หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

มอบแนวทางการดำเนินงานของ สร.

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อกฎหมายในการปฏฺบัติราชการ

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 


ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 135/2557
มอบแนวทางการดำเนินงานของ สร.
ศึกษาธิการ - ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและมอบแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30-17.30 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงศึกษาธิการ (MOC)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน รมว.ศธ. กล่าวว่า สร.มีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี ถือเป็นภารกิจที่สำคัญมาก ที่ผ่านมาได้ติดตามการดำเนินงานของ สร.มาโดยตลอด ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น ระบบการรับ-ส่งเอกสาร การบันทึกสรุปวิเคราะห์เพื่อเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี จึงขอให้ สร.ได้ประสานการทำงานกับคณะทำงานหน้าห้องรัฐมนตรี รวมทังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ปลัด ศธ. ได้ให้ แนวทางการดำเนินงานของ สร. ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- งานด้านวิชาการ  ขอให้ดำเนินงานด้านการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของ รมว.ศธ. ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญมาก ดังนั้น สร.จะต้องดำเนินงานในส่วนนี้อย่างเข้มข้น มีการประสาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่องจริงจัง และจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามนโยบายของ รมว.ศธ.อย่างเป็นรูปธรรม
- งานด้านประชาสัมพันธ์  ที่ผ่านมาได้ติดตามอ่านข่าวจากเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรี และกระทรวงศึกษาธิการเป็นประจำ เพราะให้ความสำคัญกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาก ซึ่งที่ผ่านมา สร.ก็ทำได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามขอให้เตรียมวางแผนการประชาสัมพันธ์ในอนาคต เช่น เตรียมช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการศึกษาให้เผยแพร่ออกไปได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมมากที่สุด ตลอดจนทำงานคู่ขนานไปกับรัฐมนตรี และประสานการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้วย และขอให้การสรุปข่าวสารต่างๆ เน้นการจับประเด็นอย่างกระชับ ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว และครอบคลุมภาพรวมการทำงานของ ศธ. รวมทั้งคัดเลือกภาพที่จะเผยแพร่ให้ครอบคลุมข่าวนั้นๆ
- งานด้านการติดตามรัฐมนตรี  ที่ผ่านมา สร.อาจจะทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของ สร. ที่จะต้องสนับสนุนการทำงานและดูแลรัฐมนตรี ทั้งในเรื่องการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากร งานด้านวิชาการ งบประมาณ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรัฐมนตรี จึงขอให้หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้ความสำคัญในการติดตามการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีด้วย โดยทำหน้าที่ในการประสาน สรุปงาน ให้ข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกเหนือจากกลุ่มประชาสัมพันธ์ที่เดินทางไปทำข่าวด้วยทุกครั้งอยู่แล้ว โดยขอให้ สร.เป็นหลักในการติดตามภารกิจต่างๆ ของรัฐมนตรี และทำงานคู่ขนานไปกับ สป.ด้วย
- การประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก  ให้ สร.เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ยกเว้นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการหรืองบประมาณ จะมอบให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) เป็นเจ้าภาพดำเนินการ
- การจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอรัฐมนตรี  ให้ สร.เตรียมจัดทำแนวปฏิบัติในการเข้ารับตำแหน่งของ รมว.ศธ. คนต่อไป ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน งบประมาณ การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษา สิทธิประโยชน์ ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ สร.ด้วย
มอบหมายให้มีผู้ประสานงานกับ คสช.  ให้ สร.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการประสานงาน การเสนอเรื่อง การติดตามงานของ ศธ. เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวฝากให้ สร.เพิ่มบทบาทการทำงานให้เข้มแข็งและเข้มข้นกว่าเดิม พยายามตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้มีความฉับไว การทำงานอย่างใกล้ชิดยิ่งควรจะต้องรู้ใจผู้บริหาร รวมทั้งเพิ่มคุณภาพงานด้านวิชาการที่จะต้องใช้ทักษะด้านการอ่านเข้าใจ วิเคราะห์ และจับประเด็น ตลอดจนเรียนรู้และใฝ่รู้ เพื่อให้มีความรอบรู้มากขึ้น ในส่วนของระเบียบปฏิบัติต่างๆ ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของ สร.ต่อไป


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม