หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตรวจเยี่ยม รร.สัตยาไส : โรงเรียนทางตรงในการสร้างคนดี

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 274/2559ตรวจเยี่ยม รร.สัตยาไส โรงเรียนทางตรงในการสร้างคนดี

รมช.ศธ.ธีระเกียรติฯ ตรวจเยี่ยม รร.สัตยาไส จ.ลพบุรี เผยไม่ใช่เป็นโรงเรียนทางเลือก แต่เป็นโรงเรียนทางตรงในการสร้างคนดี เปิดให้เด็กเรียนฟรีมานานกว่า 24 ปีแล้ว โดยมีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของประชารัฐ พร้อมย้ำนำแนวคิดมหาวิทยาลัยในอินเดียมาจัดการเรียนการสอนในไทย เตรียมก่อตั้งสถาบันภูมิราชธรรม เน้นสอนทศพิธราชธรรมและเป็นมหาวิทยาลัยเรียนกินนอน เด็กเรียนฟรี เปิดสอนใน หลักสูตรก่อน คือ ภาษาอังกฤษและศึกษาศาสตร์
 
 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสัตยาไส อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส, นางลัดดา จุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตยาไส, นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, นายอำเภอชัยบาดาล, นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนสัตยาไสเปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 24 ปีแล้ว โดยมุ่งสอนให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรม และสร้างคนดีที่มีความรู้โดยสมบูรณ์ ตามแนวทางของท่านสัตยาไสที่ประเทศอินเดีย ซึ่งมีแนวคิดว่าการศึกษานั้นซื้อขายไม่ได้ และไม่ให้จ่ายเงินเพื่อให้เกิดการจ้างสอน เด็กที่โรงเรียนสัตยาไสจึงเรียนฟรีและเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะของใช้ส่วนตัวในโรงเรียนเท่านั้น
 ปัจจุบันโรงเรียนสัตยาไส มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม กล่าวคือภาครัฐให้เงินอุดหนุนรายหัวแก่เด็กนักเรียน และภาคเอกชนหลายบริษัทให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา ส่วนภาคประชาสังคมจะให้การสนับสนุนงบประมาณโดยมูลนิธิต่าง ๆ ทำให้โรงเรียนสัตยาไสเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
 นอกจากนี้ พบว่าสถานศึกษาในพื้นที่ใกล้เคียงได้นำรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งแนวทางของโรงเรียนสัตยาไสและโรงเรียนคุณธรรมมีความคล้ายคลึงกันและสามารถร่วมดำเนินการไปพร้อมกันได้ โดยไม่ได้แบ่งแยกศาสนาใดศาสนาหนึ่ง และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสร้างคนให้เป็นคนดี
 ในส่วนของการประเมินและการวัดความดีของเด็กนักเรียนนั้น ทำได้โดยการประเมินระบบของสถานศึกษาว่าสามารถสนับสนุนการสร้างคนดีได้หรือไม่ หรือการศึกษาว่าสถานศึกษามีแนวทางสนับสนุนให้เด็กบรรลุความสำเร็จได้อย่างไร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้นำระบบโรงเรียนคุณธรรมเข้ามาใช้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการประกันคุณภาพของคนดีในสถานศึกษา หากโรงเรียนใดมีการนำโรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้จะถือว่ามีระบบประกันให้เด็กเป็นคนดีในเบื้องต้นแล้ว โดยไม่ต้องมานั่งให้คะแนนเด็กแต่ละคนว่าได้คะแนนด้านคุณธรรมเท่าไร ดังนั้นโรงเรียนสัตยาไสไม่ใช่โรงเรียนทางเลือก แต่เป็นโรงเรียนทางตรงในการสร้างคนดี
 นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ Sri Sathaya Sai Institute of Higher Education ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศอินเดีย โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า Sri Sathaya Sai Institute of Higher Education มีปรัชญาของสถานศึกษา คือ การสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีน้ำใจ และมีความรู้ ด้วยการรับคนเก่งมาศึกษาต่อและพิจารณาว่าเด็กเหล่านี้มีโอกาสพัฒนาให้เป็นคนดีได้หรือไม่ อีกทั้งเน้นจิตวิญญาณของการศึกษาโดยมุ่งเน้นการศึกษาที่ให้จิตวิญญาณ ซึ่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน อาทิ จัดการอบรมวัฒนธรรมให้กับนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน, นักศึกษาต้องปฏิบัติกิจในศาสนาของตนเองทุกเช้าเนื่องจากมีนักศึกษาจากศาสนาที่แตกต่างกัน, กิจกรรมด้านดนตรี การละคร การพูดในที่สาธารณะ โยคะ ตลอดจนกีฬาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการสอนให้เด็กทุกคนรับใช้ชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ ในอนาคตประเทศไทยมีแนวทางที่จะนำแนวคิดของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมาจัดการเรียนการสอนในไทย โดยจะก่อตั้ง "สถาบันภูมิราชธรรม" เน้นสอนทศพิธราชธรรมและเป็นมหาวิทยาลัย "เรียนกินนอน" ให้เรียนฟรี จะเปิดสอนใน 2 หลักสูตรก่อนในลำดับแรก คือ ภาษาอังกฤษและศึกษาศาสตร์ โดยมีมูลนิธิและสถาบันต่างๆ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
 อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่จะทำให้การจัดการศึกษาประสบผลสำเร็จในทุกระดับจะต้องคำนึงถึงการตั้งวัตถุประสงค์ 3 ด้าน ได้แก่
  •  School Aims เป้าหมายระดับโรงเรียน คือ การสร้างคนดีให้บ้านเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงเรียน ผู้บริหาร และครู
  •  Curriculum Aims เป้าหมายในระดับหลักสูตร คือ การบูรณาการความรู้และสร้างคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม
  •  Subjects Aims คือ การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ในระดับรายวิชา
 
 ศ.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส กล่าวว่า โรงเรียนสัตยาไสดำเนินการเรียนการสอนภายใต้วิสัยทัศน์ "สร้างคนดีเหนือสิ่งอื่นใด" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคนดีมีคุณธรรม ซึ่งจะมีการบูรณาการคุณธรรมกับเนื้อหาด้านวิชาการของทุกรายวิชา เด็กนักเรียนจะต้องตื่นตั้งแต่ตี 5 และสวดมนต์ตอนเช้าก่อนเข้าเรียน พร้อมทั้งสอนรายวิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์เป็นวิชาแรกของทุกวัน อีกทั้งการเรียนการสอนจะเน้นหลักความจริง ความรักและความเมตตา ความประพฤติชอบ ความสงบ และความอหิงสา เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานทั่วไป ไม่ได้เน้นศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เนื่องจากมีเด็กนักเรียนที่มาจากทุกศาสนา
 นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคณะต่าง ๆ จากทั้งในและต่างประเทศเข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนสัตยาไสจำนวนมาก
 
 โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านวิชาการและทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ในบริเวณโรงเรียน และร่วมรับประทานอาหารมังสวิรัติและรับชมการแสดงของเด็กนักเรียนในโรงเรียนด้วย
ที่มา ;  เว็บไซต์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม