หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

"การศึกษากับการพัฒนาประเทศ"

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 282/2559
รมช.ศธ.บรรยาย "
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ"

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษากับการพัฒนาประเทศ" ในงานสัมมนาผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันพุธที่ กรกฎาคม 2559 ที่ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน
 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอในหลายมุมมอง ทั้งในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จิตแพทย์เด็กวัยรุ่น และการบริการทางสังคมในประเทศอังกฤษมานานกว่า 20 ปี ซึ่งบทเรียนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่ประสบความสำเร็จ พบว่ามีหลายปัจจัยที่ช่วยผลักดัน อาทิ วิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีส่วนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, ผลการประเมินด้านต่างๆ ในระดับนานาชาติ ที่จะเป็นบ่งบอกให้ประเทศต่างๆ ต้องปฏิรูป เพราะไม่เคยมีประเทศใดที่จะปฏิรูปได้ด้วยตนเอง เช่น ผลการประเมินของ PISA ที่แสดงให้เห็นอันดับการเรียนรู้ของเด็กไทย ทำให้เราต้องหันกลับมามองตัวเอง หรือการมีผู้นำในการปฏิรูปที่มียุทธศาสตร์ชัดเจน เช่น ลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง เน้นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ จนทำให้ประเทศประสบความสำเร็จเช่นในปัจจุบัน
ดังนั้น การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นในเรื่องสำคัญอย่างชัดเจน โดยสามารถนำตัวอย่างที่ดีของประเทศต่างๆ มาปรับใช้ แต่ไม่ควรจะใช้มากนัก เพราะบริบทแต่ละประเทศย่อมไม่เหมือนกัน และมีปัจจัยหลากหลายที่ทำให้ประสบความสำเร็จแตกต่างกัน
ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้แนวคิด "การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์" หลายประการ อาทิ
  • การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการลงทุนกับเด็กในช่วงอายุน้อยๆ หรือช่วงก่อนวัยเรียน (Pre-School Education) เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูง เพราะเป็นช่วงที่สมองกำลังพัฒนามากที่สุด เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตและทักษะทางสังคม ดังนั้นในหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกาจึงให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือคนจนด้านการศึกษาในระดับอนุบาล โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาระดับอนุบาล จำนวน 16,514 เหรียญสหรัฐต่อคน ซึ่งได้ผลต่อแทนกลับมาถึง 127,813 เหรียญสหรัฐต่อคน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 8 เท่า
  • การพัฒนาด้านทักษะการทำงานและทักษะชีวิต  ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลสำเร็จต่อการพัฒนามนุษย์ คือ การพัฒนามนุษย์ให้มีทั้งทักษะการทำงานและทักษะชีวิต ที่สามารถวัดและประเมินผลได้ เพื่อที่จะได้นำทักษะนั้นไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป
  • การพัฒนาด้านภาษา ต้องมีการกำหนดนโยบายด้านภาษาของประเทศอย่างชัดเจน ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษและถือว่ามีความจำเป็นในยุคปัจจุบัน เพราะภาษาอังกฤษคิดเป็น 70% ของภาษาในอินเทอร์เน็ต, เป็นภาษาสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์, เป็นภาษาทางการทูต เป็นต้น ซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยเห็นพ้องกันที่จะยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยให้ดีขึ้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเพิ่มจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จาก 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, จัดทำคลิปวิดีโอ I Speak English เพื่อชีวิตที่ Better เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, จัดทำแอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ "Echo English" ซึ่งมีบทเรียนกว่า 200 บทเรียน ให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเรียนภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาได้ฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางมือถือและแท็บเล็ต
  • การให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  ในเรื่องของการสร้างโอกาสแก่เด็ก นับว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความสำคัญมากกว่ากระทรวงศึกษาธิการเสียอีก เนื่องจากขั้นแรกของการพัฒนามนุษย์ ต้องเริ่มจากการสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีในช่วงของการศึกษาก่อนวัยเรียน ซึ่งยอมรับว่าจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการลงทุนโครงสร้างที่ดี ทั้งด้านสาธารณสุข โภชนาการ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นต้น จากนั้นจึงจะพัฒนาด้านวิชาการและเนื้อหาให้มีคุณภาพในการเรียนรู้ต่อไป เท่าที่ทราบคือรัฐบาลจัดสรรงบประมาณดำเนินงานในส่วนนี้เพียง 0.6-0.7 % ของงบประมาณทั้งประเทศ หรือประมาณ 15,000 ล้านบาท ทำให้งานส่วนใหญ่กลายเป็นงานเชิงรับ (Reactive) เพื่อแก้ไขและซ่อมแซมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม มากกว่าการลงทุนพัฒนามนุษย์ในด้านต่างๆ เพราะมีงบประมาณจำกัด จึงขอปวารณาตัวและยินดีที่จะร่วมทำงานและช่วยให้ความรู้ด้านการศึกษาก่อนวัยเรียนเมื่อมีโอกาสต่อไป
 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว กล่าวขอบคุณในฐานะวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้และมุมมองด้านการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเห็นด้วยกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยให้สามารถสื่อสารกับนานาประเทศได้ ซึ่งอาจมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาษาอังกฤษระยะยาว 20 ปีต่อไป ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เริ่มขับเคลื่อนการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานแล้ว โดยมีการสรุปรายงานการดำเนินงานและข่าวเป็นภาษาอังกฤษรายงานต่อรัฐมนตรีทุก 2 สัปดาห์ และในอนาคตจะพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้ฝึกพูดฝึกใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสารต่อไป
ในส่วนของการลงทุนด้านการศึกษาก่อนวัยเรียน เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้อนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจะให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนครบอายุ 3 ปี (26 เดือน) ที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและเสี่ยงต่อความยากจน และดำเนินการโครงการต่อเนื่องสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ในแต่ละปีเป็นเงิน 600 บาทต่อเดือน
อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิด การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับบุคลากรของประเทศ เชื่อว่าจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแน่นอน

ที่มา ;  เว็บไซต์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม