หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ข่าวที่ 409/2561 เลื่อนสอบ GAT/PAT เป็น 16-19 ก.พ.62 หลบเลือกตั้ง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตรา​จารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นำโดย ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธาน ทปอ. รวมทั้ง รศ.นพ.ดร.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ประธานคณะอนุกรรมการระบบสารสนเทศ TCAS62 และคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สกอ. โดยมี 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. มีมติเลื่อนการสอบ GAT/PAT เร็วขึ้นจากเดิม 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดทดสอบวัดความถนัดทางทั่วไป (GAT) และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ซึ่งตรงกับช่วงของการเลือกตั้ง เห็นว่าควรเลื่อนการสอบเพื่อเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีมติเลื่อนการจัดสอบ GAT/PAT จากเดิมกำหนดสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 เลื่อนเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งไปยังโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอบภาคปลายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง สพฐ.ได้ยืนยันว่า สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาได้ ส่วนปฏิทินการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หรืออื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม ที่ประชุมเห็นว่า การเลื่อนสอบเร็วขึ้นทำให้เด็กช่วยลดความเครียด แต่หากเลื่อนช้าออกไป อาจกระทบกับการสอบ TCAS62 ได้ 2. ให้โรงเรียนทุกสังกัดส่งระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ ทปอ. ภายใน 16 พ.ย.61 รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมหารือถึงการดำเนินงาน TCAS ที่ผ่านมา พบปัญหาการส่งระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ ทปอ. ล่าช้า ทำให้การประมวลผลข้อมูลล่าช้าไปด้วย และในปีนี้ยังพบว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลอีกกว่า 1,300 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 300 แห่ง และโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ อีกกว่า 1,000 แห่ง ในส่วนของ สพฐ. ได้สั่งการให้ประสานไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 300 แห่ง เพื่อจัดส่ง ปพ.1 ให้กับ ทปอ. ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกำชับให้ถือเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และแนะนำให้นึกถึงเด็กเป็นที่ตั้ง ไม่ให้เกิดความกังวลใจและได้รับความเดือดร้อนอีก ทั้งนี้ หากผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ส่งข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ถือเป็นการผิดวินัย โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป ส่วนโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ ได้มอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ประสานไปยังโรงเรียนเพื่อให้จัดส่งข้อมูลภายในกำหนดด้วย

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 409/2561เลื่อนสอบ GAT/PAT เป็น 16-19 ก.พ.62 หลบเลือกตั้ง


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตรา​จารย์คลินิก​ นพ.อุดม​ คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ และ รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) นำโดย ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธาน ทปอ. รวมทั้ง รศ.นพ.ดร.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ประธานคณะอนุกรรมการระบบสารสนเทศ TCAS62 และคณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สกอ. โดยมี 2 ประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. มีมติเลื่อนการสอบ GAT/PAT เร็วขึ้นจากเดิม 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดทดสอบวัดความถนัดทางทั่วไป (GAT) และการทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) ซึ่งตรงกับช่วงของการเลือกตั้ง เห็นว่าควรเลื่อนการสอบเพื่อเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว จึงมีมติเลื่อนการจัดสอบ GAT/PAT จากเดิมกำหนดสอบในวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 เลื่อนเร็วขึ้น 1 สัปดาห์ เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมทั้งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งไปยังโรงเรียนให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและสอบภาคปลายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่ง สพฐ.ได้ยืนยันว่า สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาได้ ส่วนปฏิทินการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หรืออื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม
ที่ประชุมเห็นว่า การเลื่อนสอบเร็วขึ้นทำให้เด็กช่วยลดความเครียด แต่หากเลื่อนช้าออกไป อาจกระทบกับการสอบ TCAS62 ได้
2. ให้โรงเรียนทุกสังกัดส่งระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ ทปอ. ภายใน 16 พ.ย.61
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมหารือถึงการดำเนินงาน TCAS ที่ผ่านมา พบปัญหาการส่งระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้ ทปอ. ล่าช้า ทำให้การประมวลผลข้อมูลล่าช้าไปด้วย และในปีนี้ยังพบว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลอีกกว่า 1,300 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 300 แห่ง  และโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ อีกกว่า 1,000 แห่ง
ในส่วนของ สพฐ. ได้สั่งการให้ประสานไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 300 แห่ง เพื่อจัดส่ง ปพ.1 ให้กับ ทปอ. ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทันภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 พร้อมกำชับให้ถือเป็นแนวทางที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และแนะนำให้นึกถึงเด็กเป็นที่ตั้ง ไม่ให้เกิดความกังวลใจและได้รับความเดือดร้อนอีก
ทั้งนี้ หากผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ส่งข้อมูลตามเวลาที่กำหนด ถือเป็นการผิดวินัย โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยต่อไป ส่วนโรงเรียนสังกัดอื่น ๆ ได้มอบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)  ประสานไปยังโรงเรียนเพื่อให้จัดส่งข้อมูลภายในกำหนดด้วย

ที่มา; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   


โดย  อ.นิกร  ติวสอบดอทคอม 
(ฟรีสรุป-ข้อสอบ-เฉลย ภาค กขค)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม