หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สอศ.ระดมสมอง หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อกฎหมายในการปฏฺบัติราชการ

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่


 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


สอศ.ระดมสมอง หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

          เร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนแบบเข้มข้น ให้กับนักเรียนนักศึกษา และครูผู้สอนภาษาจีน
          "ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์" เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษา จะสอนเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนเท่านั้น ไม่บังคับให้มาเรียน โดยจะเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมและมีความพร้อมที่จะสอน ซึ่งแบ่งการเรียนเป็นระดับต่าง ๆ เช่น สอนเป็นรายวิชาเพื่อการสื่อสาร สอนเพื่อการประกอบอาชีพ และอาชีวะภาคภาษาจีน ศึกษา ทั้งนี้ อาจเปิดสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระยะสั้น ซึ่งได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (ฮั่นปั้น) โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะมี 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรที่ใช้ร่วมกัน กับหลักสูตรเฉพาะของแต่ละสถานศึกษา และในระยะแรกให้ใช้ตำราจีนเป็นหลักพร้อมกับปรับให้สอดคล้องกับการศึกษาทุกระดับ ขณะเดียวกัน การประเมินผลจะใช้ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศจีน สำหรับด้านครูผู้สอน จะต้องมีคุณภาพอย่างน้อง 2 เรื่อง คือ มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน และมีเทคนิคการใช้ภาษาจีน ส่วนครูอาสาสมัครจีน ต้องเรียนรู้วิธีการสอนในระดับอาชีวศึกษา โดยจะต้องสอนให้ผู้เรียนรู้เหตุการณ์จริงทั้งในประเทศไทยและจีนผ่านการใช้สถานการณ์จำลอง อย่างการใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน และจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียน "สอศ.จะพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มากขึ้น ทั้งฮั่นปั้น ผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถานประกอบการจีนในประเทศไทยและจีน มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการจีน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษา จะทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนระดับอาชีวศึกษามีมาตรฐานและประสิทธิภาพ" อนึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับอาชีวศึกษา มีดังนี้

มาตรการที่ 1 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
          ให้เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนได้ตั้งแต่ระดับปวช. เป็นต้นไป
          กำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน และความต้องการของสถานประกอบการ โดยระดับ ปวช.
          เน้นการสื่อสารเบื้องต้น และระดับปวส. เน้นการสื่อสารเพื่ออาชีพ
มาตรการที่ 2
          การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน ให้พัฒนาหลักสูตรให้มีความต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
          ทั้งในและต่างประเทศ จัดทำคู่มือการใช้หลักสูตร
          รวมทั้งหลักสูตรเฉพาะสำหรับส่งเสริมกลุ่มผู้เรียนที่มีศักยภาพด้านภาษาจีนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะภาษาจีนมากยิ่งขึ้น
          มาตรการที่
3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน ให้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
          และสอดคล้องกับการอาชีวศึกษาทั้งระบบ พร้อมจัดทำคู่มือครูเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
          โดยร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
มาตรการที่ 4 การวัดและการประเมินผล
          ให้มีการประเมินความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับอาชีวศึกษา
          และมาตรฐานระดับสากล
มาตรการที่ 5 การพัฒนาครูภาษาจีน กำหนดมาตรฐาน ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
          การเรียนการสอนภาษาจีนในระดับอาชีวศึกษาของผู้สอน วางแผนเกี่ยวกับอัตรากำลังคนและการพัฒนาผู้สอน
          สนับสนุนให้ผู้สอนได้มีโอกาสเพิ่มประสบการณ์การเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศ
มาตรการที่ 6
          การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
          จัดให้มีระบบการขับเคลื่อนและควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
          แสวงหาความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาษาจีนทั้งในและต่างประเทศ

          

ที่มา: http://www.prachachat.netที่มา ; เว็บกระทรวงศึกษาธิการ


อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม