ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557-2558

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2557-2558
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

คลิ๊ก "สมัครติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา 4 ภาค 29 จุด

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต ลูกผสม 4 จากท่าน ผอ.ชูใจให้มา

ข้อสอบกฎหมายและพลวัต ลูกผสม 4 จากท่าน ผอ.ชูใจให้มา

ข้อที่ 1)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้วันที่เท่าไร ก. 23 ธ.ค. 2547
ข. 24 ธ.ค. 2547
ค. 20 ก.พ. 2551
ง. 21 ก.พ. 2551
ตอบ ง อย่าหลงกับฉบับแรก ใหม่ 20 21 กพ
ข้อที่ 2)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีกี่มาตรา ?
ก. 13
ข. 15
ค. 17
ง. 21
ตอบ ค
ข้อที่ 3)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีผลกระทบโดยตรงต่อพรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กี่มาตรา ?
ก. 13
ข. 15
ค. 17
ง. 21
ตอบ ก ยกเลิก
ข้อที่ 4)พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมจากข้อใด ?
ก. ครม.
ข. รัฐสภา
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ง. สภาการศึกษา
ตอบ ค
ข้อที่ 5)ก.ค.ศ. ที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งกี่คน ?
ก. 5
ข. 7
ค. 8
ง. 10 ตอบ ค แหน่ง ทรง คุณ 8 9 9
ข้อที่ 6)กรรมการโดยตำแหน่งของ ก.ค.ศ. แตกต่างจากเดิมกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ค
ข้อที่ 7)ก.ค.ศ. โดยตำแหน่งข้อใดที่ปรากฏในฉบับเดิม ?
ก. ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ง. เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ตอบ ข
ข้อที่ 8)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. แตกต่างจากเดิมกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ข
ข้อที่ 9)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. ได้รับแต่งตั้งจากข้อใด ?
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
ง. สภาการศึกษา
ตอบ ก
ข้อที่ 10)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. ใหม่ที่ซ้ำกับฉบับเดิมคือข้อใด ?
ก. ด้านการบริหารองค์กร
ข. ด้านการจัดการความรู้
ค. ด้านการผลิตและพัฒนาครู
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก
ข้อที่ 11)อ.ก.ค.ศ. ตามพรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มีกี่คน ?
ก. 9
ข. 10
ค. 11
ง. 12
ตอบ ง
ข้อที่ 12)อ.ก.ค.ศ. โดยตำแหน่งมีกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ข
ข้อที่13)ข้อใดเป็น อ.ก.ค.ศ. โดยตำแหน่ง ?
ก. ผู้แทน ก.ค.ศ.
ข. ผู้แทนครู
ค. ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ง. ผอ. สพท.
ตอบ ง
ข้อที่ 14)ผู้ทรงคุณวุฒิของ อ.ก.ค.ศ. มีกี่คน ?
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
ตอบ ข
ข้อที่ 15)ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อ.ก.ค.ศ. ที่มาจากสายประถมมีกี่คน ?
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4
ตอบ ข
ข้อที่ 16)ข้อใดคือสัดส่วนโดยตำแหน่ง : คุณวุฒิ : ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ?
ก. 3 : 3 : 3
ข. 2 : 4 : 5
ค. 3 : 4 : 5
ง. 2 : 5 : 5
ตอบ ข
ข้อที่ 17)ข้อใดต่อไปนี้เป็น อ.ก.ค.ศ. ได้ ?
ก. สมชายเป็น ผอ.โรงเรียนและเป็นผู้แทน ก.ค.ศ.
ข. สมศรีเป็นครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. สมปองเป็นครู วิทยฐานะชำนาญการและเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง. สมสมัยเป็นผู้แทนคุรุสภาแต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ตอบ ค
ข้อที่ 18)ใครเป็นผู้แต่งตั้ง รอง ผอ.สถานศึกษา ?
ก. ผอ.สพท.
ข. อ.ก.ค.ศ.
ค. ผอ. สพท. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
ง. อ.ก.ค.ศ. โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.
ตอบ ค
ข้อที่ 19)กรณีที่การดำเนินการ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้ใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง สามารถร้องทุกข์ต่อใคร ?
ก. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ก.ค.ศ.
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ง. ศาลปกครอง
ตอบ ข
ข้อที่ 20)ข้อใดคือเหตุผลในการออก พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ?
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ข. รองรับการกระจายอำนาจที่เพิ่มมากขึ้น
ค. การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (4 ภาค 29 จุด)

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ เขียนโดย ผอ.นิกร เพ็งลี

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 1 สมรรถนะ

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก  เล่ม 1 สมรรถนะ
สมรรถนะ ก.ค.ศ.

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่

คูมือเตรียมสอบผุู้บริหาร ภาค ก เล่ม 2 งานในหน้าที่
งาน 4 งาน

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ข 3 เล่ม พร้อม CD เนื้อหา (ฉบับปรับปรุงใหม่ V.4)

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก 6 ชุด (ปรับปรุงใหม่)
ชุด 1 สมรรถนะ
ชุด 2 งานในหน้าที่
ชุด 3 คลังข้อสอบ
ชุด 4 เรื่องเด่น
ชุด 5 กฎหมาย 5 เด่น
ชุด 6 สรุปย่อ + เทคนิคจำ
รวม 6 ชุด + DVD + EMS = 700 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ข 5 ชุด ปรับปรุง v.9
ชุด 1 กฎหมาย 58
ชุด 2 พลวัต 89
ชุด 3 รวมข้อสอบกฎหมายและพลวัต 1,000 - 3,000 ข้อ
ชุด 4 เพิ่มเติมเด่น
ชุด 5 สรุปย่อ +เทคนิคจำ

พร้อม DVD เนื้อหาฉบับเต็ม ไฟล์บรรยาย คลังข้อสอบ พลวัต สรุปย่อสั้น มีเทคนิคการจำ
ชุดรวม + DVD ราคา 700 บาท(รวมค่าจัดส่งแล้ว)
ชุดแยกเล่ม (รวมค่าจัดส่งแล้ว)
เล่มที่ 1 สรุปย่อกฎหมาย + DVD ราคา ชุดละ 250 บาท
เล่มที่ 2 สรุปย่อพลวัต + DVD ราคา ชุดละ 300 บาท
เล่มที่ 3 รวมข้อสอบกฎหมายและพลวัต + DVD ชุดละ 300 บาท
เล่มที่ 4 เพื่มเติมเด่น + DVD ชุดละ 150 บาท
ชุด 5 สรุปย่อ เทคนิคจำ + DVD ชุดละ 100 บาท

(ทุกชุด + เรื่องปรับปรุงใหม่ ทันสมัย)
(ทุกชุด ทุกรูปแบบ จัดส่งด่วนระบบ EMS ครับท่าน)
(มีเวลาน้อย...ก็อ่านทัน , มีเวลามาก...ก็ดูฉบับเต็ม)


สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ

ข้อสอบเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก เล่ม 3 คลังข้อสอบ
สรุปรวมข้อสอบสมรรถนะ-งานในหน้าที่ 4 งาน

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

ข้อสอบออนไลน์ ล่าสุด (จากหลาย 100 ชุด)

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม

ห้องสนทนา ติวสอบดอทคอม
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม