หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียนปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 116/2560
ศธ.-สธ.ลงนามความร่วมมือ
การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำหรับนักเรียนปฐมวัย-มัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่เสี่ยง 27 จังหวัด

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี" เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข, ผู้แทนหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีลงนาม
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การร่วมมือกันแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ เป็นโครงการสำคัญที่จะเป็นรูปแบบ (Model) ในการขยายผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านอื่น ๆ
การให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านการรับประทานอาหารของคนในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่เสี่ยง 459 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน 209 ตำบล 138 อำเภอ 27 จังหวัด เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการรับประทานอาหาร ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้วยการนำข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของกระทรวงสาธารณสุขมาจัดทำหลักสูตรเพื่อสอนเด็ก โดยได้เน้นย้ำให้ตรวจรายละเอียดของเนื้อหาให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และทำให้เด็กเข้าใจง่าย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ และพบว่าบางพื้นที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีลดลง
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า เมื่อเด็กมีความตระหนักรู้ (Awareness) เรื่องการรับประทานอาหารแล้ว ก็จะทำให้เด็กระวังเรื่องอื่น ๆ เพิ่มด้วย ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นจึงเรื่องสำคัญในการต่อยอดไปถึงโครงการอื่นได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และจริงจังกับการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยคาดหวังว่าโครงการนี้จะทำให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ในอนาคตอันใกล้

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญและนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อีกทั้งปริมาณผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดียังคงเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจะมียารักษา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุขและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันลดผลกระทบที่เกิดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการให้ความรู้และปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนทราบว่าพยาธิใบไม้ตับคืออะไร มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร เพื่อให้เด็กนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่ผู้ใหญ่ในครอบครัว และในที่สุดเด็กรุ่นใหม่จะปลอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ รวมทั้งคู่มือแนวทางในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งมีมาตรการสำคัญ คือ 1) การสร้างเสริมสุขภาพ 2) การควบคุมป้องกันคัดกรองพยาธิ 3) การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี 4) การผ่าตัดและการดูแลประคับประคอง และ 5) การสื่อสารสาธารณะ โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมรณรงค์การปรุงปลาสุข และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ปรุงปลาปลอดพยาธิด้วย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีทั้งสองได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อาทิ การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ "โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ใน 4 ช่วงชั้น (อนุบาล-มัธยมศึกษา)", การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้ e-book, การตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจปัสสาวะ, สมุนไพรกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี, อาหารปลอดพยาธิ เป็นต้น


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม