หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต ลูกผสม 4 จากท่าน ผอ.ชูใจให้มา

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต ลูกผสม 4 จากท่าน ผอ.ชูใจให้มา

ข้อที่ 1)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้วันที่เท่าไร ก. 23 ธ.ค. 2547
ข. 24 ธ.ค. 2547
ค. 20 ก.พ. 2551
ง. 21 ก.พ. 2551
ตอบ ง อย่าหลงกับฉบับแรก ใหม่ 20 21 กพ
ข้อที่ 2)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีกี่มาตรา ?
ก. 13
ข. 15
ค. 17
ง. 21
ตอบ ค
ข้อที่ 3)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลกระทบโดยตรงต่อพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กี่มาตรา ?
ก. 13
ข. 15
ค. 17
ง. 21
ตอบ ก ยกเลิก
ข้อที่ 4)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมจากข้อใด ?
ก. ครม.
ข. รัฐสภา
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ง. สภาการศึกษา
ตอบ ค
ข้อที่ 5)ก.ค.ศ. ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งกี่คน ?
ก. 5
ข. 7
ค. 8
ง. 10 ตอบ ค แหน่ง ทรง คุณ 8 9 9
ข้อที่ 6)กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ค.ศ. แตกต่างจากเดิมกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ค
ข้อที่ 7)ก.ค.ศ. โดยตำแหน่งข้อใดที่ปรากฏในฉบับเดิม ?
ก. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ตอบ ข
ข้อที่ 8)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. แตกต่างจากเดิมกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ข
ข้อที่ 9)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. ได้รับแต่งตั้งจากข้อใด ?
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
ง. สภาการศึกษา
ตอบ ก
ข้อที่ 10)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. ใหม่ที่ซ้ำกับฉบับเดิมคือข้อใด ?
ก. ด้านการบริหารองค์กร
ข. ด้านการจัดการความรู้
ค. ด้านการผลิตและพัฒนาครู
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก
ข้อที่ 11)อ.ก.ค.ศ. ตามพรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีกี่คน ?
ก. 9
ข. 10
ค. 11
ง. 12
ตอบ ง
ข้อที่ 12)อ.ก.ค.ศ. โดยตำแหน่งมีกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ข
ข้อที่13)ข้อใดเป็น อ.ก.ค.ศ. โดยตำแหน่ง ?
ก. ผู้แทน ก.ค.ศ.
ข. ผู้แทนครู
ค. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ผอ. สพท.
ตอบ ง
ข้อที่ 14)ผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.ก.ค.ศ. มีกี่คน ?
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
ตอบ ข
ข้อที่ 15)ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อ.ก.ค.ศ. ที่มาจากสายประถมมีกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ข
ข้อที่ 16)ข้อใดคือสัดส่วนโดยตำแหน่ง : คุณวุฒิ : ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ?
ก. 3 : 3 : 3
ข. 2 : 4 : 5
ค. 3 : 4 : 5
ง. 2 : 5 : 5
ตอบ ข
ข้อที่ 17)ข้อใดต่อไปนี้เป็น อ.ก.ค.ศ. ได้ ?
ก. สมชายเป็น ผอ.โรงเรียนและเป็นผู้แทน ก.ค.ศ.
ข. สมศรีเป็นครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. สมปองเป็นครู วิทยฐานะชำนาญการและเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. สมสมัยเป็นผู้แทนคุรุสภาแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ตอบ ค
ข้อที่ 18)ใครเป็นผู้แต่งตั้ง รอง ผอ.สถานศึกษา ?
ก. ผอ.สพท.
ข. อ.ก.ค.ศ.
ค. ผอ. สพท. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
ง. อ.ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
ตอบ ค
ข้อที่ 19)กรณีที่การดำเนินการ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง สามารถร้องทุกข์ต่อใคร ?
ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ก.ค.ศ.
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. ศาลปกครอง
ตอบ ข
ข้อที่ 20)ข้อใดคือเหตุผลในการออก พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ?
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ข. รองรับการกระจายอำนาจที่เพิ่มมากขึ้น
ค. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม