หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์
หน้าหลัก ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562
ติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา (รอง.-ผอ.รร.) ปี 2562

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา

หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือติวสอบผู้บริหารสถานศึกษา รอง-ผอ.รร

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย 40 เอก + ภาค ก-ข-ค

คลิ๊ก "สมัครพัฒนาความรู้สู่ผู้บริหาร / ครูผู้ช่วย

คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ครูผู้ช่วย
คลิ๊ก... สมัคร พัฒนาความรู้ สู่ ผู้บริหาร

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)

ติวสอบดอทคอม (เตรียมสอบครูผู้ช่วย-ผู้บริหาร-บุคลากร การศึกษา)
ติวสอบดอทคอม (เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์ สอบครู ผู้บริหาร บุคลากร)

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

อ่านชัด-อ่านครบ กด ดูเวอร์ชั่นสำหรับเว็บ (ด้านล่าง)

เรื่องใหม่น่าสนใจ  (ทั้งหมด ที่ )


(เนื้อหา-ข้อสอบ 1,000 ชุุด หมื่นข้อ ภาค กข


40 วิชาเอก) ที่ ห้องสอบด้านขวา หรือ 


เว็บฟรีข้อสอบ 1,000 ชุด ที่ ติวสอบดอทคอม คลิ๊ก www.tuewsob.com โดย อ.นิกร คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   

รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

title

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 20.15 น.
เนื่องในโอกาสวันที่ 21 เมษายน 2561 นี้ ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ.2325 โดยในปีนี้ นายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนคนไทยทุกคนเข้าร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้ง ร่วมกันแสดงออกถึงความรักชาติและนิยมความเป็นไทย โดยแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายนนี้ ประกอบด้วย ริ้วขบวนแสดงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ กรุงเทพฯ และหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  โรงละครแห่งชาติ  สวนสันติชัยปราการ ลานคนเมือง หอศิลป์ วัง วัด  ศาสนสถาน และเทวสถาน เป็นต้น ประชาชนสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีรถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. ให้บริการฟรีตามเส้นทางและตารางเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม โทร 1765 หรือ www.m-culture.go.th สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา เฉกเช่น บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ อีกทั้ง พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อสนองพระราชปณิธานและได้เห็นเป็นประจักษ์สู่สายตานานาอารยประเทศ  โดยสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะพระองค์ทรงเป็นทูตพิเศษประจำ FAO ทรงรณรงค์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและโภชนาการ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอื่น ๆ โดยพระองค์ทรงดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความหิวโหยเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ประกอบด้วย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น ปัจจุบันนี้ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา ภูฏาน และบังกลาเทศ นอกจากนี้ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการจัดตั้งภาคีพัฒนาโคนมแห่งเอเชีย สำหรับการส่งเสริมและพัฒนางานด้านโคนมเพื่อให้น้ำนมมีคุณภาพและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรโคนมในระดับภูมิภาคอีกด้วย รวมถึงโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียนและสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนม โดยรัฐบาลได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) ให้เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในโครงการดำเนินนโยบายต่าง ๆ

          สำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ภายใต้ปรัชญาในการเสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้าน พร้อมทั้งชุมชนที่มีคุณค่าและภูมิปัญญาด้วยการเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส และเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งชุมชน หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐ ในการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ รวมถึงเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต และสวัสดิการของสมาชิกอีกด้วย
   
          เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day คือ การให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ตามแนวคิดของ การจัดงานวันคุ้มครองโลกในปีนี้ว่า “คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤติโลกร้อน” ทั้งนี้ พลาสติกนั้น ผลิตง่าย ผลิตได้ครั้งละจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้การย่อยสลายเป็นระยะเวลานาน ประมาณ 450 ปี เนื่องด้วยพลาสติกทำมาจากน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ยิ่งใช้พลาสติกมากขึ้น ส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต จะยิ่งถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดสารพิษเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้โลกร้อนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

          วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศยกเลิกการใช้ “พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม” หรือที่เรียกว่า Cap Seal ซึ่งภาคเอกชนรายใหญ่ให้ความร่วมมือ พร้อมทั้งตอบรับนโยบายเป็นอย่างดี เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกกลางทะเลมากที่สุดในโลก จากการผ่าซากสัตว์ทะเลที่เสียชีวิต พบว่าส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากสัตว์ทะเลเหล่านี้ กินพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ซึ่งรวมอยู่กับพลาสติกอื่น ๆ เข้าไป จึงทำให้หลาย ๆ ประเทศ ประกาศยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ เกาหลี อิตาลี และอังกฤษ เป็นต้น

          นายกรัฐมนตรีกล่าวถึง โรงเรียนปลอดขยะ ที่โรงเรียนบ้านน้ำมิน จังหวัดพะเยา ซึ่งเดิมโรงเรียนนี้ใช้วิธีกำจัดขยะโดยการเผา ทำให้เกิดควันพิษ จึงส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากนั้นเมื่อได้อบรมและดูงานการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ภายใต้หลัก 3 Rs ประกอบด้วย ลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จึงได้มาใช้กับเคล็ดลับความสำเร็จของโรงเรียนนี้ คือ การปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน ทำให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบโดยตรง อีกทั้งโรงเรียนได้นำหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบมาใช้ พร้อมกับเน้นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและยังมีการสอนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์ด้วยเศษอาหาร การทำสิ่งประดิษฐ์ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ที่มา ; เว็บ รัฐบาลไทย


 คลิ๊ก ) สมัครพัฒนาความรู้   
เตรียมติวสอบผู้บริหารสถาน (รอง/ผอ.รร.)  
 ติวสอบ ผู็บริหาร สถานศึกษา การศึกษา ครูผู้ช่วย

โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีสอบราชการ ครู ผู้บริหาร ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค
พัฒนาความรู้ครูผู้ช่วย 4 ภาค

ห้องสนทนา บน facebook

ห้องสนทนา บน facebook
ห้องสนทนาติวสอบดอทคอม

ข้อสอบออนไลน์ "ติวสอบดอทคอม" ชุดใหม่

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค

แจ้งย้ายเว็บไปที่ www.tuewsob.com

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหาร ภาค ก ข ค (ปรับปรุงใหม่)

รวม เล่ม + แผ่นพับ + ชีตช่วยจำ + DVD เนื้อหา + เสียงบรรยาย + EMS = 800 บาท
สนใจ คู่มือ ภาค ก ข ค ผู้บริหาร คลิ๊กเลย

สั่งจอง... โอนเงินเข้าชื่อบัญชี นายนิกร เพ็งลี ธนาคารกรุงไทย สาขาจอหอ บัญชีเลขที่ 341-1-38912-5 โอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้ง
0872494141 หรือ 0839660030

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร
คู่มือ เตรียมสอบผู้บริหาร

ติวสอบออนไลน์ บน facebook

ติวสอบออนไลน์ บน facebook
ติวสอบออนไลน์ บน facebook

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม
คลังหนังสือ ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม