หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 

-นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู + การศึกษาไทยศตวรรษ 21 นี่

-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2559

            -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่

   

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 434/2559การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี

 จังหวัดกาญจนบุรี - พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (Kanchanaburi Special Economic Development Zone) เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
 พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับมอบหมายเป็นผลัดเวรเฝ้าฯ ในพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 10 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยนอกจากเชียงราย ตาก สงขลา นราธิวาส มุกดาหาร นครพนม หนองคาย สระแก้ว และตราด ประกอบด้วย 2 ตำบลในอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ ต.แก่งเสี้ยน และ ต.บ้านเก่า เป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพใน 4 ด้าน คือ นิคมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การเกษตรกรรม และการค้าผ่านแดนแต่ขณะนี้ในพื้นที่กาญจนบุรีอาจจะยังไม่กระทบชัดเจนมากนัก จนกว่าท่าเรือทวายซึ่งกำลังก่อสร้างใกล้จุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า จะแล้วเสร็จ จะกลายเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกของประเทศ ซึ่งจะสอดรับกับแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ที่จะจัดตั้งเพิ่มขึ้นในพื้นที่ จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง อีกด้วย

 การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้เน้นจัดการศึกษาเพื่อเตรียมคนรองรับพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทุกระดับ ซึ่งพบว่าคุณภาพการจัดการศึกษาของ จ.กาญจนบุรี ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ O-NET ค่าเฉลี่ยใน 5 กลุ่มสาระหลัก และผู้เรียนมีอัตราการเรียนต่อในระดับค่อนข้างสูง ที่สำคัญคือ มีภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งชุมชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจำนวนมาก
 การดำเนินการบูรณาการจัดการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ "มุ่งจัดการศึกษา เตรียมคนรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี" โดยดำเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 ระยะเร่งด่วน (กำลังดำเนินการ ปีงบประมาณ 2559)
 •  พัฒนาและจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อให้สถานศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการสร้างคน โดยการให้การศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ และความต้องการของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียน 6 ด้าน ได้แก่ ความรู้และทักษะ เจตคติ คุณธรรม ภาษา ทักษะอาชีพ และภูมิคุ้มกันครอบคลุมเนื้อหาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
 •  ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการที่ดี ที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้สู่ทักษะอาชีพ
 •  ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 •  ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม ให้ความรู้ชุมชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพิเศษ
 •  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
 ระยะสั้น (ปีการศึกษา 2560)
 •  นำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปใช้จริง พร้อมทั้งมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2
 •  ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กับทุกโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 2 ตำบล คือ ต.บ้านเก่า และ ต.แก่งเสี้ยน
 •  จัดหาสื่อ หนังสือ วัสดุฝึก อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
 •  ยกระดับความสามารถของผู้เรียน เพื่อให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะในการทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมินระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถีประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิดบนพื้นฐาน Competency Based, Technology Based, Green Technology, Creative Economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาท
 •  เตรียมผู้เรียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยเพิ่มจำนวนสถานศึกษา English Program (EP) และ Mini English Program (MEP) ใช้หลักสูตร/สื่อต่างประเทศ สนับสนุนการฝึกงานต่างประเทศ ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ภาษาประเทศคู่ค้า
 ระยะยาว (ปี 2560 เป็นต้นไป)
 •  เพิ่มช่องทางการเรียนอาชีวศึกษา ด้วยอาชีวะทางไกลและเครือข่ายวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-radio Network)
 •  ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามความต้องการของพื้นที่ และการให้บริการกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อาทิ คนพิการ ผู้สูงวัย ฯลฯ
 •  ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนความพร้อมในด้านฮาร์ดแวร์ สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการประกวดสื่อ/สื่อออนไลน์ และจัดตั้งวิทยาลัยต้นแบบการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
 •  สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา
 •  จัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ตามที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ได้ร่วมมือกันจัดขึ้น เช่น โลจิสติกส์ โรงแรมและการท่องเที่ยว อัญมณีและเครื่องประดับ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์เล็ก เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ตัวถังและสี เป็นต้น
 •  ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความสำเร็จของการจัดการศึกษา เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 •  ศึกษา วิจัยหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาให้มีศักยภาพเข้ากับบริบทของพื้นที่ให้มากที่สุด
ในการประชุมในครั้งนี้ ผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้เสนอความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการเตรียมความพร้อม การจัดการปัญหา และการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนการศึกษาและหลักสูตรให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีต่อไป
 
 จังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi) เป็นจังหวัดชายแดนด้านทิศตะวันตกของประเทศ ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีด่านชายแดนถาวรที่เพิ่งจะได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 คือ ด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี สภาพภูมิประเทศของกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีผืนป่าและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารผลิตพลังงานไฟฟ้าและน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย
 สภาพทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา กาญจนบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประมาณ 90,000 ล้านบาท เป็นอันดับที่ 24 ของประเทศ และลำดับที่ 2 ของจังหวัดภาคตะวันตก รายได้เฉลี่ยประมาณ 110,000 บาท/คน/ปี เป็นลำดับที่ 26 ของประเทศ ลำดับที่ 4 ของจังหวัดในภาคตะวันตก
 รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสาขาเกษตร ร้อยละ 25.22 สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) ร้อยละ 21.46 สาขาการขายส่งขายปลีกฯ ร้อยละ 17.83 สาขาการท่องเที่ยว ร้อยละ 11.10 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ 24.39 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ณ ราคาคงที่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4.5


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

-คลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม