หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบพลวัต 5 พฤศจิกายน 2552

ข้อสอบพลวัต 5 พฤศจิกายน 2552

1. ใครแสดงแนวความคิดให้เกิด นครปัตตนี ในเวลานี้
ก.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข.พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร
ค.พรรคเพื่อไทย
ง.นายเฉลิมอยู่บำรุง
ตอบ ก
2. จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ยอดผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ให่ 2009 มีกี่คน
ก.145 คน
ข.146 คน
ค.147 คน
ง.148 คน
3.รัฐบาลกัมพูชาประกาศแถลงการณ์วันที่ 5 พฤศจิกายนให้ใครเป็นที่ปรึกษารัฐบาลและที่ปรึกษาส่วนตัวสมเด็จฮุนเซ็น
ก.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ข.พ.ต.ท.ทักษิณ ชิณวัตร
ค.นายเหลียว มาหยองคุก
ง.นายมาหยอง คุก
ตอบ ข
4.นักเขียนชาวฮอนแลนด์ที่ถูกกลุ่มคนรักช้างร้องเรียนหนังสือเกี่ยวกับการทรมานช้างที่ไม่เหมาะสมบังคับช้่างผสมพันธุ์เพื่อนำไปขายชื่อว่าอย่างไร
ก.นางแอนเทอเน็ต วอเตอร์
ข.นางสาวแอนเทอเน็ต วอเตอร์
ค.นางแอนนาเอทรี่ วอเตอร์
ง.นางสาวแอนนาเทรี่ วอนาเตอร์
ตอบ ข
5. ดอกไม้หลากสี เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก.นครเชียงใหม่
ข.นครปัตตานี
ค.นครแม่สาย
ง.นครวัตนครทม
ตอบ ข เป็นข้อแรกในสามข้อของแผนนครปัตตานี
6.งานใดไม่เข้าพวก
ก.เอ๊กโป 2009 รถยนต์ชั้นนำ
ข.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ค.เอ๊กโปบุหรี่
ง.ลานคนเมือง
ตอบ ค. ไม่ดี ไม่เอา
7. การประชุม รมต.สารนิเทศอาเซี่ยนวันที่ 5 พ.ย. 2552 นี้ มีประเทศคู่เจรจา คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีไต้ ลงมาสัญญากี่ด้าน
ก.2
ข.3
ค.4
ง.5
ตอบ ง
8.พิธีสวดมนต์บูชาพระราหูปีนี้สวดเพื่อย้ายราศีอะไรไปอะไร
ก.ธนู ไป มังกร
ข.มังกร ไป ธนู
ค.มังกร ไป งูเล็ก
ง.มังกร ไป แมงป่อง
ตอบ ข
9.ดารานักแสดงไทยคนใดโดนพิษปัญหาลูกหนี้จนถูกฟ้องเป็นคนล้มละลายในวันนี้ล่าสุด
ก.หม่ำ จกม๊ก
ข.ศรีหนุม เชิญยิ้ม
ค.เป็ด เชิญยิ้ม
ง.เทพ โพธิ์งาม
ตอบ ง
10. โครงการ “เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก" เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเอกชนใดมากที่สุด
ก.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ข.หนังสือพิมพ์มติชน
ค.องค์การค้าคุรุสภา
ง.บริษัทนานมีบุคส์
ตอบ ง

ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๒๓๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม ๑๐๓๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ “เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้กำหนดจัดโครงการ “เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก” ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศ ในการส่งเสริมเยาวชนไทยรักการอ่านและภาษาด้วยวรรณกรรมระดับโลก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาการอ่านและภาษาด้วยวรรณกรรมระดับโลกของเด็กและเยาวชนไทย และเพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาการศึกษา รวมทั้งเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ “การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ” จึงเห็นสมควรสนับสนุนโดยเชิญชวนท่าน ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูบรรณารักษ์ และครูผู้สอนภาษาต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย รอดจ่าย)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐ - ๒
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๓๐
ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๒๒๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เรื่อง การดำเนินงานยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน ระยะที่ ๒
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน ระยะที่ ๒
ด้วย กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. จัดทำแนวทางการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียนระยะที่ ๒ ( ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) เพื่อให้หน่วยงาน /สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งหน่วยงาน /สถานศึกษาในสังกัด
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ “รั้วโรงเรียน” ที่ต้องการเห็นความเข้มแข็งและยั่งยืนของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และยุทธศาสตร์สถานศึกษา 3 D ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเป้าหมายส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตย ( Democracy) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (Decency)และสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด( Drugs) เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน ระยะที่ ๒ ให้กับสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ
๒.รายงานผลการดำเนินงาน ตามแบบรายงานต่างๆ ไปยังกลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เพื่อสรุปภาพรวมและรายงานสำนักงาน ป.ป.ส. ต่อไป ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จำนวน ๔แบบ ดังนี้
๒.๑ แบบรายงานรั้วโรงเรียน
๒.๒ แบบรายงานรั้วครอบครัว
๒.๓ แบบรายงานการจำแนกสถานะสถานศึกษาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๔ แบบรายงานสภาพการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย รอดจ่าย)
รองเลขาธิการ ปฎิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๕๓
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๘๓๗งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ 17-19 ธันวาคม 2552 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 นครศรีธรรมราช
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9-11 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 15-17 ธันวาคม 2552 จังหวัดนครสวรรค์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก 21-23 ธันวาคม 2552 จังหวัดสระบุรี ลพบุรี
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษา พร้อมของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 7 แสนบาท


คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้รับพระราชทานพระนิพนธ์คำนิยมจากพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส ครบ 5 รอบ มีข้อความว่า
“คุณหญิงกษมา วรวรรณ เป็นนักการศึกษาที่มีความรู้สูง มีประสบการณ์ยาวนาน มีวิสัยทัศน์กว้างไกลการบริหารการศึกษา ข้าพเจ้ารู้จักครอบครัวของ คุณหญิงกษมา เป็นการส่วนตัว และเนื่องจากข้าพเจ้ามีใจรักที่จะทำงานในวงการศึกษา ทำงานด้านนี้มาหลายปีตั้งแต่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จึงมีโอกาสได้เห็นผลงานของคุณหญิงกษมาหลายประการ ตัวอย่างเช่น เรื่องการตั้งห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี เมื่อข้าพเจ้าอายุครบสามรอบ
สมัย ที่คุณหญิงเป็นรองอธิบดี(ภายหลังเป็นอธิบดี) กรมการศึกษานอกโรงเรียน งานนี้เราต้องการสร้างห้องสมุดที่ไม่เพียงแต่เป็นของทางราชการ แต่ต้องการให้ประชาชนในท้องที่ และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปมีส่วนร่วมด้วย นอกจากเป็นที่อ่านหนังสือแล้ว ยังต้องการให้เป็นหอจดหมายเหตุ (archive)ท้องถิ่นและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเล็กๆ แนวคิดเช่นนี้เป็นแนวคิดใหม่ที่คิดไม่ยาก แต่ดำเนินการให้เกิดขึ้นได้ไม่ง่ายนัก เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ยังต้องดูแลรักษาให้ดี ให้คงมาตรฐานไว้ได้ คุณหญิงกษมา จัดการตั้งได้ และหมั่นดูแลสอดส่องอยู่เสมอ อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องศูนย์การเรียนชุมชน การดูแลศูนย์การเรียนชุมชนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะที่ตั้งเป็นที่ขาดแคลนทุรกันดาร มักอยู่ในเขตเขาสูง ต้องมีสุขภาพดีจึงจะปีนเขาขึ้นไปตรวจเยี่ยมได้
เมื่อ คุณหญิงเป็นผู้ตรวจราชการ ได้ไปตรวจราชการเขตไหนข้าพเจ้าก็จำไม่ได้แล้ว จำได้แต่ว่าเป็นที่มีเกาะมากมาย พื้นที่ที่ยากลำบากในการจัดการสาธารณสุขและจัดการศึกษา นอกจากเขตภูเขาแล้วคือเขตเกาะ เพราะมีหลายเกาะที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ตลอดทั้งปี
เมื่อ เป็นอธิบดีกรมวิชาการ คุณหญิงมีความคิดเรื่องการผลิตตำราเรียนที่หลากหลายสอดคล้องกับท้องถิ่น รวมทั้งหนังสือที่เยาวชนมีส่วนร่วมในการผลิต
ขณะ มีหน้าที่ดูแลการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ปลัดกระทรวง และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็ได้ประชุมร่วมกันในคณะกรรมการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเห็นว่าคุณหญิง เป็นผู้ที่พยายามแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์
นอก จากงานธุรการในส่วนกลางแล้ว คุณหญิงยังไปงานราชการทั่วประเทศ งานเรื่องโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาเป็นเรื่องยาก มีงานจุกจิกสารพัด นอกจากเรื่องนักเรียนแล้ว ยังมีเรื่องครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง ชุมชน เรื่องวิชาการ สวัสดิการ เรื่องปากท้อง คุณหญิงกษมา เดินทางไปไม่ย่อท้อ ทั้งๆ ที่บางที่เป็นเขตอันตราย
เนื่อง ในโอกาสฉลองวันเกิด 5 รอบ ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยบันดาลให้คุณหญิงกษมา วรวรรณ ได้รับจตุพรชัย ประสงค์ใดให้ประสบดังใจปรารถนา”

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม