หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

ข่าวที่ 324/2561หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล "พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์

จังหวัดสงขลา - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการและคณะทำงาน "เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์" ครั้งที่2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ อธิการบดี/ผู้แทนของมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5 แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3, ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า (คปต.ส่วนหน้า), ผู้อำนวยการสันติวิธี, ผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), ผู้แทน กอ.รมน., หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ของคณะอำนวยการและคณะทำงาน ถือว่าเป็นการทำงานเชิงกลไกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในพื้นที่ จชต. ที่มีความก้าวหน้าตามลำดับ นับตั้งแต่มีพิธีมอบบันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ (Southern Universities' Networking for Multicultural Societies and Human Development) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย 5 แห่งใน จชต. ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และสถานศึกษาอาชีวศึกษา 18 แห่งในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาในพื้นที่
การประชุมในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าพิธีมอบบันทึกความเข้าใจดังกล่าว และรับทราบการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ (Multicultural Societies and Human Development) ของหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น
  • การปฐมนิเทศแกนนำนักศึกษา และการขับเคลื่อนค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา เครือข่าย มหาวิทยาลัย สถาบันการพลศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา จชต.ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมทำให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และสร้างเครือข่ายแกนนำนิสิตนักศึกษาที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม
  • ค่ายพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดมาแล้ว ครั้ง ได้ผลเป็นอย่างดีกับการสร้างผู้นำเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมใน จชต. โดยผลการประเมินการเข้าค่ายพบว่าค่าเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนและหลังอบรมสูงขึ้นมาโดยตลอด จึงจะยกระดับค่ายพัฒนารุ่นที่ ให้ลงตัวมากขึ้น ที่จะเน้นให้เด็กร่วมกันถกแถลงหัวข้อ สะท้อนความคิดเห็น วิเคราะห์ และแยกแยะให้มากขึ้น
  • ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กันยายนที่ผ่านมา ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อ.เมืองสงขลา
  • กรอบแนวคิดในการจัดชุดความรู้สังคมพหุวัฒนธรรมใน จชต. ซึ่งจะมีการจัดทำชุดความรู้ที่แสดงให้เห็นถึงเค้าโครงชุดความรู้ของประวัติศาสตร์ในพื้นที่และชาติพันธุ์เพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น
พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การประชุมครั้งนี้ถือว่าดำเนินไปอย่างมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งที่หน่วยงานและสถานศึกษาเกิดความร่วมมือเชิงวิชาการ นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหานำพาสันติสุขสู่พื้นที่ จชต.อย่างยั่งยืนในมิติการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายมหาวิทยาลัย สถาบันการอาชีวศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ ที่อาสามาทำงานร่วมกัน ในการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม จชต. ด้วยความแน่นแฟ้น ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม