หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2559

การประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา  • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 353/2559บรรยายพิเศษในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "โยบายและแนวทางในการดำเนินงานด้านอุดมศึกษาของไทย" ในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 คณะวิทยาศาสตร์
  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันประเทศให้ก้าวไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน หรือ "Thailand 4.0" เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง เปลี่ยนจากการพึ่งพาการลงทุนของต่างประเทศ มาเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาตัวเอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา การปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน ของทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐ" คือ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
  ในส่วนของการอุดมศึกษานั้น ต้องมีทิศทางการพัฒนาที่จะต้องสอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง "นวัตกรรม" ซึ่งความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรม จะต้องมีผลในทางการค้า (Commerce) ด้วย แม้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหลายแห่งได้พัฒนางานวิจัยต่างๆ ออกมา หรือวงการแพทย์ไทยที่มีชื่อเสียง ก็ยังคงผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาได้ไม่มากนัก ต่างจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศจนก้าวไปสู่ระดับโลก
  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากลับพบปัญหาของการอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และการจัดหลักสูตร แต่ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ส่วนใหญ่ยังคงทำดี ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงไม่จำเป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ มากมาย เพื่อลงไปกำกับดูแลมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่ดีๆ แต่ควรลงไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับมหาวิทยาลัยที่สงสัยว่าทำไม่ดี หรือเมื่อมีปัญหาที่เกิดขึ้น

  รมช.ศึกษาธิการ อธิบายเพิ่มเติมถึงประเด็น Leadership ของผู้บริหารด้วยว่า หากเปรียบเทียบกับบางประเทศ เช่น นายลี กวน ยู ซึ่งเป็นผู้นำของสิงคโปร์ที่มีภาวะผู้นำสูงมากและมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศในปัจจุบัน แต่หากตั้งคำถามว่าหากส่งนักการเมืองไทยไปพัฒนาสิงคโปร์ จะทำให้สิงคโปร์พัฒนาก้าวหน้าขนาดนี้ได้ไหม สิ่งสำคัญจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึง "Institute Level" ตัวอย่างเช่น หากเราเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่สอนผู้อื่นไม่ให้โกง แต่ตัวเรากลับโกงเสียเอง หรือเป็นครูสอนเด็กนักเรียนให้ตรงต่อเวลา แต่ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูกลับไม่ตรงต่อเวลาเสียเอง สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆ
  ในการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กและเยาวชน จึงเป็นเรื่องสำคัญมากต่ออนาคตประเทศ โดย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในประเด็นนี้ว่า ตนเองได้มีส่วนผลักดันและก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ของไทย ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งมุ่งหวังจะให้เป็น The Best University ของประเทศ คาดว่าจะเสร็จในปีหน้า คือ "สถาบันภูมิราชธรรม" ซึ่งจะเน้นสอนทศพิธราชธรรม และเป็นมหาวิทยาลัยประเภท "เรียนกินนอน" ให้เรียนฟรี จะเปิดสอนใน 2 หลักสูตรก่อนในลำดับแรก คือ ภาษาอังกฤษและศึกษาศาสตร์ โดยมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมูลนิธิและสถาบันต่างๆ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณร่วมกัน

  รมช.ศึกษาธิการ กล่าวย้ำด้วยว่า การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากจะต้องมีการกำหนดนโยบายที่ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนแล้วว่าจะต้องสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศแล้ว สิ่งสำคัญอย่างมากคือ ผู้บริหารและองค์คณะบุคคลต่างๆ เพราะข้อเท็จจริงในปัจจุบันยืนยันได้ว่าบอร์ดที่ประสบความสำเร็จในโลก มีการคัดสรร CEO เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ต้องมีวิธีการเลือกสรรผู้บริหารที่ดี โดยบอร์ดเพียงแต่ทำหน้าที่ดูแลเชิงนโยบายเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเสมือนสหภาพที่จะคอยไปกำกับหรือกำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ให้เกิดปัญหาต่อการจัดการศึกษา

 • ที่มา ;  เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม