หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 167/2559 แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
และนายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 

แต่งตั้ง
นายศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 นั้น
เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป และโดยที่นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในกำหนด จึงมีผลให้นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีดังกล่าว ตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายศิโรจน์ ผลพันธิน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559
 รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิ้กที่นี่

แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวม 8 ราย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 นั้น
 เนื่องจากนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 8 ราย ดังนี้
1. นายปิยะสกล สกลสัตยาทร  เป็น นายกสภาสถาบัน2. นายชาคร วิภูษณวนิช  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางวราภรณ์ สีหนาท  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสรนิต ศิลธรรม  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีสถาบันการดนตรีที่ให้ความสำคัญต่อดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจัง โดยยกฐานะสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา


ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม