลยีโคกสำโรง รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม​ด้านหัตถศิลป์​ วิทยาลัยเทคนิค​อยุธยา​ รางวัลชนะเลิศนวัตกรรม​ซอฟต์แวร์ และระบบสมองกล​ เป็นต้น
 • ภารกิจที่ 6 ฝ่ายประสานงานและสร้างการรับรู้: ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานศูนย์ประสานงานฯ ให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถานศึกษา สถานประกอบการในพื้นที่ ผ่านสื่อท้องถิ่น สื่อสารสนเทศของสถานศึกษา​ และการจัดกิจกรรม​ต่าง ๆ

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

โดย  อ./ผอ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม