หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบ-ข่าวสารพลวัต ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2552

ข้อสอบ-ข่าวสารพลวัต ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2552

1. มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2009 คือใคร
ก. นางสาวพงศ์ชนก กันกลับ
ข. นางสาวพงศ์ชนก กลับกัน
ค. นางสาวชนก กันกลับ
ง. นางสาวชนก กลับกัน
ตอบ ก
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการไทยเข้มแข็งในกระทรวงสาธารณสุข คือใคร
ก. นพ.นิวัตชัย สุจริตจันทร์
ข. นพ.บรรลุ ศิริพานิช
ค. นพ.วิชัย โชควิวัฒน์
ง. พล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ
ตอบ ข
3. การทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ ตรงกับข้อใด
ก. R-NET
ข. V-NET
ค. O-NET
ง´ RV-NET
ตอบ ข
4. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ก. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
ข. เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
ค. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง
ง. เน้นการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและอ่านออกเขียนได้
ตอบ ข
5. “การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสี่ยงภายหลัง” ต้องมีองค์ประกอบสำคัญข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. มีระบบตรวจสอบภายใน
ข. มีการกำกับและควบคุมภายใน
ค. การจัดการทำต้นทุนผลผลิต
ง. การบริหารความเสี่ยง
ตอบ ค
6. กระบวนการบริหารความเสี่ยงมี 5 ขั้นตอน ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ระบุความเสี่ยง
ข. ประเมินความเสี่ยง
ค. การจัดการความเสี่ยง
ง. วางแผนความเสี่ยง
ตอบ ง
7. “การจัดทำระบบควบคุมภายใน” เกี่ยวข้องกับขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยงข้อใด
ก. ระบุความเสี่ยง
ข. ประเมินความเสี่ยง
ค. การจัดการความเสี่ยง
ง. วางแผนความเสี่ยง
ตอบ ค
8. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบัน ตรงกับข้อใด
ก. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ
ข. นายสุธรรม นทีทอง
ค. นางสาวลีลาวดี วัชโรบล
ง. นายสมเชาว์ เกษประทุม
ตอบ ก
9. TEAM WINS ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
ก. T คือ Tearmwork
ข. E คือ Equality of work
ค. M คือ Man Power
ง. S คือ Service Mind
ตอบ ค
10. Knowledge base Economy เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ก. สังคมเศรษฐกิจ
ข. สังคมแห่งการเรียนรู้
ค. สังคมเศรษฐกิจแห่งการเรียนรู้
ง. สังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเรียนรู้
ตอบ ค
ยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์
เป็น องค์กรที่มีศักยภาพในการจัดประสานการปฏิบัติราชการที่มีธรรมาภิบาล เติมเต็มปัญญาแก่สังคม ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
พันธกิจ
1. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กร
2. เร่งรัด พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
3. เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกส่วนร่วมมือหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
4. เร่งรัด พัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้
3. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
TEAM WINS มีความหมายว่า “ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการทำงานเป็นทีม
มุ่งไปสู่ชัยชนะ ตามพันธกิจ และเป้าประสงค์ขององค์กร” ประกอบด้วย 8 คำ ดังน
T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน
A = Accountability ความรับผิดชอบ
M = Moral and Integrity ศีลธรรมและความซื่อสัตย์
W = Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind จิตมุ่งบริการ
TEAM WINS เป็นข้อกำหนดร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นเครื่องกระตุ้น และโน้มน้าวให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และมีพฤติกรรมในทางเดียวกัน เป็นสิ่งที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการคาดหวังให้บุคลากรทุกคนในสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการคิดและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
เพื่อผลสำเร็จตามพันธกิจ นำมาซึ่งทิศทางที่ชัดเจน เกิดความร่วมมือและเกิดพลังของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
TEAM WINS เป็นลักษณะของค่านิยมร่วม ง่ายต่อการเข้าใจ จดจำ เร้าใจให้ปฏิบัติตาม โดยมาจากความคิด ของคณะทำงานและบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทุกคนเกิดความมุ่งมั่นในการ ที่จะสร้างความสำเร็จ และชื่อเสียงเกียรติคุณ
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสริมสร้างพลังสามัคคีในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
TEAM WINS เป็นการโน้มน้าวบุคลากรให้ปฏิบัติเป็นการหล่อหลอมจิตใจบุคลากรสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ปลูกฝังให้บุคลากรสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีจิตสำนึก ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้องร่วมกัน ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีความสุขในการทำงาน บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีวิถีชีวิตในการทำงาน ไปในทิศทางที่จะทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บรรลุวิสัยทัศน์และประสบความสำเร็จได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม