หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบพลวัต 6 พฤศจิกายน 2552 และเทคนิคจำกฎหมาย

ข้อสอบพลวัต 6 พฤศจิกายน 2552 และเทคนิคจำกฎหมาย
- มีสเตอร์เตือนภัยคือใคร
ตอบ ดร.สมิต ธรรมสาโรจน์
- ถ้าคำทำนายเป็นจริง อีก 2 ปี วันโลกดับ จังหวัดในประเทศไทยที่จะได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังคือ
ตอบ สมุทรปราการ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร
- การที่รัฐบาลไทยเรียกพูตประจำกัมพูชากลับตอบโต้การตั้งที่ปรึกษาอยู่ในระดับใด
ตอบ ระดับ 2 เรียกกลับและทบทวน มี 3 ระดับ
- การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล ยอดเงินกู้ต้องไม่เกิน
ตอบ 200,000 บาท
- ชื่องานเอ็กโปบุรีที่เมืองทองธานี คือ
ตอบ THAIBINFO
- อ.เพี้ยน นักเขียนขี้โม้ ฉายาของใคร
ตอบ ดร.สุพิชญ์ พงษฺสวัสดิ์สุข อาจารย์ ม.จุฬาลงกรณ์ฯ
- ก.พ.เริ่มใช้เกณธ์ "ร้อยละ" แทน "ขั้น" เริ่ม 1 เมษายน 2553 ปีละ 2 รอบ ๆ ละ 3 %
- ปี 2553 "ปีแห่งการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในเคหสถานและสถานประกอบการณ์"


1. “กรณีข้าราชการครูมาลงชื่อในบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการและอยู่ปฏิบัติราชการเพียงครู่เดียวก็ออกไปนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้ลา หรือขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา” การกระทำนี้ตรงกับข้อใด
ก. ละทิ้งหน้าที่
ข. ประพฤติชั่ว
ค. ทอดทิ้งหน้าที่
ง. ไประดมทรัพยากร
ตอบ ก
2. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ตำแหน่งครุ มี 4 วิทยฐานะ
ข. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มี 4 วิทยฐานะ
ค. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มี 4 วิทยฐานะ
ง ตำแหน่งศึกษานิเทสก์ มี 4 วิทยฐานะ
ตอบ ข
3. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ก. ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น 18,910 บาท
ค. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู และมีผลงานย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน
ง. มีชั่วโมงสอนไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์
ตอบ ค
4. ข้อใดเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ก. ครูสนิท ได้รับอนุญาตให้ไปช่วยราชการเป็นการประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. ครูเสนาะ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทภาคปกติ
ค. ครูสมรศรี ได้รับอนุญาตให้ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบ้านฝนแล้ง
ง. ครูสนั่นทุ่ง ได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี
ตอบ ค
5. ข้อใดไม่ใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก. นางสุดสวย ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดเกาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
ข. นางสุดทน ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองแล้ง สังกัดกรุงเทพมหานคร
ค. นางสดุดี ตำแหน่งครูโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ง . นางสุดเท่ห์ ตำแหน่งครู วิทยาลัยชุมชนตราด สังกัดสำนักงานวิทยาลัยชุมชนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตอบ ข
6. งานสัปดาห์สะพานแม่น้ำแควประจำปี 2552 กำหนดจัดงานในช่วงใด
ก. 26 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2552
ข. 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2552
ค. 28 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2552
ง. 29 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2552
ตอบ ข
7. ข้อใดไม่ใช่กรอบความคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ก. เป็นปรัชญาชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่
ข. ความพอดีไม่น้อยเกินไปหรือมากเกินไป
ค. เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ง. มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
ตอบ ข
8. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจสำคัญในการนำพาประเทศไทย ตามนโยบายรัฐบาล
ก. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข. สร้างความปรองดองสมานฉันท์
ค. ฟื้นฟูเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ OTOP ระบบรากหญ้า
ง. พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง
ตอบ ค
9. การประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2552 สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนข้อใด
ก. สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
ข. สร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาชาวโลก
ค. ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน
ง. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ตอบ ข
10. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ก. ประชาคมที่เน้นการปฏิบัติ
ข. ประชาคมที่มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน
ค. ประชาคมที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
ง. ประชาคมเพื่อประชาชนอาเซียน
ตอบ ง
11.ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า QUE Sera,Sera มากที่สุด
ก Whatever will be
ข Whatever will be,will be
ค What will I be
ง What will I be,I be
ตอบ ข
12.การประชุมสุดยอดอาเชียนครั้งที่ 16 จัดขึ้นที่ประเทศใด
ก เวียตนาม
ข มาเลเซีย
ค ฟิลิปปินส์
ง ไทย
ตอบ ก
13.ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับ TQF มากที่สุด
ก มาตรฐาน
ข มาตรฐานการศึกษา
ค มาตรฐานเด็กปฐมวัย
ง มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตอบ ข
14.เพลง Que Sera,Sera ผู้ขับร้องคนแรกคือ Doris Day เกิดหลัง WAR 2 มีต้นกำเนิดมาจากประเทศใด
ก ฝรั่งเศส
ข อังกฤษ
ค สเปน
ง เบลเยี่ยม
ตอบ ก
15.การสอบ O-net ประจำปี 2552 จัดขึ้นในเดือนใด
ก ตุลาคม 2552
ข ธันวาคม 2552
ค มกราคม 2553
ง กุมภาพันธ์ 2553
ตอบ ง
16.คดี “ราเกซฯ” เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
ก การเมือง
ข เศรษฐกิจ
ค สังคม
ง วัฒนธรรม
ตอบ ข
17.ผู้ใดไม่ใช่กรรมการการเลือกตั้ง
ก นายอภิชาต สุขัคคานนท์
ข นายประพันธ์ นัยโกวิท
ค นายวิสุทธ์ โพธิ์แท่น
ง นางสดศรี สัตยธรรม
ตอบ ก ประธาน
18.ผู้บริหารสถานศึกษามีกี่วิทยฐานะ
ก 3
ข 4
ค 7
ง 8
ตอบ ค รอง 3 ผอ 4
19.ผู้ใดคือที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศกัมพูชา
ก ราเกซ สักเสนา
ข ทักษิณ ชินวัตร
ค พ.อ.เชาวลิต ยงใจยุทธ
ง เกริกเกียรติ พิทักษ์เสรีธรรม
ตอบ ข
20.ท่านดำรงตำแหน่ง ครู สอบผ่านภาค ก ภาค ข และ ภาค ค เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง
ก ท่านเปลี่ยนสายงาน
ข ท่านเปลี่ยนตำแหน่ง
ค ท่านเลื่อนสายงาน
ง ท่านเลื่อนตำแหน่ง
ตอบ ก เปลี่ยนใหม่
21.รัฐบาลไทยใช้วิธีทางการฑูตตามข้อใดกรณีรัฐบาลกัมพูชาแถลงการณ์ตั้ง “ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ”และโจมตีประเทศไทยเรื่องกระบวนการยุติธรรม
ก ตัดความสัมพันธ์ทางการฑูต
ข เรียกฑูตไทยกลับประเทศ
ค ฑูตไทยประชุมนักธุรกิจในกัมพูชา
ง เสริมกำลังทางทหารตามแนวชายแดน
ตอบ ข
22. ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคพื้นเอเชียเปซิฟิกวันใด
ก. 1 - 4 พ.ย. 52
ข 5 - 8 พ.ย. 52
ค. 9 - 12 พ.ย. 52
ง. 13 - 16 พ.ย. 52
ตอบ ก
23. จัดการประชุมขึ้นที่จังหวัดใด
ก. สงขลา
ข. กรุงเทพ
ค. ขอนแก่น
ง. พิษณุโลก
ตอบ ง
24. จาก ข้อ 22 ประเทศใดไม่ใช่สมาชิก
ก. จีน
ข. ออสเตเรีย
ค. ลาว
ง. อินโดนีเซีย
ตอบ ค

ขออนุญาต ด.ญ.ชูใจ ส่งต่อสิ่งดี ๆ สู่พี่น้องทั้งหลายนะครับ
**************************************
ถอดรหัส พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

1.หน้าสุดท้าย เหตุผลในการออกพรบ.นี้ จะเห็นว่ามีการระบุว่าเกิดจากรัฐธรรมนูญ กำหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจในการออกสอบคือ ถามว่ารัฐธรรมนูญมาตราใดที่กำหนดไว้ ซึ่งพรบ.ฉบับนี้ออกตาม รัฐธรรมนูญ 2540 ระบุไว้ในมาตรา 81 (ก่อนหน้านี้ออกสอบมาก แต่ช่วงหลังซาลงไป)
2. ต่อไปเป็นเหตุผลอีก 1 ข้อ ที่ออกสอบเป็นประจำ คือ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจและสังคม (ข้อนี้ออกประจำ ท่องให้แม่น)
3. อีกข้อหนึ่ง คือถามว่า พรบ.ฉบับนี้ออกมาเพื่ออะไร (ประมาณนี้) คำตอบจะอยู่บรรทัดรองสุดท้าย คือ เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษา
*** นี่คือประเด็นหลักๆ ในการออกสอบ ในเรื่องของเหตุผลการออกพรบ.ฉบับนี้ *** โปรดท่องให้จำ

ถอดรหัส พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

1. วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 19 สิงหาคม 2542 เมื่อจำวันประกาศ จะได้วันบังคับใช้ตามมา (วันถัดไป) และในปี 2542 รัฐบาลสมัยนั้น คือนายชวน หลีกภัย (ซึ่งจะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ)
2. พรบ.ฉบับนี้ ไม่ได้ระบุการยกเลิกพรบ.ใดเป็นการเฉพาะ (ดังนั้นก่อนหน้านี้ไม่มีพรบ.การศึกษา ในลักษณะนี้มาก่อน)
3. ต่อไป คือ 978 คงสงสัยว่า 978 คืออะไร เป็นเทคนิคการจำ เพราะเป็นเลขที่เรียงกัน เพียงแต่สลับที่กัน ความหมาย คือ 9 หมวด 78 มาตรา นั่นเอง
หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
(มาตรา 6 - 9)
หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
(มาตรา 10 - 14)
หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา (มาตรา 15 - 21)
หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา (มาตรา 22 - 30)
หมวดที่ 5 การบริหารและจัดการศึกษา (มาตรา 31 - 46)
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47 - 51)
หมวดที่ 7 ครู คณาจารย์์และบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 52 - 57)
หมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(มาตรา 58 - 62)
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 63 - 69)
บทเฉพาะกาล (มาตรา 70 - 78)

*** นี่คือประเด็นหลักๆ ในการออกสอบ ในเรื่องวันประกาศ/บังคับใช้ ผู้รับสนอง หมวด/มาตราี้ ***โปรดท่องให้จำ

ถอดรหัส พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

•มาตรา 4 นิยาม หรือ คำจำกัดควา่ม
การศึกษา ข้อความที่น่าสนใจ คือ การสืบสานทางวัฒนธรรม ข้อลวง จะบอกว่า การสื่อสารทางวัฒนธรรม
(โปรดระวัง)
การศึกษาตลอดชีวิต ให้จำว่า ผสมผสาน ในระบบ นอกระบบ อัธยาศัย และมีคำต่อเนื่องว่า ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สถานศึกษา จะมีทั้งหมด 7 สถาน เรียงจากเล็กไปใหญ่ (ลองไปนั่งท่องดู)
มาตรฐานการศึกษา ตรงนี้ออกบ่อย ไปท่องเลย
การประกันคุณภาพภายใน ส่วนใหญ่จะออกว่า ประกันโดยใคร (บุคลากรของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด)
การประกันคุณภาพภายนอก ให้ท่องจำชื่อของ สมศ.นั้นแหละ
บุคลากรทางการศึกษา ตรงนี้ดูให้ดี เขาจะไม่ระบุ ครู เอาไว้ ข้อสอบจะถามว่าข้อใดไม่เป็น จะมี คร ูอยู่ในตัวเลือกด้วย ตอบข้อนั้นแหละ
*** นี่คือประเด็นหลักๆ ในการออกสอบ ในเรื่อง นิยาม / คำจำกัดความ *** โปรดท่องให้จำ

ถอดรหัส พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

• หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ
(มาตรา 6 - 9)
มาตรา 6 เป็นหลักการในการจัดการศึกษา
(โปรดท่องจำให้แม่น)
มาตรา 8 ออกสอบในหลายๆที่ เพราะมี 3 หัวข้อ อาจถามว่าข้อใดไม่ใช่ (โดยเพิ่มตัวลวงเข้า มา) ตัวลวงที่เพิ่มมาอาจเป็นข้อความที่อยู่ในมาตราอื่น ทำให้ลวงได้ดี ดังนั้นต้องแม่น
*** นี่คือประเด็นหลักๆ ในการออกสอบ ในหมวดที่ 1 ***
โปรดท่องให้จำ


When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

When I was young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows, day after day
Here's what my sweetheart said.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be
Will I be handsome, will I be rich
I tell them tenderly.

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
What will be, will be.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม