หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 440/2561พิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี 2561

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้พระราชทานให้แก่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ใน สาขาวิชา พร้อมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในหัวข้อ “อุดมศึกษากับความท้าทาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” จัดโดยที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์แห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผศ.ดร.ธีระชน พลโยธา ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.), คณะกรรมการบริหารของ ปอมท. และคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วม เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีความพยายามในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด และพัฒนาตนเองอย่างรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ปอมท. ในฐานะที่เป็นองค์กรเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้สภาคณาจารย์และพนักงาน มศว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “อุดมศึกษากับความท้าทายภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก” เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับความคิด และมุมมองต่อปัญหาการอุดมศึกษา นำไปสู่การเตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทเรื่องการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ที่มาร่วมให้มุมมองและแนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และยังเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการประกาศรางวัลผลงานด้านการวิจัยในสาขาต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วรรณกรรม และศิลปกรรม
นอกจากนี้ ยังมีงานที่สำคัญที่สุดของการประชุมครั้งนี้ ก็คือ “การเชิดชูเกียรติอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่ง ปอมท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และเป็นการคัดเลือกที่มีความยากลำบากในการตัดสิน เพราะมีผลงานดีเด่นของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาจำนวนมาก
โดยในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” รวมจำนวน 6 สาขาวิชา เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการผู้ดำเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดการประชุมอย่างหาที่สุดมิได้ ดังนี้
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
   2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทวีศักดิ์ แทนวันดี มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   3. ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสังคมศาสตร์
   4. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์
   5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาศิลปกรรมศาสตร์
   6. รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขารับใช้สังคม

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม