หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นราธิว่าส

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา  • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 349/2559 มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่นราธิว่าส

  จังหวัดนราธิวาส - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เพื่อมอบนโยบายในการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้บริหารการศึกษา ผู้รับใบอนุญาต โต๊ะครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน 88 แห่งในพื้นที่  ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
   เผยถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างคล่องตัว ต่อเนื่อง ประสบผลสำเร็จทั้งตัวนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียน ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้าน คือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2) การผลิตและพัฒนาครู 3) การทดสอบ/การประเมิน/การประกันคุณภาพ/การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 4) การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 5) ICT เพื่อการศึกษา 6) การบริหารจัดการ 7) การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  โดยเฉพาะประเด็นสุดท้าย คือ "การพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เป็นประเด็นเพิ่มเติมที่ได้มีการหารือร่วมกับ รมว.ศึกษาธิการแล้ว เพราะกระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามความต้องการของคนในพื้นที่ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และตามหลักศาสนา ลดการออกกลางคันของผู้เรียน การใช้งบประมาณ และทรัพยากรที่ได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การสร้างรายได้และอาชีพ ให้แก่ผู้เรียนในพื้นที่
   เปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนในพื้นที่นำเสนอสภาพปัญหาความต้องการ
  การประชุมครั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา กลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะ และกลุ่มการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) ได้นำเสนอปัญหาและข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อกระทรวงศึกษาธิการได้รับไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยภาพรวมมีการกล่าวถึงสภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้เรียน รวมทั้งการจัดหลักสูตร การขาดแคลนงบประมาณ ารพิจารณาค่าตอบแทนครูเอกชนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน

   พร้อมจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ไปดำเนินการทั้งระดับจังหวัด ระดับกระทรวง และระดับรัฐบาล
  ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะนำข้อคิดเห็นและผลสรุปการประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ รวมทั้งการประชุมที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2559 ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา สตูล ตามลำดับ ไปพิจารณาดำเนินการใน 3 ระดับ คือ
  • ระดับจังหวัด ได้มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้รวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในกรอบงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
  • ระดับกระทรวง  ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อสรุปจากการประชุมทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปพิจารณาว่า สิ่งใดที่เกินขีดความสามารถของจังหวัดที่จะดำเนินการได้ เพื่อเสนอพิจารณาดำเนินการในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
  • ระดับรัฐบาล จะประสานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงต่างๆ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อพิจารณาดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว
  รมช.ศึกษาธิการ ได้กล่าวยกตัวอย่างถึงผลการดำเนินงานแก้ปัญหาสำหรับโรงเรียนเอกชนด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเดิม เพื่อให้มีการปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครู ในอัตราเดียวกันทุกครั้งที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ คือ เพิ่มเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเอกชน ร้อยละ 4 โดยในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา เพิ่มขึ้น 264 บาท/คน/ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. เพิ่มขึ้น 330 บาท/คน/ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557

   ย้ำถึงการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 จะเน้นบูรณาการแผนงานจัดการศึกษาให้มากขึ้น
  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำถึงการดำเนินงานในห้วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบดูแลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณ 2560 จะเน้นบูรณาการแผนงานการจัดการศึกษาทุกองค์กรหลักและทุกภาคส่วน รวมทั้งการศึกษาเอกชนให้เชื่อมโยงกันมากขึ้น เพราะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานศึกษาเอกชนซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่เข้าเรียนจำนวนมาก คือ โรงเรียนสามัญและโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ สถาบันศึกษาปอเนาะ และตาดีกา ซึ่งอยู่ในการกำกับของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อส่งเสริมให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ สุขภาพดี เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีจิตอาสา ได้รับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่อาชีพในอนาคต ได้รับการเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม สามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมนานาชาติได้ และได้รับความปลอดภัยทั้งผู้เรียน/ครู/บุคลากรทางการศึกษา/สถานศึกษา
 • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม