หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

เฉลยข้อสอบกฎหมายเว็บรองโจ้

เฉลยข้อสอบกฎหมายเว็บรองโจ้

1) "คำสั่งทางปกครอง" คือ
A. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของบุคคล
B. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคล
C. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อหน้าที่ของบุคคล
D. ถูกทุกข้อ
ตอบ D
2) ข้อใดไม่เป็นรูปแบบคำสั่งทางปกครอง
A. การสั่งด้วยวาจา B. การสั่งเป็นหนังสือ
C. การประกาศทางหนังสือพิมพ์ D. เป็นรูปแบบคำสั่งทางปกครองทุกข้อ
ตอบ D
3) การแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับภายในประเทศ ให้ถือว่ารับแจ้งนับตั้งแต่วันส่งภายในกี่วัน
A. 5 วัน B. 7 วัน C. 15 วัน D. 30 วัน
ตอบ B (ใน 7 นอก 15)
4) ข้อมูลข่าวสารราชการ หากมีบางส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยให้ดำเนินการอย่างไร A. ห้ามเปิดเผยทั้งฉบับ B. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง C. ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น D. ให้ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่ง
ตอบ
5) ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ควรเปิดเผย หน่วยงานรัฐต้องดำเนินการอย่างไร
A. แจ้งให้ประชาชนได้ทราบ B. ประกาศห้ามในราชกิจจานุเบกษา
C. ลบหรือตัดทอนข้อมูลข่าวสารนั้น D. ทำคำสั่ง ห้ามเปิดเผย
ตอบ D
6) ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบเก็บ จะต้องเก็บรักษา หรือจัดให้ประชาชนได้ศึกษาที่หน่วยงานใด
A. สำนักนายกรัฐมนตรี B. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ C. กรมประชาสัมพันธ์ D. หน่วยงานรัฐนั้น ๆ
ตอบ B
7) ข้อมูลที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผย หากมีอายุการเก็บครบ 20 ปี แต่หน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควร
เปิดเผยต้องของขยายเวลาส่งเก็บรักษา โดยขยายเวลาไม่เกินคราวละกี่ปี
A. 1 ปี B. 5 ปี C. 7 ปี D. 10 ปี
ตอบ B
8) AOC คือ A. Area Office Center B. Area Operation Center
C. Area Object Center D. Area One-Stop Center
ตอบ B
9) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบขอบคุณหรืออนุโมทนาและออกประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงาน สำหรับการบริจาคจำนวนเท่าไหร่ A. ไม่ถึง 1 ล้านบาท B. ไม่ถึง 5 ล้านบาท C. ตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท D. ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
ตอบ D
10) การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาต้องมีครูควบคุม คือ
A. 1 ต่อ 10 B. 1 ต่อ 15 C. 1 ต่อ 20 D. 1 ต่อ 30
ตอบ D
Q.11) สำนักงานลูกเสือจังหวัดให้จัดตั้ง ณ ที่ใด A. ศาลากลางจังหวัด B. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 C. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตใดเขตหนึ่ง D. ตามความเหมาะสม
ตอบ B
12) ข้อใดคือ คติพจน์ของลูกเสือสำรอง A. Do Our Best B. Be prepared
C. Look wide D. Service
ตอบ A (DO BE LOOK SER)
คติพจน์ของลูกเสือทั่วไป
เสียชีพอย่าเสียสัตย์
คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
ทำดีที่สุด Do your best คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
มองไกล Look wide
คติพจน์ของลูกเสือสามัญ
จงเตรียมพร้อม Be prepared คติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ
บริการ Service


13) ใครมีหน้าที่ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 A. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา B. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น C. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน D. ข้อ ก และ ข้อ ข
ตอบ D
14) การจัดตั้งสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขึ้นใหม่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 จะต้องมีจำนวนนักเรียนในแต่ละรายอายุไม่น้อยกว่ากี่คนมาเข้าเรียน
A. 20 คน B. 25 คน C. 30 คน D. 35 คน
ตอบ B
15) ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประดับธงชาติในสถานศึกษา
A. วันสงกรานต์ 1 วัน B. วัน 5 ธันวาคม 3 วัน C. วันออกพรรษา 1 วัน D. ถูกต้องทุกข้อ
ตอบ B
16) ข้อใดคือ เวลาการชักธงชาติในวันทำการปกติของสถานศึกษา
A. ขึ้น 8.00 น. ลง 16.30 น. B. ขึ้น 8.30 น. ลง 16.30 น. C. ขึ้น 8.30 น. ลง 18.00 น. D. ขึ้นเวลาเรียน ลง 18.00 น.
ตอบ D (เปิดเข้า ปิด 18)
17) ผู้ขอลาศึกษาต่อภาคนอกเวลาราชการ ต้องมีอายุไม่เกินเท่าไหร่
A. 35 ปี B. 40 ปี C. 45 ปี D. 55 ปี
ตอบ C
18) ใคร คือผู้รักษาการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๘
A. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ B. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ C. เลขาธิการสพฐ. D. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
ตอบ B
19) มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนที่กำหนดเป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่มาตรฐาน A. 3 มาตรฐาน B. 4 มาตรฐาน C. 5 มาตรฐาน D. 6 มาตรฐาน
ตอบ B ผู้บริหาร / ครู / ผู้เรียน / ทรัพยากรสารสนเทศ
20) ข้อใดไม่ใช่ มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน A. มาตรฐานด้านผู้บริหาร B. มาตรฐานด้านครู C. มาตรฐานด้านสถานที่ D. มาตรฐานด้านทรัพยากรสารสนเทศ
ตอบ C
21) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีกี่คน
A. 26 คน B. ไม่เกิน 26 คน C. 27 คน D. ไม่เกิน 27 คน
ตอบ C
22) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมดวาระ ให้สรรหาภายในกี่วัน
A. 60 วัน B. 90 วัน C. 120 วัน D. 180 วัน
ตอบ B
23)คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ มีกี่คน
A. 15 คน B. ไม่เกิน 15 คน C. 17 คน D. ไม่เกิน 17 คน
ตอบ A
24) ใครเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
A. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ B. เลขาธิการ สพฐ. C. ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน D. ผู้อำนวยการ สพท.
ตอบ C
25) ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สามารถดำรงตำแหน่งประธานฯ ได้กี่เขต
A. ไม่เกิน 1 เขต B. ไม่เกิน 2 เขต C. ไม่เกิน 3 เขต D. ไม่ได้กำหนด
ตอบ B
26)คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หมดวาระ ต้องสรรหาภายในกี่วัน
A. 60 วัน B. 90 วัน C. 120 วัน D. 180 วัน
ตอบ B
27) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนเกินสามร้อยคน มีกี่คน
A. 9 คน B. ไม่เกิน 9 คน C. 15 คน D. ไม่เกิน 15 คน
ตอบ C (มีคำว่า ไม่เกิน คือ กพฐ ไม่เกิน 27 คน , เทียบโอน ไม่เกิน 5 คน )
28) ผู้แทนใดในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้สรรหาโดยตรง
A. ผู้แทนครู B. ผู้แทนศาสนา C. ผู้แทนศิษย์เก่า D. ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ตอบ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29) ใครเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
A. เลขาธิการสพฐ. B. ผอ.สพท. C. ผอ.สถานศึกษา D. ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ตอบ B
30) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมดวาระ ต้องสรรหาภายในกี่วัน
A. 60 วัน B. 90 วัน C. 120 วัน D. 180 วัน
ตอบ B (รร. 90 กพฐ 60)

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1 พฤศจิกายน 2552 03:24

    เชิญชี้แนะ และเสนอแนะหรือให้ข้อสอบเพิ่มเติมครับท่าน

    ตอบกลับลบ
  2. อยากบอกท่านเป็นคนดีของสังคม

    ตอบกลับลบ

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม