หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 1/2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  

ข่าวที่ 99/2561ผลประชุม กช. 1/2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
● เห็นชอบระเบียบการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนเอกชนใน จชต. เพิ่มขึ้น 85%
จาก มติ ครม. วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดสรรเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ศาสนาควบคู่สามัญ อาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 85
ที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2557 (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ศาสนาควบคู่สามัญ อาชีวศึกษา ในเขตพื้นที่ จชต. ให้สอดคล้องกับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล ไม่เกินร้อยละ 85 ของอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคล
โดยยกเลิกตารางอัตราเงินอุดหนุนแนบท้ายระเบียบเดิม และใช้ตารางอัตราเงินอุดหนุนแนบท้ายระเบียบนี้แทน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ดังนี้
ระดับการศึกษา
อุดหนุนเพิ่ม (บาท/คน/ปี)
1. ก่อนประถมศึกษา (อ.1-อ.3)
1,791
2. ประถมศึกษา
1,366
3. มัธยมศึกษาตอนต้น
170
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
95
ระดับการศึกษา
อุดหนุนเพิ่ม (บาท/คน/ปี)
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สายอาชีพ (ปวช.)

1. อุตสาหกรรม/สิ่งทอ
2,147
2. พาณิชยกรรม/ท่องเที่ยว
1,786
3. ศิลปกรรม
1,795
4. เกษตรกรรม/ประมง
1,887
5. คหกรรม
1,520

● เห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบและโรงเรียนนอกระบบ
โดยมีสาระสำคัญคือ ยกเลิกประกาศฉบับเดิม, หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบและนอกระบบ กำหนดบทเฉพาะกาล เป็นต้น

● เห็นชอบการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูวิชาชีพครูโรงเรียนเอกชน
ซึ่งมีสาระสำคัญคือ กำหนดชนิดของเครื่องแบบ แบ่งเป็น เครื่องแบบปฏิบัติการ สำหรับการปฏิบัติงานหรือเข้าร่วมพิธีกับหน่วยงานราชการอื่น และเครื่องแบบพิธีการ สำหรับเข้าร่วมพิธีตามหมายกำหนดการของสำนักพระราชวังและพิธีที่ส่วนราชการอื่นกำหนด รวมทั้งกำหนดการแต่งกายในวันปฏิบัติงาน โดยให้แต่งกายใช้แบบและสีที่สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ

● รับทราบโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพในโรงเรียนเอกชน
จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาค เพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพบว่าผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา เพราะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงรองจากโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย แต่ในระดับมัธยมศึกษาจะต่างกันคือนักเรียนที่เก่งจะเปลี่ยนไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ
ดังนั้น โรงเรียนเอกชนจึงต้องปรับตัวจากที่สอนวิชาการเป็นหลัก มาสอนวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และแนวทางการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ โดยลักษณะการสอนจะเป็นแบบบูรณาการระหว่างโรงเรียนเอกชนระดับมัธยม และโรงเรียนนอกระบบมาร่วมกันจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ เช่น การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน พาณิชย์นาวี คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 รับทราบการถ่ายโอนภารกิจโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน
จากการประชุม กช. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้เสนอแนวทางการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยเห็นชอบในหลักการขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาทุกคน ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2562 เป็นต้นไป
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กระทรวงศึกษาธิการเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาแนวทางการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน โดยไม่ต้องดำเนินการถ่ายโอนภารกิจโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเห็นว่าหากมีการถ่ายโอนภารกิจโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลให้สัดส่วนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น อาจทำให้สัดส่วนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นลดลง

● การหารือกรณีการเบิกเงินอุดหนุนซ้ำซ้อนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี
ที่ประชุมได้รับทราบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) กาญจนบุรีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีมีพฤติกรรมทุจริตด้วยการนำรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีตัวตนมาเบิกเงินอุดหนุน
โดยขณะนี้ ศธจ.กาญจนบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้มีหนังสือไปถึงโรงเรียนเอกชนดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจำนวนนักเรียน เอกสารทะเบียนราษฎร์ และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสารสูติบัตร ส่วนเด็กซ้ำซ้อนหลักฐานที่มีอยู่นั้นค่อนข้างชัดเจน ซึ่ง ศธจ.กาญจนบุรีกำลังเร่งตรวจสอบเพื่อรายงานให้ สช.ทราบต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลการตรวจสอบไปยังโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีมีการทุจริตเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนใน จ.กาญจนบุรี หรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามีมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่สาเหตุที่พบเจอในครั้งนี้เพราะมีผู้แจ้งเบาะแสให้ตรวจสอบ ซึ่งการทุจริตเงินอุดหนุนมีทั้งในรูปแบบที่เด็กเรียนอยู่ในโรงเรียนของ สพฐ. แต่ยังมีชื่อเบิกเงินอุดหนุนในโรงเรียนเอกชน หรือบางกรณีก็มีการสร้างชื่อและนำเลขประจำตัวประชาชนของเด็กอายุ 8 เดือนมาใช้ด้วย ซึ่งหากจะต้องมีการตรวจสอบทั้งอายุและเลขประจำตัวประชาชนของเด็กด้วย คงต้องใช้เวลา ในขณะนี้ที่เจ้าหน้าที่ก็มีจำนวนจำกัด

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมอบให้คณะทำงาน โดยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน ไปศึกษาแนวทางการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนโรงเรียนเอกชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดให้ “รัฐจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม” ซึ่งปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนรัฐได้รับเงินรายหัวมากกว่านักเรียนโรงเรียนเอกชน ในขณะที่ผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสูงกว่าทุกรายวิชา ถือเป็นการลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก จึงให้คณะทำงานไปศึกษาในเรื่องนี้ และเป็นเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ศึกษาข้อมูลไว้แล้วเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา
ที่มา ; เว็บ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ ผู็บริหาร สถานศึกษา การศึกษา ครูผู้ช่วย

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม