หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อกฎหมายในการปฏฺบัติราชการ

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป


(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2557 

สิ่งสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพครูให้มีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพคนในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะมีผลต่อเนื่องในการปฏิรูปการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
          จากสภาพสังคมและวิทยาการที่เปลี่ยนไป ทำให้ครูต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง จนมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงจัดให้มีโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ขึ้น โดยในปี พ.ศ.2557 นับเป็นครั้งที่ 11 ทั้งนี้ ก็เพื่อสรรหาและคัดเลือกครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
          ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของครูเหล่านั้น ส่วนใหญ่จะมีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ โดย "ครูดีในดวงใจ" จะได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดีต่อไป
          รางวัลแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ
          1.1 "ครูดีในดวงใจ" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แบ่งตามระดับครูผู้สอนระดับปฐมวัย 1 คน ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา 1 คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 1 คน รวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาละ 3 คน ระดับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แบ่งตามระดับ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน รวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาละ 2 คน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4 คน จำนวนทั้งสิ้น 637 คน
          1.2 "ครูดีในดวงใจ" ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 226 คน
          ทั้งนี้ สพฐ.ได้มีการสรรหาและคัดเลือกครูดีในดวงใจ เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้มีการมอบโล่เกียรติยศ ไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
          ครูที่ได้รับการคัดเลือกเหล่านี้ จะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากการเป็นข้าราชการครู ที่ปฏิบัติหน้าที่ครูสายงานการสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. มาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นบุคคลผู้มีจิตวิญาณแห่งความเป็นครู เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียนเพื่อนครู ชุมชนและสังคม มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน และร่วมกิจกรรมอื่นอันส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ อีกทั้งจะต้องเป็นผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้ที่มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และจะต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินการทางวินัย
          รางวัล "ครูดีในดวงใจ" เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจที่จะทำให้ครูทั่วประเทศพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้เพิ่มขึ้น แก่โรงเรียน ชุมชน และสังคม เป็นแบบอย่างของสังคมในการสร้างความดีส่งผลให้นักเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
          ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          www.obec.go.th--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ที่มา ; เว็บ  กระทรวงศึกษาธิการ

อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม