หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2557

มติศาลรธน.ชี้!'เลื่อนลต.'ทำได้

ข้อสอบออนไลน์ (สอบครู-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด

ติวสอบออนไลน์ ชุด นโยบายรัฐบาล


ลิงค์ข้อสอบ  ที่เกี่ยวข้องกับ  "นโยบายรัฐบาล"  โดย ติวสอบดอทคอม

คลิ๊ก )  สมัครติวสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 กรณีปกติ + พิเศษ (20 จุด) ที่มติศาลรธน.ชี้!'เลื่อนลต.'ทำได้

'ศาลรธน.'ชี้'เลื่อนลต.'ทำได้ ให้'นายกฯ-ประธานกกต.'หารือร่วมกันออก'พ.ร.ฎ.เลือกตั้งใหม่'
          วันที่ 24 ม.ค.57 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ  องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มมีการประชุมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจระหว่างองค์กร ในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ หลังจากที่ทาง กกต. มองว่า การเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ มีอุปสรรคและปัญหาหลายประการ

          ทั้งนี้ ยังขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ในกรณีที่หากมีเหตุจำเป็นนั้นจะสามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การประชุมพิจารณาขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในวันนี้ ที่ประชุมจะมีการอภิปรายและแถลงความเห็นด้วยวาจา ก่อนจะลงมติในคำวินิจฉัย โดยผลการประชุมนั้น จะมีการเผยแพร่ให้ทราบต่อไป

          บรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญ เนืองแน่นไปด้วยสื่อมวลชนหลากหลายสำนัก ที่เฝ้าติดตามทำข่าวในประเด็นนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวันเลือกตั้ง และอยู่ในความสนใจของประชาชน
          ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 214 ที่ขอให้วินิจฉัยว่า การกำหนดวันเลือกตั้งขึ้นใหม่สามารถทำได้หรือไม่ และอำนาจในการกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ เป็นอำนาจขององค์กรใด ภายหลังการพิจารณานานกว่า 7 ชั่วโมง 
          สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าว ระบุว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า วันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร สามารถกำหนดขึ้นใหม่ได้ เนื่องจาก เห็นว่า บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 วรรคสอง ไม่ได้บังคับเด็ดขาดว่า จะมีการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ไม่ได้เลย เพราะหากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นขัดขวางทำให้การจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามกำหนดเดิม ไม่อาจดำเนินการให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญได้ หรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ ความมั่นคงแห่งรัฐ หรือภัยพิบัติสาธารณะอันสำคัญ ก็สามารถกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ จากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรได้ตามสภาพการณ์แห่งความจำเป็น เหมือนกรณีเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วในประเทศไทย เมื่อครั้งใช้รัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งวันเลือกตั้งทั่วไปที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2549 เป็นวันที่ 2 เม.ย.2549 ต้องถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2549 ที่ได้กำหนดให้มีวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่เป็นวันที่ 15 ต.ค.2549 หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดให้การเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 เม.ย.2549 ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากดำเนินการไปไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้
          นอกจากนี้ ยังมีมติเสียงข้างมากเห็นว่า การกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปขึ้นใหม่นั้น เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากเห็นว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 235 บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และวรรคสองบัญญัติให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 มาตรา 5 ก็บัญญัติให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีด้วย เพื่อให้บุคคลทั้งสอง เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งทั่วไป ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
          “ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าหากมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่จากวันเลือกตั้งทั่วไปเดิม ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายจะต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธารณะและความเสียหายร้ายแรงมิให้เกิดแก่ประเทศชาติ หรือประชาชนด้วยความสุจริตและถือประโยชน์ของประเทศชาติและสันติสุขของประชาชนเป็นสำคัญ หากมีเหตุที่จะนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศชาติหรือประชาชนอันเนื่องมาจากการจัดการเลือกตั้งทั่วไป คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ชอบที่จะต้องแจ้งให้กับนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ”เอกสารข่าว ระบุ
          ด้านนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า การวินิจฉัยเป็นการพิจารณาตามคำร้องว่า สามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่ และอำนาจเป็นขององค์กรใด ซึ่งคำวินิจฉัยนี้เป็นแนวทางในวิธีปฏิบัติและเป็นคำวินิจฉัยกว้างๆ ซึ่งสุดท้ายก็แล้วแต่ 2 องค์กรที่ปรากฏตามคำร้องจะนำคำวินิจฉัยไปปฏิบัติตามหรือไม่ ส่วนรัฐบาลจะไม่มาหารือกับ กกต.หรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องของรัฐบาล เพราะคำวินิจฉัยไม่ได้เป็นการไปออกคำสั่ง
          ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในการประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ มีตุลาการฯเข้าประชุมเพียง 8 คน ขาดนายชัช ชลวร เนื่องจากลาประชุมโดยการพิจารณาในประเด็นที่ 2 มติเสียงข้างมากดังกล่าว 7 ต่อ 1 โดย 1 เสียงข้างน้อย คือนายนุรักษ์ มาประณีต เห็นว่า เป็นอำนาจเต็มของ กกต.ที่จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมา เชื่อว่า การพิจารณากำหนดวันเลือกตั้งใหม่ของนายกรัฐมตรีและประธานกกต.ที่จะต้องมีการหารือกันนั้น น่าจะยึดแนวทางเหมือนปี 2549 โดยอาจจะต้องมีการประชุมหารือกับทุกพรรคการเมือง และวันเลือกตั้งใหม่ที่จะกำหนดขึ้นนั้นก็น่าจะอยู่ในกรอบระยะเวลา 180 วัน นับแต่มีการยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2556 


ตุลาการ.รธน.ยันไม่กังวลตัดสินวันลต.

          ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยันว่า ไม่กังวลใจ ในการวินิจฉัยคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ที่ขอให้ตัดสินกรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่าง กกต.และรัฐบาลในการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ว่าทำได้หรือไม่ ซึ่งคงจะวินิจฉัยไปตามคำขอที่ยื่นมา แต่ไม่ขอเปิดเผยถึงแนวทางการตัดสินว่าจะออกมาในทิศทางใด ซึ่งจะต้องรอฟังมติในช่วงบ่ายอีกครั้ง
  
          ด้าน นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง ก่อนจะลงมติส่วนแนวทางการตัดสินนั้น ไม่ขอเปิดเผยทิศทาง แต่เชื่อว่าองค์คณะตุลาการ จะยึดหลักของเหตุผลและดุลพินิจ จาก 2 คำขอ ของ กกต. เป็นเงื่อนไขประกอบการวินิจฉัยเป็นสำคัญ ขณะที่ นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. ระบุว่า ได้เตรียมการรองรับเอาไว้แล้ว ไม่ว่าผลของศาลรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัยออกมาในทิศทางใดซึ่ง กกต. คงไม่ไปก้าวล่วง และไม่ขอประเมินผลการตัดสินจะชี้ให้เป็นอำนาจขององค์กรใด เลื่อนวันเลือกตั้งได้ ระหว่าง กกต. และรัฐบาล ซึ่งจะต้องรอผลการตัดสินของศาลก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการได้อย่างไรต่อไป ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาในแนวทางใด กกต. ก็พร้อมจะเร่งดำเนินการตามอย่างเร็วที่สุด
  
          ส่วน นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้ปรึกษาหารือรัฐมนตรีหลายคนบ้างแล้ว ในกรณีศาลรัฐธรรมนูญ จะวินิจฉัยอำนาจเลื่อนวันเลือกตั้งเป็นของรัฐบาล หรือ กกต. ทั้งนี้ ไม่ว่าผลของศาลจะออกมาในทิศทางใด รัฐบาลก็พร้อมน้อมรับ และต้องดำเนินการตาม แต่ยืนยันว่าไม่หวั่นไหว หากศาลจะตัดสินให้เป็นอำนาจ กกต. กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ โดยรัฐบาลจะยังเดินหน้าทำงานเพื่อบ้านเมืองต่อ แต่ยอมรับว่า หากต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปจะกระทบและสร้างความเสียหายให้กับผู้สมัครของพรรคเพื่อไทย เพราะได้เตรียมพร้อมเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้ว และในวันนี้ จะนัดประชุมพรรคเพื่อไทย เพื่อประเมินผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนเตรียมดำเนินการอย่างไรต่อไป
  
          ขณะที่ นายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย หรือ คปท.ระบุว่า การเลื่อนการเลือกตั้ง สามารถดำเนินการได้ทั้ง 2 ฝ่าย กฎหมายไม่ได้มีข้อห้าม แต่เพื่อให้การบริหารงาน และสามารถทำงานร่วมกันได้ต้องมีการประสานงานร่วมกัน ฉะนั้น ในขณะนี้ กกต. เป็นผู้มีสิทธิ์ขาดในการกำหนดอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งกระบวนการ ซึ่งหากการเลือกตั้งเป็นปัญหา หรือ มีอุปสรรค กกต. ก็สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ อย่างไรก็ตาม คงต้องรอฟังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ อีกครั้ง ซึ่งผลที่ออกมาจะมีส่วนต่อการตัดสินใจเคลื่อนไหว ของ คปท. ด้วย และยืนยันว่า คปท.ไม่เห็นด้วยที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปประเทศ


"สมชัย" คาดคุย "นายกฯ" ได้ 27 ม.ค.หลัง "ศาลรธน." มีคำวินิจฉัย
          นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่า สามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้ใหม่ โดยให้ประธานกกต.และนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกัน ว่า คำวินิจฉัยนี้ถือเป็นทางออกที่ดี เป็นประตูอีกบานหนึ่งที่เปิดให้กับรัฐบาลที่ไม่ใช่มองแค่การเลือกตั้งอย่างเดียว ที่จะเป็นทางออก แต่ชี้ให้เห็นว่า ข้อกฎหมายสามารถเลื่อนการจัดการเลือกตั้งได้ แต่ทั้งนี้ กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการออกพระราชกฤษฎีกาเลือกต้ังใหม่ ตนคิดว่า น่าจะใช้เวลาไม่นาน เพราะระหว่างนั้นรัฐบาลก็คงต้องรักษาการอยู่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าน่าจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไป 3 เดือน ทั้งนี้ คาดว่า กกต.น่าจะมีการนัดหารือกับรัฐบาลและพรรคการเมืองต่างๆ ในวันที่ 27 ม.ค.นี้ และคาดว่า หากมีการหารือกันแล้วก็อาจจะมีการออก พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 26 ม.ค.นี้ ก็ยังคงมีการเลือกตั้งต่อไปจนกว่าจะได้มีการหารือระหว่าง กกต.กับรัฐบาล


 ที่มา ; นสพ.คมชัดลึก

... เน็ตช้า คลิ๊กที่ http://tuewsob.blogspot.com

... ห้องวิชาเอกครู คลิ๊กที่ http://uewsob2011.blogspot.com

... (ห้องข้อสอบใหม่) ..สอบครู..สอบผู้บริหาร..สอบบุคลากร ที่


"ติวสอบดอทคอม "
ผอ.นิกร  เพ็งลี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม