หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บัญชีกลางร่วมชี้แจงร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อคณะกรรมาธิการ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

บัญชีกลางร่วมชี้แจงร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อคณะกรรมาธิการ
บัญชีกลางร่วมชี้แจงร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อคณะกรรมาธิการ

 กรมบัญชีกลางเข้าชี้แจงรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ว่ามีความสอดคล้องกับ UNCITRAL Model Law และ TPP เพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นมาตรฐานสากล
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ว่า กรมบัญชีกลางได้ชี้แจงอธิบายภาพรวมและขั้นตอนการดำเนินงานของร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งในรายละเอียดของกฎหมายนี้ได้ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของกฎหมายต่างประเทศ คือ UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services with Guide to Enactment  และความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement : TPP) เพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นมาตรฐานสากล

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎหมายนี้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์กว้างๆ โดยกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการแข่งขันด้านราคา ดังนั้น ในรายละเอียดจึงจำเป็นต้องไปกำหนดไว้ในระเบียบ กฎกระทรวง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ต่างๆ และนอกจากนี้ เรื่องสำคัญๆหลายเรื่องกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการร่าง พ.ร.บ. เช่น การนำการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (e-market และ e-bidding) มาใช้ หรือให้มีการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้นำข้อตกคุณธรรมมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  และที่เป็นจุดเด่นของกฎหมายฉบับนี้ คือการเพิ่มบทลงโทษทางอาญา กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดโดยมิชอบหรือโดยทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และการกำหนดบทลงโทษแก่ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนด้วย

สำหรับการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 นี้ คณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำข้อแตกต่างของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กับร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... และพิจารณาประเด็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ของ สนช.ที่มีต่อร่าง พ.ร.บ. นี้ เพื่อให้คณะกรรมาธิการฯได้รับทราบ

“กฎหมายฉบับนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศ  และจะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เกิดความคุ้มค่า เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างประเทศในการเข้าร่วมยื่นเสนองานในโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ” โฆษกคณะกรรมาธิการฯกล่าว

ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ที่มา ;  เว็บ รัฐบาลไทย
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม