หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ประกาศกระทรวงฯ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

 • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 320/2559 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงฯ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

   28 กรกฎาคม 2559 - ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
   
  โดยที่ได้มีการรวมการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน สั่ง ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 ประกอบกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กำหนดให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและกำหนดตำแหน่งศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดเพื่อสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2559
  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และเกิดความสะดวก ความเป็นเอกภาพของนโยบายการศึกษาเอกชน จึงให้ยกเลิกประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
  1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  3. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  4. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  5. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  6. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  7. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  8. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  9. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  10. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  11. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  12. ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  13. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  14. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  15. เลขาธิการสภาการศึกษา
  16. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
  17. ศึกษาธิการภาค
  18. รองศึกษาธิการภาค
  19. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  20. รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  21. ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  22. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
  23. ศึกษาธิการจังหวัด
  24. รองศึกษาธิการจังหวัด
  25. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ กพร. ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  26. ผู้อำนวยการสำนักนิติการ นิติกร ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นิติกร และนักวิชาการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  28. ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษาในสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  29. ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน นิติกร นักวิชาการศึกษา และข้าราชการระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  30. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ นิติกร นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชีในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
  31. ผู้อำนวยการ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชี ในสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
  32. ข้าราชการระดับชำนาญการขึ้นไปในสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559
  พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม