หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เฉลยข้อสอบกฎหมายเว็บรองโจ้

เฉลยข้อสอบกฎหมายเว็บรองโจ้

1) "คำสั่งทางปกครอง" คือ
A. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของบุคคล
B. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคล
C. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อหน้าที่ของบุคคล
D. ถูกทุกข้อ
ตอบ D
2) ข้อใดไม่เป็นรูปแบบคำสั่งทางปกครอง
A. การสั่งด้วยวาจา B. การสั่งเป็นหนังสือ
C. การประกาศทางหนังสือพิมพ์ D. เป็นรูปแบบคำสั่งทางปกครองทุกข้อ
ตอบ D
3) การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับภายในประเทศ ให้ถือว่ารับแจ้งนับตั้งแต่วันส่งภายในกี่วัน
A. 5 วัน B. 7 วัน C. 15 วัน D. 30 วัน
ตอบ B (ใน 7 นอก 15)
4) ข้อมูลข่าวสารราชการ หากมีบางส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยให้ดำเนินการอย่างไร A. ห้ามเปิดเผยทั้งฉบับ B. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง C. ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น D. ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง
ตอบ
5) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ควรเปิดเผย หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการอย่างไร
A. แจ้งให้ประชาชนได้ทราบ B. ประกาศห้ามในราชกิจจานุเบกษา
C. ลบหรือตัดทอนข้อมูลข่าวสารนั้น D. ทำคำสั่ง ห้ามเปิดเผย
ตอบ D
6) ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบเก็บ จะต้องเก็บรักษา หรือจัดให้ประชาชนได้ศึกษาที่หน่วยงานใด
A. สำนักนายกรัฐมนตรี B. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ C. กรมประชาสัมพันธ์ D. หน่วยงานรัฐนั้น ๆ
ตอบ B
7) ข้อมูลที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผย หากมีอายุการเก็บครบ 20 ปี แต่หน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควร
เปิดเผยต้องของขยายเวลาส่งเก็บรักษา โดยขยายเวลาไม่เกินคราวละกี่ปี
A. 1 ปี B. 5 ปี C. 7 ปี D. 10 ปี
ตอบ B
8) AOC คือ A. Area Office Center B. Area Operation Center
C. Area Object Center D. Area One-Stop Center
ตอบ B
9) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาและออกประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน สำหรับการบริจาคจำนวนเท่าไหร่ A. ไม่ถึง 1 ล้านบาท B. ไม่ถึง 5 ล้านบาท C. ตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท D. ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ตอบ D
10) การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาต้องมีครูควบคุม คือ
A. 1 ต่อ 10 B. 1 ต่อ 15 C. 1 ต่อ 20 D. 1 ต่อ 30
ตอบ D
Q.11) สำนักงานลูกเสือจังหวัดให้จัดตั้ง ณ ที่ใด A. ศาลากลางจังหวัด B. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 C. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตใดเขตหนึ่ง D. ตามความเหมาะสม
ตอบ B
12) ข้อใดคือ คติพจน์ของลูกเสือสำรอง A. Do Our Best B. Be prepared
C. Look wide D. Service
ตอบ A (DO BE LOOK SER)
คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป
เสียชีพอย่าเสียสัตย์
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
ทำดีที่สุด Do your best คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
มองไกล Look wide
คติพจน์ของลูกเสือสามัญ
จงเตรียมพร้อม Be prepared คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ
บริการ Service


13) ใครมีหน้าที่ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 A. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา B. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น C. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน D. ข้อ ก และ ข้อ ข
ตอบ D
14) การจัดตั้งสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นใหม่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 จะต้องมีจำนวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่ากี่คนมาเข้าเรียน
A. 20 คน B. 25 คน C. 30 คน D. 35 คน
ตอบ B
15) ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประดับธงชาติในสถานศึกษา
A. วันสงกรานต์ 1 วัน B. วัน 5 ธันวาคม 3 วัน C. วันออกพรรษา 1 วัน D. ถูกต้องทุกข้อ
ตอบ B
16) ข้อใดคือ เวลาการชักธงชาติในวันทำการปกติของสถานศึกษา
A. ขึ้น 8.00 น. ลง 16.30 น. B. ขึ้น 8.30 น. ลง 16.30 น. C. ขึ้น 8.30 น. ลง 18.00 น. D. ขึ้นเวลาเรียน ลง 18.00 น.
ตอบ D (เปิดเข้า ปิด 18)
17) ผู้ขอลาศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ ต้องมีอายุไม่เกินเท่าไหร่
A. 35 ปี B. 40 ปี C. 45 ปี D. 55 ปี
ตอบ C
18) ใคร คือผู้รักษาการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘
A. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ B. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ C. เลขาธิการสพฐ. D. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ตอบ B
19) มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนที่กำหนดเป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่มาตรฐาน A. 3 มาตรฐาน B. 4 มาตรฐาน C. 5 มาตรฐาน D. 6 มาตรฐาน
ตอบ B ผู้บริหาร / ครู / ผู้เรียน / ทรัพยากรสารสนเทศ
20) ข้อใดไม่ใช่ มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน A. มาตรฐานด้านผู้บริหาร B. มาตรฐานด้านครู C. มาตรฐานด้านสถานที่ D. มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ตอบ C
21) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่คน
A. 26 คน B. ไม่เกิน 26 คน C. 27 คน D. ไม่เกิน 27 คน
ตอบ C
22) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมดวาระ ให้สรรหาภายในกี่วัน
A. 60 วัน B. 90 วัน C. 120 วัน D. 180 วัน
ตอบ B
23)คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ มีกี่คน
A. 15 คน B. ไม่เกิน 15 คน C. 17 คน D. ไม่เกิน 17 คน
ตอบ A
24) ใครเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
A. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ B. เลขาธิการ สพฐ. C. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน D. ผู้อำนวยการ สพท.
ตอบ C
25) ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดำรงตำแหน่งประธานฯ ได้กี่เขต
A. ไม่เกิน 1 เขต B. ไม่เกิน 2 เขต C. ไม่เกิน 3 เขต D. ไม่ได้กำหนด
ตอบ B
26)คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หมดวาระ ต้องสรรหาภายในกี่วัน
A. 60 วัน B. 90 วัน C. 120 วัน D. 180 วัน
ตอบ B
27) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนเกินสามร้อยคน มีกี่คน
A. 9 คน B. ไม่เกิน 9 คน C. 15 คน D. ไม่เกิน 15 คน
ตอบ C (มีคำว่า ไม่เกิน คือ กพฐ ไม่เกิน 27 คน , เทียบโอน ไม่เกิน 5 คน )
28) ผู้แทนใดในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้สรรหาโดยตรง
A. ผู้แทนครู B. ผู้แทนศาสนา C. ผู้แทนศิษย์เก่า D. ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ตอบ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29) ใครเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
A. เลขาธิการสพฐ. B. ผอ.สพท. C. ผอ.สถานศึกษา D. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ B
30) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมดวาระ ต้องสรรหาภายในกี่วัน
A. 60 วัน B. 90 วัน C. 120 วัน D. 180 วัน
ตอบ B (รร. 90 กพฐ 60)

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1 พฤศจิกายน 2552 03:24

    เชิญชี้แนะ และเสนอแนะหรือให้ข้อสอบเพิ่มเติมครับท่าน

    ตอบลบ
  2. อยากบอกท่านเป็นคนดีของสังคม

    ตอบลบ

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม