หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561
เตรียมสอบ ครุผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ และ ปกติ ปี 2560

-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 111/2560
แนวทางดำเนิน
งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

จังหวัดเชียงใหม่ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 156 คน

● ตั้งเป้าหมายโรงเรียนคุณธรรม หมื่นแห่งในปีนี้ และเพิ่มเป็น หมื่นแห่งในปีหน้า
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เป็นโครงการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตา และความซื่อสัตย์สุจริต
โดยกำหนดเป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณธรรม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้
 • เป้าหมายเชิงปริมาณ  ได้กำหนดเป้าหมายของการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2559 ที่กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 10,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการดำเนินงานให้มีความครอบคลุมโรงเรียนอย่างน้อย 30,000 แห่ง ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป
 •  เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนัก รู้เข้าใจ และคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการทำความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง และยั่งยืน

● มอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อน
ในการดำเนินตามนโยบายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน โดยได้จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมาย คือ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 225 เขต ๆ ละ 3 คน รวม 675 คน ดังนี้
 • ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดประชุมระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ  กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 213 คน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้น 248 คน
 • ภาคใต้ จัดประชุมระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 108 คน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 133 คน
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 228 คน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 258 คน
 • ภาคเหนือ จัดประชุมระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 126 คน วิทยากรและคณะทำงาน จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 156 คน

● สรุปผลจากการทำเวิร์คช็อป ครั้งทั่วประเทศ
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า จากการที่จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ผ่านมา ครั้ง คณะทำงานได้สรุปผลการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการที่สำคัญ ดังนี้
 • ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งหมด 675 คน มาประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 653 คน คิดเป็นร้อยละ 97.71 คน โดยจำแนกเป็นแต่ละภูมิภาค ดังนี้
       - ภาคกลางและภาคตะวันออก ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 213 คน มาประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 95.31 คน
       - ภาคใต้ ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 108 คน มาประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 97.22 คน
       - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 228 คน มาประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 97.37 คน
       - ภาคเหนือ ผู้เข้าประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 126 คน มาประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62 คน
 • ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้อยู่ในระดับมากและมากที่สุด ได้แก่
       - ความเป็นมาของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
       - กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จ
       - สาระคุณธรรมและจริยธรรม
       - เรียนรู้วิธีการค้นหาคุณธรรม อัตลักษณ์ และการออกแบบโครงงานโรงเรียนคุณธรรม
       - กระบวนการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม
       - ความหวังและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสำเร็จ
 • ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจในกรอบแผนงานโรงเรียนคุณธรรม เช่น สามารถวางแผนดำเนินการการคัดเลือกโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด วางแผนพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม รวมทั้งการนิเทศติดตามผล จัดทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ที่สำคัญคือผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการจัดทำโครงงานคุณธรรม ตามรูปแบบของ "มูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.)"


● แนวทางดำเนินงาน: 5 กรอบแนวทางดำเนินงาน ตัวชี้วัด
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ที่ต้องช่วยกันปลูกฝังให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 5 ประการ ได้แก่
   1) ความพอเพียง
   2) ความกตัญญู
   3) ความซื่อสัตย์สุจริต
   4) ความรับผิดชอบ
   5) อุดมการณ์คุณธรรม
ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม มี ข้อ ดังนี้
 ตัวชี้วัดคุณธรรมหลักฐาน / ร่องรอย / ลักษณะที่พบ 
 1. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียน
1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ทราบ แผนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน
2. มีภาพความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
3. ครูและนักเรียนมีความสุข ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย โต้ตอบอย่างมีสัมมาคารวะ
4. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าเรียน
 
 2. มีกลไกคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม5. ครู นักเรียน ผู้บริหาร แบ่งงานรับผิดชอบพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
6. มีโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคุณธรรมที่แต่ละคนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ
 
 3. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
 
7. ครู นักเรียน ผู้บริหาร มีวินัยในการปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ
8. ครู นักเรียน ผู้บริหาร มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 
 4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียนลดลง9. ครู นักเรียน ผู้บริหาร ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง 
 5. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน10. บรรยากาศในโรงเรียนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ปฏิบัติงาน ครู นักเรียน ผู้บริหาร ร่วมกันปฏิบัติงาน              เพื่อบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามที่กำหนดไว้ในคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 6. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน11. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่เผยแพร่ได้ และ/หรือมีแผนการเรียนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน 
 7. เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม12. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวแสดงความขอบคุณผู้เข้ารับการอบรม ที่ได้เดินทางไปพบปะและสนทนาร่วมกันทั้ง ภูมิภาค จึงขอฝากความอนุเคราะห์ให้ร่วมกันขับเคลื่อนไปยังโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายในปีนี้ 10,000 โรงเรียน และให้มีความครอบคลุมโรงเรียนอย่างน้อย 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้สิ่งที่พวกเราช่วยกันทำงานด้วยความเสียสละ จะส่งผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขที่จะเกิดขึ้นในแวดวงการศึกษา และสังคมประเทศชาติสืบไป.

 
การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
1. การสร้างคนดี ให้บ้านเมือง ด้วยการส่งเสริมโครงงานพัฒนาจริยคุณ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4 ภูมิภาค เพื่อพัฒนาวิทยากร และผู้นิเทศ ซึ่งมีหน้าที่ขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียน และกำกับติดตามการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. การเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา "โรงเรียนคุณธรรม" โดยการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อคืนคุรุชน คนคุณธรรมสู่สังคม และให้คุรุชน คนคุณธรรมเหล่านี้ทำหน้าที่คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน และเยาวชนของชาติต่อไป
3. การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมระบบการประเมินออนไลน์ที่สามารถประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนไดอย่างต่อเนื่องจากทุกแห่ง และช่วยลดภาระในการเตรียมการประเมินผลให้กับโรงเรียน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ และการสร้างเวทีเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนคุณธรรม
ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ผ่านโครงการโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยการพัฒนา Best Practice โรงเรียนคุณธรรม และดำเนินการวิจัยพัฒนา เพื่อสร้าง และจัดเก็บองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป
5. การพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก โดยการส่งเสริม เครือข่ายคุณธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
"รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพิ่มขึ้น" ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อย่างยั่งยืน"
 


ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา   

เว็บฟรี...1,000 ชุด 10,000 ข้อ
ติวสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม