หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562
ติวสอบ รอง.ผอ.เขต ปี 2562

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

ประชุมกับ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com -คู่มือ 4 ชุด นโยบาย บริบริหาร ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

-เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ.

- พรบ.เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯ พ.ศ.2558  


              ข้อสอบออนไลน์ ( พัฒนาความรู้ครู - ผู้บริหาร - บุคลากรการศึกษาชุดใหม่


 เตรียมสอบ บน ยูทูป ทั้งหมด ได้ที่

 ติวสอบ บน ยูทูป

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 176/2559
ประชุมกับ ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนองค์กรหลัก ประชุมหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม MOC
 
รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือในครั้งนี้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งมีนางบุปผา ชวะพงษ์ เป็นประธาน มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบตรวจสอบและประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าพบเพื่อรายงานสรุปผลการสอบทาน ประจำปีงบประมาณ 2558 และผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดดังนี้
1. ผลการสอบทาน ประจำปีงบประมาณ 2558
1) การสอบทานกรณีปกติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจราชการ ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ และด้านรายงานการเงิน ซึ่ง ค.ต.ป.ได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญหลายประเด็น อาทิ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นกลไกระดับนโยบายในการกำกับ ติดตามและประเมินผล, ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ที่จะสามารถประเมินผลที่สะท้อนความเป็นจริงและจัดกิจกรรมควบคุมที่เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงาน, มีการบูรณาการงานตรวจสอบภายในร่วมกันภายในกระทรวง, ตัวชี้วัดที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น คือ การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญกับอาชีวะ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการจัดการศึกษาให้กับประชากรกลุ่มอายุ 12-17 ปี
2) ผลการสอบทานกรณีพิเศษ 3 โครงการ ตามกรอบการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ คือ
-  โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Program, Mini English Program) ซึ่งมีข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาในการจ้างครูต่างชาติ ทำให้มีครูไม่เพียงพอ ส่วนนักเรียนเข้าร่วมโครงการก็มีจำนวนต่ำกว่าเป้าหมาย อีกทั้งสาขาที่เปิดสอนยังไม่ครอบคลุมสาขาช่าง  ค.ต.ป.จึงเสนอแนะให้มีการเตรียมความพร้อมของครูไทยและนำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการสอน มีการประชาสัมพันธ์/รณรงค์โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนมาร่วมโครงการ ตลอดจนบูรณาการทรัพยากรระหว่างสถานศึกษาและเปิดสอนสาขาอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
- โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งมีข้อค้นพบที่สำคัญคือ ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต แต่โรงเรียนบางแห่งยังรับนักเรียนได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ขาดบุคลากรด้านจิตวิทยา โภชนาการ และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดูแลนักเรียนที่ไม่กลับบ้านช่วงปิดเทอม ซึ่ง ค.ต.ป.มีข้อเสนอแนะให้ขยายเป้าหมายการรับนักเรียนปกติ มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามความจำเป็น และสนับสนุนให้ครูได้รับค่าตอบแทนพิเศษด้วย
- โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) โดยมีข้อค้นพบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และควรเน้นการสร้างอาชีพใหม่ ต่อยอดอาชีพเดิม การเป็นผู้ประกอบการ จึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่าส่วนกลางควรจัดทำหลักสูตรการอบรมที่สมบูรณ์เป็นต้นแบบ รวมทั้งมีการพัฒนาตำแหน่งครูศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

2. ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
จากการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบจำนวน 3 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2559 พบว่าเป็นนโยบายที่ดี เพราะสามารถกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้จริง โดยเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ผู้รับจ้างระดับกลาง ระดับเล็ก ระดับบุคคลในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก
 จากหารประชุมหารือครั้งนี้ ทำให้ได้รับข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณที่ยังพบว่ามีบางส่วนล่าช้านั้น ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการอุดช่องว่างและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้ว

ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน+การศึกษา 

-ผู้บริหาร-บุคลากรการศึกษา  ที่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม