หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ ครูผู้ช่วย

ติวสอบ ครูผู้ช่วย
ติวสอบครูผู้ช่วย

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา

ติวสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com 


-คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้               ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 185/2559การประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

จังหวัดตาก - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อ.แม่สอด โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนประธานกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุม

 ภาพถ่าย : ประชาสัมพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้พิจารณาอย่างมั่นใจแล้วว่าพื้นที่ติดชายแดน 3อำเภอในจังหวัดตาก ได้แก่ อ.แม่ระมาด อ.แม่สอด และ อ.พบพระ เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ จึงประกาศให้จังหวัดตากเป็น 1 ใน 5 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรก กระทั่งในปัจจุบันจังหวัดตากเป็น 1 ใน 10 พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ นอกจากจังหวัดสงขลา มุกดาหาร นครพนม สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และนราธิวาส
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดน จะมีมิติของปัญหาครบทุกด้าน อาทิ ปัญหาด้านเขตแดน เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ทำให้ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ดังเช่นในปัจจุบันซึ่งจังหวัดตากมีแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานให้พัฒนาขึ้นจากเดิม
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาดังกล่าว จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ "แผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา ปี พ.ศ. 2558-2562" ภายใต้วิสัยทัศน์ "คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ" และภายใต้หลักการที่ว่า"เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน" ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ข้อได้แก่
1. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา
3. ผลิตกำลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน
4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยน
6. เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค
โดยจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มุ่งเน้นให้คนไทยมีศักยภาพที่จะอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจึงต้องเตรียมการและมีความพร้อม โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเตรียมกำลังคนให้สอดคล้องต่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศด้วย ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลต่อไป
 
โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้ผู้บริหารการศึกษาทุกสังกัด รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ได้เสนอความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการเตรียมความพร้อม การจัดการปัญหา และการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 17 กล่าวว่า ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลักที่สำคัญ ได้แก่ ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดการศึกษาบูรณาการในทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับ 3 เสาหลักดังกล่าว เนื่องจากการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของทุก ๆ ด้าน นอกจากนี้การศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษควรเน้นทักษะด้านอาชีพ เช่น การค้าขายชายแดน รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษา ซึ่งในขณะนี้ได้มีการพิจารณาจัดตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดตากในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 กล่าวว่า การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญ และขณะนี้กำลังร่างหลักสูตรแกนกลางให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ อาชีพ ภาษา และวัฒนธรรม รวมทั้งด้านเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพสำคัญในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา 7 ด้านคือ
1. ด้านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา
2. ด้านการพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา (ต้องการคนที่รู้และใช้ได้ทั้ง 3 ภาษา)
3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและช่างฝีมือ
4. ด้านการสานสัมพันธ์ที่ดีของไทยเมียนมา
5. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว บริการ และการโรงแรม
6. ด้านการอนุรักษ์และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น ด้านคุณภาพชีวิต การจัดการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
7. ด้านจุดเน้นของสถาบัน หน่วยงาน และสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ส่วนประเด็นสำคัญของปัญหาการจัดการศึกษาในพื้นที่ คือ การขาดแคลนครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา
นายทรงวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 กล่าวว่า การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเน้นความสำคัญ 2 ด้าน คือ
1) ด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา โดยมีการจัดตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษเพื่ออบรมครู พร้อมทั้งจัดค่ายพัฒนาทั้งครูและเด็ก แต่ยังดำเนินการได้ไม่ดีเท่าที่ควร ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะมีจำนวนชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษน้อย ซึ่งในขณะนี้ได้แก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักควบคู่กับวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนภาษาอังกฤษ 8-9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2) การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจะเน้นที่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งยังใช้เวทีกิจกรรมของจังหวัดตากให้เด็กนักเรียนได้นำเสนอผลงานด้านวิชาชีพ
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก)กล่าวว่า ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้ความสำคัญกับภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาเมียนมา ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมีการจ้างครูชาวต่างชาติมาทำการเรียนการสอน แต่ผลที่ได้รับคือ ครูชาวต่างชาติสามารถพูดภาษาไทยได้ แต่เด็กไทยยังพูดภาษาต่างประเทศได้ไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 จะส่งเสริมให้เด็กนักเรียนชั้น ม. 1 เลือกอาชีพที่ต้องการประกอบอาชีพ เพื่อวางแผนให้เด็กลองฝึกอาชีพว่าตรงกับความต้องการของตัวเองหรือไม่
นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก กล่าวว่า สำนักงาน กศน.ตาก มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 5 ด้าน ได้แก่ พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของประชากร, พัฒนาแรงงาน, พัฒนามูลค่าเพิ่มวิสาหกิจชุมชน, พัฒนาแรงงานต่างด้าว และส่งเสริมการค้าชายแดน นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพ พร้อมทั้งพัฒนาทักษะภาษาไทย ภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนด้วย โดยต้องการบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละยุทธศาสตร์โดยตรง และผู้รับผิดชอบต้องมียุทธศาสตร์ การดำเนินงานที่ชัดเจน
นายจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดได้จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ด้วยการส่งนักศึกษาที่มีฐานะยากจนให้ไปศึกษาและทำงานในสถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด แต่สถานประกอบการในสาขาต่าง ๆ ที่จะส่งนักศึกษาไปทำงานยังมีจำนวนน้อย ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
นางจำนรรจ์ เสนาะเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดได้ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังบริการวิชาการด้วยการนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
นายธนยธ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด กล่าวว่า ในมุมมองของฝ่ายปกครองในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการให้สอดคล้องกับการเตรียมคนที่อยู่นอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้มีความรู้ด้านภาษา และพัฒนาการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ ควรมีการเตรียมหลักสูตรนานาชาติหรือสภาสถาบันนานาชาติ เพื่อรองรับผู้ประกอบการชาวต่างชาติในอนาคต ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นางพรทิพย์ ไชยชนะ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญและมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในทุกกลุ่มสาขาอาชีพ สำหรับด้านวิชาชีพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากยังขาดแคลนช่างฝีมือด้านการออกแบบ การขึ้นรูปตัวเรือนด้วยโลหะ และช่างประดับอัญมณี จึงร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนตาก และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการผลักดันหลักสูตรเพื่อพัฒนาอาชีพดังกล่าวดังกล่าว และต้องการต่อยอดการพัฒนาหลักสูตรไปถึงระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดตากขอความร่วมมือให้กระทรวงศึกษาธิการผลิตบุคลากรเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบันภาคเอกชนได้ร่วมกับสถานศึกษาในการหารือลักษณะและรูปแบบของกำลังคนที่สถานประกอบการต้องการ อีกทั้งในอนาคตจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมากขึ้น
ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง กล่าวว่า ฝ่ายความมั่นคงต้องการให้ทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความมั่นคงซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากต่อไป ทั้งนี้ เมื่อเกิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดน ฝ่ายความมั่นคงต้องคำนึงถึงในหลาย ๆ ประเด็น เช่น ความมั่นคง ความปลอดภัย การก่ออาชญากรรม เป็นต้น
ผู้แทนภาคประชาชน กล่าวว่า ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้เยาวชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวสรุปว่า ขอให้ศึกษาธิการจังหวัดตาก รวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนการดำเนินงานโดยย้ำบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยแผนการดำเนินงานจะต้องเชื่อมโยง สนับสนุน และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้บรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ทั้งนี้ ประมาณเดือนสิงหาคม 2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเชิญผู้มีส่วนร่วม จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 เขตพื้นที่ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในห้วงต่อไป
 
  รู้จักกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
(Tak Special Economic Development Zone)
 
 
จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ
ทั้งในเชิงความมั่นคง เศรษฐกิจ แหล่งทรัพยากร และจุดเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่น มีศักยภาพสูงต่อการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นศูนย์กลางทางการค้าและเศรษฐกิจชายแดนฝั่งตะวันตกของประเทศ จึงได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลให้ 3 อำเภอในจังหวัดตาก คือ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในการเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ
โดยในวันที่ 19 มกราคม 2558 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้กำหนดให้ท้องที่จำนวน 14 ตำบล ใน 3 อำเภอดังกล่าว เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แยกเป็น 8 ตำบลในอำเภอแม่สอด 3 ตำบลในอำเภอพบพระ และ 3 ตำบลในอำเภอแม่ระมาด
ศักยภาพของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
 • ตั้งอยู่ปลายแนวเชื่อมโยงเศรษฐกิจ EWEC และอยู่บนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 1 (AH1) ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงเอเชียไปสู่ทวีปยุโรป
 • เป็นพื้นที่ชายแดน ซึ่งสามารถเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมียนมาโดยง่าย
 • มีด่านอยู่ใกล้กับเมืองย่างกุ้งที่สุด ทำให้มูลค่าการส่งออกไปยังเมียนมาสูงที่สุด เมื่อเทียบกับด่านชายแดน ไทย-เมียนมาอื่นๆ โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 64,240 ล้านบาท คาดว่าในปีนี้จะสูงเกิน 1 แสนล้านบาท ซึ่งสินค้าของไทยที่ส่งออกไปเมียนมาผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มากที่สุด อันดับแรก คือ น้ำตาลทราย โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์มือถือ เบียร์ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และเครื่องจักร
 •  มีโอกาสสูงในการเข้าถึงแหล่งแรงงานเมียนมา เนื่องจากมีชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานและจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในจังหวัดตากกว่า 72,000 คน
การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
1) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2
2) โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในช่วงแม่สอด-เมียวดี ไปยังเชิงเขาตะนาวศรี
3) โครงการปรับปรุงเส้นทางตาก-แม่สอด
4) โครงการก่อสร้างทางหลวง ตอนแม่สลิดหลวง-แม่เงา
5) โครงการบูรณะทางหลวง ตอนแม่ระมาด-ห้วยส้มป่อย-เจดีย์ยุทธหัตถี
6) การขยายท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด
7) โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ปี พ.ศ.2558 ถึง 2562
 • การศึกษาเพื่อความมั่นคง- เด็กในเขตบริการทุกคนต้องได้เรียน
  - เรียนรู้หลากหลายวัฒนธรรม ศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์
  - ค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
 • การศึกษาเพื่อความมั่งคั่ง - เรียนรู้เรื่องเมียนมา
  - ทักษะอาชีพและการมีงานทำ
  - เครือข่ายความร่วมมือ
 • การศึกษาเพื่อความยั่งยืน- วงล้อเด็กดี
  - หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  - สิ่งแวดล้อมศึกษา
  - สุขภาพพลานามัย

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติดตามข่าวสอบ

แจ้งย้ายเว็บติวสอบใหม่ ไปที่ www.tuewsob.com

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม