หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 327/2561นโยบายการจัดการศึกษาพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาผู้มีความต้องการพิเศษและผู้ด้อยโอกาส เข้าร่วมกว่า 200 คน
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ต้องการมาสื่อสารถึงนโยบายการพัฒนาการศึกษาพิเศษในช่วงเวลาของ Roadmap ที่เหลืออยู่ เพราะเรื่องของการดูแลเด็กพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้วัดถึงความเจริญของประเทศนั้น ๆ ว่าให้ความสำคัญและมีระบบดูแลทรัพยากรมนุษย์ดีเพียงใด ในส่วนของประเทศไทยเชื่อว่าในเรื่องของการดูแลเด็กพิเศษเราไม่ได้แพ้ชาติใด ๆ และแม้จะยังมีปัญหาบางจุดและมีงบประมาณน้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ก็ยิ่งต้องจัดระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในส่วนของนโยบายศึกษาธิการ จะไม่ดูแลเด็กพิเศษคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่จะกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นระบบการจัดการศึกษาพิเศษใหม่ จากพื้นฐานที่มีอยู่จริงและสิ่งที่ดำเนินการไว้แล้ว พร้อมน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้คือ “เมื่อต้องแก้ปัญหา ควรมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ ก่อน” โดยจะดำเนินการใน 2 เรื่อง คือ
     1) การบริหารจัดการงบประมาณ ตามรูปแบบการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจร (คูปองครู) เพื่อกระจายงบประมาณสำหรับการจัดการศึกษาพิเศษที่มีอยู่กว่า 1,000 ล้านบาท ลงไปถึงเด็กและสถานศึกษาจริง ๆ โดยให้ฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่เสนอแผนงานโครงการขึ้นมายังส่วนกลาง ที่จะทำให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการมากที่สุด ซึ่งในปีแรก ๆ อาจจะยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี และเชื่อว่าในปีต่อ ๆ ไป ทุกฝ่ายก็จะเรียนรู้และนำมาพัฒนาปรับปรุงให้การทำงานดีขึ้นเรื่อย ๆ ได้
     2) การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหาร ทั้งระดับผู้อำนวยการสำนักและผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ควรมีการจัดระบบการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความชำนาญงานเฉพาะทางการศึกษาพิเศษ มีประสบการณ์และผูกพันในงานที่ทำ จึงจะสามารถผลักดันงานไปข้างหน้าได้ โดยในอนาคตก็จะนำหลักการเช่นนี้ มาปรับใช้กับการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารเฉพาะทางอื่นในหน่วยงานของ สพฐ.ด้วย อาทิ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, สำนักทดสอบทางการศึกษา, สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นต้น
ดังนั้น การเริ่มต้นการทำงานแบบใหม่อย่างถูกต้อง เปรียบเสมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรก ด้วยการจัดระบบการสรรหาผู้บริหารที่ดี มีความเข้าใจประสบการณ์ความชำนาญงานเฉพาะทางมาสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่การจัดการศึกษาเด็กพิเศษอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มอบเลขาธิการ กพฐ. ร่างมาตรฐานการเข้าสู่ตำแหน่งเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา และหาแนวทางจัดสรรงบประมาณลงไปให้ถึงตัวเด็กมากที่สุด โดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญและความจำเป็นอย่างสมดุลตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป พร้อมดึงชุมชน ผู้ปกครอง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม