หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563
ติวสอบ รอง.ผอ.รร ปี 2563

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของฉะเชิงเทรา

ข้อสอบออนไลน์ ( สอบครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษา) ชุดใหม่ล่าสุด


ติวสอบออนไลน์ชุดสรุปย่อกฎหมายในการปฏฺบัติราชการ

ติวสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่


 ติวสอบ บน ยูทูป

(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 29 จุดปี 2557-2558 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 129/2557รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จ.ฉะเชิงเทรา - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายในการประชุมสัมมนา "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของจังหวัดฉะเชิงเทรา (แปดริ้วโมเดล)" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุม ชั้น 5อาคารราชนครินทร์ โดยมี ดร. กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมประมาณ 1,500 คน
รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากการที่ ศธ.ได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองอันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษา ได้มองเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกับบริบท และความต้องการของสถานศึกษา ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายเป็นผู้เรียนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การศึกษาพิเศษ และอาชีวศึกษา
จึงได้จัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่เน้นการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนของหน่วยงานและองค์กรทางการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าสัมมนา และภาคบ่ายเป็นการประชุมปฏิบัติการ
 
  
  
  
ภาพ สถาพร ถาวรสุข
รมว.ศธ. กล่าวว่า ศธ.สนับสนุนให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการดำเนินการคืบหน้าไปมาก แต่จะต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อสารได้มากขึ้น โดยปฏิรูปทุกด้านให้เชื่อมโยงกัน ทั้งเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน การทดสอบวัดผลและประเมินผล เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดี ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ เรียนวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศได้ดี ซึ่งการปฏิรูปหลักสูตรในขณะนี้ สพฐ.ได้ส่งเสริมให้มีการใช้การทดสอบกลาง และใช้การทดสอบระดับนานาชาติมากขึ้น การทดสอบจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตรและเน้นการสื่อสารด้วย
สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย มีการพัฒนาไปมาก แต่ก็ยังไม่มีวิชาสนทนา และการสอนที่เน้นไวยากรณ์ แม้ว่าสถานศึกษาบางแห่งจะมีการสอนวิชาสนทนา แต่ก็ไม่มีผล เพราะมีจำนวนนักเรียนต่อห้องมากเกินไป การสอนภาษาต่างประเทศที่ไม่เน้นการฟังและพูดถือเป็นวิธีการสอนที่ผิดจากกระบวนการและระบบการเรียนภาษาของมนุษย์ โดยเฉพาะการเน้นไวยากรณ์ การวิเคราะห์และการจับกฎเกณฑ์ภาษา ที่นับได้ว่าเป็นการทำลายความสามารถในการเรียนภาษา ทั้งนี้ การเรียนภาษาต่างประเทศ จะต้องสอดคล้องกับการเรียนภาษาของมนุษย์ คือ เรียนการฟังและพูดก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้ใช้ในการสื่อสาร และเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ต้องมีการจัดทำหลักสูตรให้ชัดเจน นำสื่อการเรียนการสอนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เป็นต้น หัวใจสำคัญของการเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผล จะต้องเรียนเข้มข้น เรียนตามกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามลำดับ และต้องมีวิชาสนทนา ซึ่งกำหนดจำนวนผู้เรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน
การเรียนการสอนภาษาจีนก็เช่นกัน  แม้ว่าผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทยจะมีจำนวนมากกว่า 8.5 แสนคน แต่มีผู้เรียนได้ผลเพียง แสนกว่าคนเท่านั้น เพราะมีการกำหนดให้นักเรียนทั้งโรงเรียนเรียนภาษาจีน เรียนครั้งละ ชั่วโมง และสอนไม่เป็นไปตามกระบวนการ หากต้องการให้ผู้เรียนเรียนได้ผล ต้องเรียนตามกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน มีการสอนวิชาสนทนา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการใช้ภาษาในการสื่อสาร และสามารถใช้ได้จริง ทั้งนี้ ต้องไม่มีการบังคับเรียน ให้สอนเฉพาะผู้ที่สมัครใจเรียนเท่านั้น หากมีนักเรียนที่ไม่ต้องการเรียนภาษาจีน ก็ต้องจัดหาวิชาเลือกมารองรับ
เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการลดจำนวนผู้เรียนภาษาจีน ปรับการเรียนการสอน หลักสูตร ตำรา และสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง ศธ.ได้มีการหารือกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ในประเด็นดังกล่าวแล้ว การลงทุนในการสอนภาษาต่างประเทศต้องเน้นที่เรียนอย่างเข้มข้น เรียนให้ได้ผลจริงจัง ก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในเวลาไม่นาน
ที่กล่าวมาเป็นแนวความคิดที่ต่อยอดออกมาจากประกาศการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของ ศธ. ส่วนในทางปฏิบัติก็ยอมรับว่าอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคอีกมาก แต่เชื่อว่าหากมีการดำเนินการ มีการปรับวิธีคิดอย่างจริงจัง และปรับสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศไทย ก็จะสามารถทำได้ จึงขอฝากให้วิทยากร อาจารย์ และผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันคิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หวังว่าจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติและผู้มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นผลต่อไป

ที่มา ; เว็บสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


อัพเดทเรื่องราว - ข้อสอบใหม่ ๆ 

เข้าห้องสอบออนไลน์ ( ฟรี)

เน็ตช้า ... คลิ๊กที่  http://tuewsob.blogspot.com
ห้องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

... ห้องติวสอบผู้บริหาร + การศึกษาพิเศษ


ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 1  คลิ๊กที่ http://tuewsobkru.blogspot.com

ห้อง ... ครูวิชาเอก  ห้อง 2  คลิ๊กที่ http://tuewsob2011.blogspot.com


สมัคร  ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา ที่
(  คลิ๊ก ) สมัครติวสอบผู้บริหารภาค 4 ภาค 29 จุดปี 2557-2558 

ฟรี... ห้องติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา-ครู-บุคลากรการศึกษา  ที่ 
" ติวสอบดอทคอม "  เขียน-สร้าง-บรรยาย โดย  (ผอ.นิกร  เพ็งลี)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม