ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด

ติวสอบ ผู้บริหาร 4 ภาค

ติวสอบ ผู้บริหาร จ.นครปฐม 22-23 พย 57 โรงแรมเวล

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา จ.ศรีสะเกษ 2557

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา จ.ศรีสะเกษ 2557
ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา จ.ศรีสะเกษ 2557

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี 6 - 7 ธค 57

ติวสอบ ผู้บริหาร จ.พิษณุโลก 14-15 ธค 57

ติวสอบ ผู้บริหาร จ.สระแก้ว 20-21 ธค 57

ติวสอบ ผู้บริหาร จ.สกลนคร 27-28 ธค 57 โรงแรมอิมพีเรียล

คลิ๊ก "สมัครติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 30 จุด

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต ลูกผสม 4 จากท่าน ผอ.ชูใจให้มา

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต ลูกผสม 4 จากท่าน ผอ.ชูใจให้มา

ข้อที่ 1)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้วันที่เท่าไร ก. 23 ธ.ค. 2547
ข. 24 ธ.ค. 2547
ค. 20 ก.พ. 2551
ง. 21 ก.พ. 2551
ตอบ ง อย่าหลงกับฉบับแรก ใหม่ 20 21 กพ
ข้อที่ 2)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีกี่มาตรา ?
ก. 13
ข. 15
ค. 17
ง. 21
ตอบ ค
ข้อที่ 3)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลกระทบโดยตรงต่อพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กี่มาตรา ?
ก. 13
ข. 15
ค. 17
ง. 21
ตอบ ก ยกเลิก
ข้อที่ 4)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมจากข้อใด ?
ก. ครม.
ข. รัฐสภา
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ง. สภาการศึกษา
ตอบ ค
ข้อที่ 5)ก.ค.ศ. ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งกี่คน ?
ก. 5
ข. 7
ค. 8
ง. 10 ตอบ ค แหน่ง ทรง คุณ 8 9 9
ข้อที่ 6)กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ค.ศ. แตกต่างจากเดิมกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ค
ข้อที่ 7)ก.ค.ศ. โดยตำแหน่งข้อใดที่ปรากฏในฉบับเดิม ?
ก. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ตอบ ข
ข้อที่ 8)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. แตกต่างจากเดิมกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ข
ข้อที่ 9)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. ได้รับแต่งตั้งจากข้อใด ?
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
ง. สภาการศึกษา
ตอบ ก
ข้อที่ 10)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. ใหม่ที่ซ้ำกับฉบับเดิมคือข้อใด ?
ก. ด้านการบริหารองค์กร
ข. ด้านการจัดการความรู้
ค. ด้านการผลิตและพัฒนาครู
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก
ข้อที่ 11)อ.ก.ค.ศ. ตามพรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีกี่คน ?
ก. 9
ข. 10
ค. 11
ง. 12
ตอบ ง
ข้อที่ 12)อ.ก.ค.ศ. โดยตำแหน่งมีกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ข
ข้อที่13)ข้อใดเป็น อ.ก.ค.ศ. โดยตำแหน่ง ?
ก. ผู้แทน ก.ค.ศ.
ข. ผู้แทนครู
ค. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ผอ. สพท.
ตอบ ง
ข้อที่ 14)ผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.ก.ค.ศ. มีกี่คน ?
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
ตอบ ข
ข้อที่ 15)ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อ.ก.ค.ศ. ที่มาจากสายประถมมีกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ข
ข้อที่ 16)ข้อใดคือสัดส่วนโดยตำแหน่ง : คุณวุฒิ : ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ?
ก. 3 : 3 : 3
ข. 2 : 4 : 5
ค. 3 : 4 : 5
ง. 2 : 5 : 5
ตอบ ข
ข้อที่ 17)ข้อใดต่อไปนี้เป็น อ.ก.ค.ศ. ได้ ?
ก. สมชายเป็น ผอ.โรงเรียนและเป็นผู้แทน ก.ค.ศ.
ข. สมศรีเป็นครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. สมปองเป็นครู วิทยฐานะชำนาญการและเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. สมสมัยเป็นผู้แทนคุรุสภาแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ตอบ ค
ข้อที่ 18)ใครเป็นผู้แต่งตั้ง รอง ผอ.สถานศึกษา ?
ก. ผอ.สพท.
ข. อ.ก.ค.ศ.
ค. ผอ. สพท. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
ง. อ.ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
ตอบ ค
ข้อที่ 19)กรณีที่การดำเนินการ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง สามารถร้องทุกข์ต่อใคร ?
ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ก.ค.ศ.
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. ศาลปกครอง
ตอบ ข
ข้อที่ 20)ข้อใดคือเหตุผลในการออก พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ?
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ข. รองรับการกระจายอำนาจที่เพิ่มมากขึ้น
ค. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (4 ภาค 29 จุด)

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 1 สมรรถนะ

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก  เล่ม 1 สมรรถนะ
สมรรถนะ ก.ค.ศ.

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่
งาน 4 งาน

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ข 3 เล่ม พร้อม CD เนื้อหา (ฉบับปรับปรุงใหม่ V.4)

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก 6 ชุด (ปรับปรุงใหม่)
ชุด 1 สมรรถนะ
ชุด 2 งานในหน้าที่
ชุด 3 คลังข้อสอบ
ชุด 4 เรื่องเด่น
ชุด 5 กฎหมาย 5 เด่น
ชุด 6 สรุปย่อ + เทคนิคจำ
รวม 6 ชุด + DVD + EMS = 700 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ข 5 ชุด ปรับปรุง v.9
ชุด 1 กฎหมาย 58
ชุด 2 พลวัต 89
ชุด 3 รวมข้อสอบกฎหมายและพลวัต 1,000 - 3,000 ข้อ
ชุด 4 เพิ่มเติมเด่น
ชุด 5 สรุปย่อ +เทคนิคจำ

พร้อม DVD เนื้อหาฉบับเต็ม ไฟล์บรรยาย คลังข้อสอบ พลวัต สรุปย่อสั้น มีเทคนิคการจำ
ชุดรวม + DVD ราคา 700 บาท(รวมค่าจัดส่งแล้ว)
ชุดแยกเล่ม (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
เล่มที่ 1 สรุปย่อกฎหมาย + DVD ราคา ชุดละ 250 บาท
เล่มที่ 2 สรุปย่อพลวัต + DVD ราคา ชุดละ 300 บาท
เล่มที่ 3 รวมข้อสอบกฎหมายและพลวัต + DVD ชุดละ 300 บาท
เล่มที่ 4 เพื่มเติมเด่น + DVD ชุดละ 150 บาท
ชุด 5 สรุปย่อ เทคนิคจำ + DVD ชุดละ 100 บาท

(ทุกชุด + เรื่องปรับปรุงใหม่ ทันสมัย)
(ทุกชุด ทุกรูปแบบ จัดส่งด่วนระบบ EMS ครับท่าน)
(มีเวลาน้อย...ก็อ่านทัน , มีเวลามาก...ก็ดูฉบับเต็ม)


สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ
สรุปรวมข้อสอบสมรรถนะ-งานในหน้าที่ 4 งาน

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม